Mene sisältöön


Avustukset

VUODEN 2019 KULTTUURITOIMINTA-AVUSTUKSET

  • Projektiavustusten hakuaika pättyy on 1.3 sekä 18.9. Ohjeet sivun alaosassa.

Kulttuurilautakunta myöntää tapahtuma- ja projektiavustuksia kulttuuritoimintaan sekä projektiavustuksia lapsi- ja nuorisotoimintaan 1.9.2019–28.2.2020. Avustuksia koskevat säännöt löytyvät kaupungin verkkosivulta www.parainen.fi/kulttuuri tai www.parainen.fi/nuorisopalvelut. Sivuilla on myös hakemuslomake sekä selvityslomake avustuksen käytöstä.

Hakemukset osoitetaan Paraisten kaupungin kulttuuriyksikölle ja lähetetään osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi viimeistään keskiviikkona 18.9.2018

Lisätietoja antavat kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601, fia.isaksson@parainen.fiAVUSTUKSIA
Yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat päästä osallisiksi niistä määrärahoista joita Paraisten kaupunki on talousarviossa varannut alla mainittujen toimintamuotojen tukemiseksi, kehotetaan jättämään hakemuksensa viimeistään 1 helmikuuta 2019.

  1. KULTTUURI
  • Toiminta-avustus kulttuuritoimintaa varten
  1. LIIKUNTA
  • Toiminta-avustus urheiluseuroille
  1. LAPSET JA NUORET
  • Toiminta-avustus lapsi- ja nuorisotoimintaa varten

Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.  Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti. Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastus- tai toiminnantarkustuskertomus on lähetettävä kulttuurilautakunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista. Kulttuurilautakunta voi hylätä myöhästyneet hakemukset.

Kulttuuri- , liikunta- sekä lapsi ja nuorisotoimintaa koskevat avustushakemukset osoitetaan: Paraisten kaupunki, Kulttuuriyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse kulttuuri@parainen.fi

Lisätietoja löytyy kotisivulta www.parainen.fi  ja tietoa antaa

kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson fia.isaksson@parainen.fi puh. 050 5962 601 (nuoriso, kulttuuri) vapa-ajansihteeri Mikael Enberg mikael.enberg@parainen.fi puh. 040 4886070 (liikunta)Kulttuurilautakunta myöntää tapahtuma- ja projektiavustuksia kulttuuritoimintaan sekä projektiavustuksia lapsi- ja nuorisotoimintaan viimeistään 1.3.2019.

Avustuksia koskevat säännöt löytyvät kaupungin verkkosivulta www.parainen.fi/kulttuuri tai www.parainen.fi/nuorisopalvelut. Sivuilla on myös hakemuslomake sekä selvityslomake avustuksen käytöstä.

Hakemukset osoitetaan Paraisten kaupungin kulttuuriyksikölle ja lähetetään osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi viimeistään 1.3.2019

Lisätietoja antavat kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601, fia.isaksson@parainen.fi  ja vapa-ajansihteeri  Tove Dahlén puh. 040 5621825 tove.dahlen@parainen.fi

LOMAKKEET


OHJEET

Kulttuurilautakunnan myöntämät kulttuuritoiminta-avustukset ovat seuraavat:

1. Toiminta-avustukset

2. Tapahtuma- ja Hankeavustukset (projektiavustukset)

Kulttuuritoiminta-avustusten jakamisperusteissa kulttuurilautakunta kiinnittää pääpainon toiminnallisuuteen ja erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.


1.  TOIMINTA-AVUSTUSTA voidaan myöntää

- Paraisten kaupungissa kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, jotka eivät saa vuotuista avustusta kaupungin muusta budjettimäärärahasta

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan ammattimaista tai harrastajamaista taiteen harjoittamista, taidepalvelujen tarjoamista ja käyttämistä, kotiseutuperintöä sekä paikallisen kulttuuriperinnön talteenottoa ja edistämistä.

Toiminta-avustusta myönnetään

- kulloisenkin vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyvään toimintaan tai säännöllisesti toistuvaan kulttuuritoimintaan

- toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Toiminta-avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka rahoitus tulee suurimmaksi osaksi kansalaisopistoilta.


Toiminta-avustuksen hakeminen

Kulttuurilautakunta julistaa avustukset haettaviksi vuosittain ilmoituksella Pargas Kungörelser – Paraisten Kuulutukset -lehteen sisältyvässä Paraisten kaupungin liitteessä. Toiminta-avustusta on haettava viimeistään 1.2.2019

Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti.


Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä

Toiminta-avustuksen käyttö selvitetään esittämällä yhdistyksen hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus.

Avustuksia saavat yhdistykset ja yhteenliittymät sitoutuvat antamaan kaupungille luvan hallintonsa ja tiliensä tarkastamiseen.


Toiminta-avustuksen maksaminen

Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on lähetettävä kulttuurilautakunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista.

2.  TAPAHTUMA- JA PROJEKTIAVUSTUSTA voidaan myöntää

- taide- ja kulttuuritapahtumien sekä näyttelyjen järjestämiseen

- Paraisten kaupungissa järjestettävien sellaisten taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen, joita voidaan pitää kertaluonteisina tai tavanomaiseen kulttuuritoimintaan kuulumattomina

- tapahtumiin tai projekteihin, joihin osallistumista ei rajoiteta asukkaille jäsenyyden, kutsun tai muun vastaavan perusteella.

Hankeavustusta ei myönnetä sellaisille tapahtumille tai muille projekteille, joiden pääasiallinen tarkoitus on tuottaa voittoa.


Tapahtuma- ja projektiavustuksen hakeminen kulttuuritoimintaa varten

Projektiavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen on aina liitettävä projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio.

Tapahtuma- ja projektiavustusta on haettava viimeistään 1.3 (ajanjakso maaliskuu – elokuu 2019) sekä 30.8 (ajanjakso syyskuu 2019 – helmikuu 2020) . Tapahtuma- tai hankeavustusta ei myönnetä jo toteutetuista tapahtumista, näyttelyistä tai projekteista.


Selvitys projektiavustuksen käytöstä ja hankeavustuksen maksaminen

Tapahtuma- ja hankeavustuksen käyttö selvitetään erillisellä lomakkeella.

Hankeavustuksen käytöstä on pyynnöstä annettava tositteisiin perustuva selvitys.

Avustuksia saavat yhdistykset ja yhteenliittymät sitoutuvat antamaan kaupungille luvan hallintonsa ja tiliensä tarkastamiseen.

Jos avustus on myönnetty tapahtumaan, näyttelyyn tai projektiin, joka on jäänyt toteuttamatta tai jonka toteutus ei ole yltänyt hakemuksessa ilmoitettuun suuruusluokkaan, avustusta ei saa siirtää muihin järjestelyihin.
AVUSTUKSET LAPSI- JA NUORISOTOIMINTAA VARTEN

Kulttuurilautakunnan myöntämät avustukset lapsi- ja nuorisotoimintaa varten ovat seuraavat:


1.  VUOSIAVUSTUKSET

Vuosiavustuksilla tarkoitetaan kaikkia kulttuurilautakunnan nuorisoyhdistyksille ja muille lapsi- ja nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille myöntämiä avustuksia kulloisenkin vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyvää sääntöjenmukaista toimintaa tai toiminnan aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia varten.

Vuosiavustuksia ovat:

  • toiminta-avustukset

    Kulttuurilautakunta julistaa vuosiavustukset haettaviksi vuosittain ilmoituksella Pargas Kungörelser – Paraisten Kuulutukset -lehteen sisältyvässä Paraisten kaupungin liitteessä ja hakemukset on jätettävä viimeistään 1.2.


2.  PROJEKTIAVUSTUKSET

Projektiavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta. Tällaisia avustuksia ovat mm. tiettynä ajankohtana tapahtuvaa erityistä tapahtumaa ja uusien toimintamuotojen kokeilua varten myönnettävä avustus sekä matka-avustus ja avustus toimintaa palvelevien erityisten materiaalien tai välineiden hankintaa varten myönnettävä avustus.

Projektiavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen on aina liitettävä projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio.


VUSTUSTEN PIIRIIN KUULUVA NUORISOTOIMINTA
uosiavustuksia (toiminta- ja erityisavustusta) voivat hakea:

1. Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset, mikäli jäsenkunnasta 2/3 on alle 29-vuotiaita.

2. Muut paikalliset nuorisotoimintaa harjoittavat rekisteröidyt ja rekisteröimättömät yhdistykset, joiden jäsenkunnasta 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättöminä nuorisoyhdistyksinä pidetään myös aikuisjärjestöjen nuoriso-osastoja, mikäli ne kirjanpidossa erotetaan pääyhdistyksestä.

3. Vapaat toimintaryhmät (vähintään 3 henkeä). Projektivastaavista tai projektin toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Tällaisiksi ryhmiksi katsotaan myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät.

4. Kaupungin alueella toimiva rekisteröity piirijärjestö.

Avustusta voi hakea sellainen yhdistys tai ryhmä, joka ei saa vuotuista avustusta kulttuuri- tai liikuntamäärärahoista.AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Vuosiavustusta (toiminta- ja erityisavustusta) haetaan erillisellä lomakkeella, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja joka on saatavilla aluekonttoreista tai kaupungintalon infopisteestä. Hakemus on jätettävä viimeistään 1.2.

Hakemuslomakkeessa ilmoitettavien tietojen lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

- yhdistyksen yhteenlaskettu jäsenmäärä sekä erikseen alle 29-vuotiaiden lukumäärä  

- avustukset, jotka yhdistys on saanut tai joita se hakee valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta.

Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti.

Projektiavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen on aina liitettävä projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio.

Projektiavustushakemus tulee jättää viimeistään 1.3. ja 30.8.  Tapahtuma- tai projektiavustusta ei myönnetä jo toteutetuista projekteista.


SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ JA AVUSTUKSEN MAKSAMINENVuosiavustuksen käyttö selvitetään esittämällä yhdistyksen hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai 

Sivun alkuun