Till innehållet


Understöd

UNDERSTÖD

Föreningar och grupper, vilka önskar bli delaktiga av de anslag som Pargas stad reserverat i budgeten för nedannämnda verksamheter uppmanas inlämna sina ansökningar senast den 1 februari 2019.

  1. KULTUR
  • Verksamhetsunderstöd för kulturverksamhet
  1. IDROTT
  • Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar
  1. BARN OCH UNGDOM
  • Verksamhetsunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut. Försenade ansökningar kan förkastas av kulturnämnden.

Ansökningarna om understöd för kultur, idrott och barn och ungdom riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi.

Tilläggsinformation finns på www.pargas.fi och kan ges av:

kulturchef Ann-Sofie Isaksson fia.isaksson@pargas.f i 050 5962 601 (ungdom, kultur) fritidssekreterare Mikael Enberg mikael.enberg@pargas.fi 040 4886070 (idrott) 

_____________________________________________________________

UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR för tiden 1.9.2018–31.8.2019

Registrerade idrottsföreningar i Pargas stad kan ansöka om
1) specialunderstöd
2) hyresbidrag

senast söndagen den 6.10.2019.

Normerna för ovannämnda understöd samt ansökningsblanketter fås från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, vart också ansökningarna inlämnas. Ansökningsblanketten finns här.

Understödet betalas ut mot redovisning. Tilläggsuppgifter fås av fritidssekreteraren, tfn 040 488 6070.

Kulturnämnden/Idrott
23.9.2019

_________________________________________________

Specialunderstöd (beviljas för perioden 1.9-31.8)

Utbetalning av specialunderstödet baserar sig på verifikat.
Ansökningstid: september - början av oktober

a) Understöd för skolning
Understödet täcker 75 % av utgifterna

b) Understöd för verksamhetsutrymme (hyresbidrag)
Gäller endast verksamhetsutrymmen i Pargas stad

c) Övriga specialunderstöd
Övriga specialunderstöd kan vara t.ex. understöd för riksomfattande storevenemang, för idrottsläger (i Finland) eller andra understödsformer som man inom staden anser betydelsefulla.


Ledarbidrag

Ansökningstid: skall sökas efter varje fyra månaders period.
Beviljas för instruering/träning av ungdomar under 18 år.


Stipendier

Ansökningstid: oktober till medlet av november
Minimikravet är att man vunnit finländskt mästerskap i en gren som tillhör något av idrottens specialförbund i Finland. Stipendierna utdelas i samband med stadens självständighetsfest.

Övriga understöd

Med skild anhållan kan förening beviljas understöd för arrengerandet av större idrottsevenemang t.ex. FM. Ansökan bör inlämnas i augusti året innan själva arrangemanget.

     
Upp