Till innehållet


Talterapi

Talterapi hör till medicinsk rehabilitering. Talterapeuten undersöker och habiliterar avvikelser i barns tal-, språk- och kommunikation samt röststörningar. Talterapin kan förverkligas som uppföljningsbesök, handledningstillfällen till barnets närstående eller som individuella talterapiperioder.

Talterapeuten behandlar bland annat:

  • försenad tal- och språkutveckling
  • artikulationssvårigheter
  • otydligt tal
  • ät- och sväljsvårigheter
  • specifika språkliga svårigheter
  • stamning
  • röststörning

Till kommunal talterapi kommer i huvudsak svenskspråkiga barn. Talterapi för finskspråkiga barn och vuxna ordnas som köptjänst. Till talterapi kommer man främst genom remiss från barnrådgivningen eller på initiativ från daghemmet/skolan, men föräldrarna kan också direkt kontakta talterapeuten. Vuxna klienter behöver läkarremiss för att komma till talterapi.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Upp