Till innehållet


Hälso- och sjukvårdstjänster

  • Allmänt
  • eTjänster   
  • Tillgänglighet för vård
  • Hälso- och sjukvårdstjänster för icke-ortsbor

  • Feedback


Pargas hälsovårdscentral svarar för primärvårdstjänsterna för invånarna i sitt område. I primärvården ingår bland annat hälsovårdscentralens läkar- och sjukskötarmottagningar, tandvård och skol- och studerandehälsovård. Till primärvård hör också vissa massundersökningar.

Till hälsovården i Pargas hör också miljö- och hälsoskydd och veterinärtjänster. Därtill kan arbetsgivare, företagare och lantbrukare inom Pargas hälsovårdscentrals hela verksamhetsområde, om de så väljer, köpa företagshälsovårdstjänster från hälsovårdscentralen - se länken här.
saaristokartta Parainen

Utöver Pargas hälsostation täcks hela det vidsträckta skärgårdsområdet av ett tvåspråkigt hälsostationsnät. Lokal primärvård ges av Nagu, Korpo, Houtskärs och Iniö hälsostationer.

TILLGÄNGLIGHET FÖR VÅRD

Tillgängligheten för vård vid Pargas hälsovårdscentral grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Brådskande, akut vård
En patient ska komma till brådskande, akut vård omedelbart oberoende av var han eller hon är bosatt. För brådskande vård har hälsovårdscentralen en jourmottagning.

Icke-brådskande vård ges till kommuninvånarna på hälsostationerna. Vardagar under hälsovårdscentralens öppettider ska patienten få telefonkontakt med hälsovårdscentralen genast eller alternativt kan patienten besöka hälsovårdscentralen. Det finns vissa tidsfrister för när en patient senast ska få vård. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska göra en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsovårdscentralen, om inte bedömningen har kunnat göras första gången patienten tog kontakt.

Tillgänglighet 9.10 2019:

Icke brådskande vård:
Pargas 3 veckor
Nagu 1 vecka
Korpo 2 veckor
Houtskär 2 veckor
Iniö 2 veckor


HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER FÖR ICKE-ORTSBOR

Brådskande sjukvård
Brådskande sjukvård, inbegripet brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd, ska ges patienten oberoende av var han eller hon är bosatt. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Av patienter som inte är bosatta på orten tas ut samma patientavgifter som av egna kommuninvånare.
Jourtiderna i Pargas

Skol- och studerandehälsovård
Hälsovårdscentralen tillhandahåller hälsovårdstjänster inom skol- och studerandehälsovården för elever i den grundläggande utbildningen och för studerande vid gymnasiet och yrkesläroinrättningar inom kommunens område.

Val av vårdenhet
Från och med 1.1.2014 utvidgas patientens rätt att välja vårdenhet. Patienten har möjlighet att välja enhet inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården bland alla hälsovårdscentraler och sjukhus i Finland. Patienten ska göra en anmälan om byte av hälsostation både till den nya hälsostationen och till den gamla hälsostationen minst tre veckor före bytet. Bytet kan göras med en blankett som är avsedd för ändamålet. Patienten kan välja hälsostation på nytt tidigast om ett år.


Hälso- och sjukvårdstjänster kan användas under tillfällig vistelse på orten enligt vårdplan
Om en person på grund av arbete, studier, fritid, en nära anhörigs eller annan närstående persons boende eller någon annan orsak är bosatt eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför sin hemkommun, får personen för vård enligt vårdplanen också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsovårdscentralen ändras.

Vårdansvaret kvarstår hos hälsovårdscentralen på hemorten. Patientavgifterna är desamma för icke-ortsbor som för ortsbor.

Patienten ska ha med sig en skriftlig vårdplan från den egna hälsovårdscentralen. Patienten ska meddela om sitt vårdbehov minst tre veckor före behovet den hälsostation vid hälsovårdscentralen i Pargas stad som han eller hon avser besöka.

Sjukvård till utländska patienter
Personer som är försäkrade i ett EU/EES-land eller i Schweiz har rätt att få sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl under en tillfällig vistelse i Finland. Det europeiska sjukvårdskortet styrker rätten till nödvändig sjukvård. En person som bor i ett annat nordiskt land eller i Storbritannien bevisar sin rätt att få sjukvård med pass eller en officiell identitetshandling. Patientavgifterna är desamma som för patienter som bor stadigvarande i Finland.

Mera information om sjukvården till utländska patienter i Finland finns att läsa på FPAs sidor.

 089[1].jpg

FEEDBACK

Målsättningen är en välutvecklad och effektiv hälso- och sjukvård som motsvarar invånarnas vårdbehov.

Nya serviceformer utvecklas för att bemöta invånarnas föränderliga och ökande behov på ett sätt som genuint beaktar och tillgodoser behoven. I vårt arbete är de erfarenheter som våra kunder har av Pargas hälsovårdscentrals verksamhet mycket viktiga.

Vi välkomnar all typ av feedback - kritik, idéer och förslag - för att kunna förbättra våra gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster:FUNDERINGAR

..."För tillfället lever många livet utan att bry sig om sin hälsa och då de blir sjuka så är det vi inom vården som skall göra dem friska. I praktiken är upprätthållandet av hälsan ett långsiktigt projekt och då man är sjuk är den egna insatsen A & O för tillfrisknande"...

..."Tänk om vi inom hälsovården tillsammans med våra kunder kunde skapa ett kompanjonskap där kunden bär ansvar för sitt liv och sin hälsa och vårdpersonalen kunde hjälpa henne och lotsa henne framåt, ge förslag och alternativ. Förutsättningarna till fruktbar växelverkan finns tack vare vårt rådgivningssystem och skolhälsovården, nu gäller det bara att hitta den rätta nyckeln som öppnar dörren till ett givande partnerskap också högre upp i åren"...

Upp