Till innehållet


Information till väglagen

Information till väglagen om 2018 års vägunderhållsbidrag

Principer för beviljande av vägunderhållsbidrag 2018

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster beslöt 16.4.2018 § 30  att fördelningsgrunderna för bidragen till väglagsvägarna och färjorna är följande:

1. Bidrag beviljas till enskilda vägar som är minst 500 m långa och minst en person skall vara permanent bosatt vid vägen.

2. Bidraget fördelas i proportion till väglagens godkända underhållskostnader, dock max 50 %, eller vad som stadens vägunderhållsbidragsmedel medger.

3. Väglaget skall vara officiellt grundat och hålla årsstämma varje år eller minst vart fjärde år. (Lagen om enskilda vägar 65 §). Till ansökan bifogas årsstämmans protokoll, debiteringslängd samt för varje år uppgjort bokslut där underhållskostnaderna är uträknade och en redogörelse över granskningens resultat eller revisionsberättelse, alternativt av årsstämman godkänt bokslut (där underhållskostnaderna är uträknade) för föregående år. I ansökan skall även anges den officiella längden på den enskilda vägen.

4. Väglaget skall uppbära vägavgifter av vägdelägarna minst vart fjärde år.

Bidraget till väglagsfärjor

För privata (väglag) färjor betalas lika stort procentuellt bidrag i proportion till de verkliga utgifterna anslaget ger möjlighet till. Bidraget räknas ut enligt formeln sammanlagt bidrag till färjor
(95.000 €) /färjornas sammanlagda egenandel den enskilda färjans egenandel. Bidraget utgör max den privata färjans egen andel efter statligt bidrag.

Allmänt

Vägunderhållsbidrag under 300 € betalas inte ut.

Enligt handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar från 2010 ingår i viktenheterna avfallstransporter och andra servicetransporter och väglag som tilldelats kommunalt vägunderhållsbidrag får därför inte skilt debitera staden eller andra aktörer vägavgift.

Ansökningarna jämte bifogade handlingar skall vara teknikenheten tillhanda senast den 23 augusti 2018 kl. 13.00. Ansökningar inlämnade efter detta datum handläggs inte och returneras till sökande.

Av det sammanlagda anslaget på 150 000 € fördelas 95 000 € till väglagsfärjorna och 55 000 € till väglagsvägarna.


Ansökningsblanketter finns även att få vid stadshuset och områdeskontoren.

Tilläggsinformation ges av samhällsingenjör Matias Jensén, fornamn.efternamn@pargas.fi, tel. 044 358 5724.                                

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster i Pargas stad


Skriv ut
Dela |
Upp