Till innehållet


Vanliga frågor


Var hittar man mera information om lov som behövs?
HÄR!

Vad kan jag bygga utan anmälan, åtgärdstillstånd eller bygglov?
Du kan bygga ett skjul, t.ex. ett vedskjul, som är mindre än 7 m² på en byggplats, men det ska uppfylla brandsäkerhetsföreskrifterna.

Varför kan inte anmälningar göras muntligt? Räcker det då med ett e-postmeddelande?
Alla anmälningar ska göras skriftligen med blanketter som finns
på byggnadstillsynens webbsidor. När man fyller i sin anmälan
omsorgsfullt och bifogar nödvändiga bilagor får byggnadstillsynen
alla de uppgifter som behövs och då är sannolikheten större för
att den anmälda åtgärden kan påbörjas i planerad tid. Byggnadstillsynen
kan inom 14 dagar meddela om det trots allt behövs
åtgärdstillstånd eller bygglov för projektet.

Behövs det en ansvarig arbetsledare? Varför?
När man ansöker om åtgärdstillstånd eller bygglov behöver man
en ansvarig arbetsledare som med beaktande av projektet ska ha
tillräcklig utbildning och erfarenhet.

Måste man ”be om lov” från grannarna?
Till ansökan om bygglov bifogas en blankett som visar att grannarna
har hörts, det behövs inte något lov från grannen. Mot avgift kan också myndigheterna höra grannarna. Ett samtycke från grannen behövs utanför detaljplanerade områden endast ifall en byggnad uppförs på mindre än 5 m avstånd från gränsen mot grannen.

Vad ska vara färdigt innan man kan flytta in i ett hus?
Ett hem ska vara säkert och hälsosamt, ytskikten färdiga, räckena
på plats, utrymningsvägarna i ordning, avfallshanteringsavtalet
träffat, postlådan och nummerskylten på plats, köket och hygienrummen
färdiga. Fasaden och gården behöver inte till alla delar vara helt färdiga.

Behövs det lov för ett flyttbart skjul/förråd?
Ja, det behövs det enligt byggnadsordningen, grundläggningssättet
eller flyttbarheten påverkar inte behovet av lov.

Har det någon betydelse för beviljande av lov hur ett förrådsskjul ser ut?
Också en konstruktion ska passa in i omgivningen och den
byggda byggplatsen. Bland annat är timmerknutar inte tillåtna på
detaljplanerade områden.

För hur stort växthus behövs det lov och hur stort växthus kan man bygga på detaljplanerat område?
Ett växthus som är mindre än 15 m² får uppföras på en byggplats
utan lov eller anmälan. Växthuset ska passa in i sin omgivning och
vara säkert.

Krävs det lov för ett skyddstak av presenning?
Ett skyddstak av presenning är inte tillåtet alls som skyddstak för bil och därför kan inte något lov ens beviljas för ett sådant för det ändamålet. Det går däremot bra att tillfälligt skydda material m.m. på en byggplats med presenningar utan lov. Om det byggs en stomme för ett skyddstak av presenning, behövs det lov i likhet med annat byggande och enligt samma regler. Bestämmelserna om anpassning till omgivningen gäller också ett skyddstak av presenning, i likhet med annat byggande.

Behövs det lov för byte av takmaterial?
För byte av takmaterial behövs det ett åtgärdstillstånd på detaljplanerat
område och en anmälan på andra områden. Om man samtidigt ändrar konstruktioner, utökar värmeisoleringen o.d., ska man alltid söka åtgärdstillstånd för projektet. Möjligheterna att förbättra energieffektiviteten ska alltid utredas.

Hurdant lov behöver jag för att bygga en bastubyggnad?
Uppförande av en bastubyggnad eller byggande av bastuutrymmen
i en bostad kräver alltid bygglov.

Kan jag lägga en badtunna på min fastighet, vilket lov behövs?
Placering av en badtunna kräver en skriftlig anmälan. Till anmälan
behöver vi en situationsplan där det framkommer befintliga byggnader
och avståndet från badtunnan till dem. På situationsplanen
ska det också framkomma avståndet till grannens gräns. Badtunnan
har en eldstad med en skorsten som ofta är kort och en fel placerad badtunna kan förorsaka brandfara.

Kan jag bygga en brygga vid min egen strand utan lov ut på
samfällt vattenområde?

En brygga som är mindre än 30 m² och/eller under 15 m i längd
kan byggas utan lov om konstruktionen börjar från egen strand.
Det rekommenderas att bryggan byggs minst 5 m från grannens
gräns och att en diskussion förs med grannarna.

Och om ett träd faller i en storm? Eller om ett träd är på väg att falla, får jag såga ner det?
Fastighetsägaren ansvarar för att träden inte utgör en risk eller fara för omgivningen och ska därför sköta träden på tomten preventivt. Om ett träd trots allt faller måste man i vilket fall som helst ansöka om tillstånd för trädfällning, samtidigt kontrolleras om det behöver planteras ett nytt träd i stället. På detaljplanerade områden behövs det tillstånd för trädfällning för träd med en diameter på över 10 cm. Utanför detaljplanerade områden
behövs det inte något separat tillstånd för trädfällning; tillstånd ska
sökas först när det är fråga om en åtgärd som förändrar landskapet.

Kan jag använda mitt fritidshus som permanent bostad?
Ändring av användningsändamål från fritidshus till bostadshus
kräver ett bygglov. Utöver bygglov kan det också behövas ett
undantagslov.

Vad ska jag göra om jag misstänker att grannen har ett olovligt
byggprojekt på gång?

Du kan göra en anmälan om det till byggnadstillsynen som kollar
upp anmälningarna i den ordning de kommer in.

Upp