Till innehållet


Anvisningar för småhusbyggare


Bästa småhusbyggare!

Vi har här samlat upp de frågor och åtgärder som en familj som planerar att inleda ett byggprojekt bör ta itu med före anskaffning av tomt eller omedelbart därefter eller när familjen planerar att bygga ut eller renovera sitt hus eller utföra någon annan byggåtgärd som förutsätter bygglov.

Den som påbörjar ett byggprojekt skall se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet med bestämmelserna om byggande samt de beviljade tillstånden. Personen i fråga skall ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet med hänsyn till dess svårighetsgrad samt ha tillgång till kompetent personal (MBL 119 §).

Den som påbörjar ett byggprojekt skall:

 1. Under planeringen av projektet
 • skaffa experter, huvudprojekterare och ansvarig arbetsledare

 • tillsammans med huvudprojekteraren kartlägga och skaffa utgångsuppgifter, göra upp en rumsförteckning och kartlägga önskemålen

 • tillsammans med huvudprojekteraren besöka tomten, reda ut förhållandena på tomten, höjdskillnaderna, grannbyggnaderna, väderstrecken och planbestämmelserna

 • tillsammans med huvudprojekteraren hålla kontakt med byggnadsinspektör och besöka byggplatsen med huvudprojekteraren, den ansvariga arbetsledaren och byggnadsinspektören

 • reda ut grundläggningsförhållandena eller beställa en geoteknisk undersökning

 • reda ut vatten-, avlopps-, väg-, el-, telefon- o.d. nödvändiga anslutningar

 • tillsammans med huvudprojekteraren göra upp en tidtabell för planeringen och byggandet

 • välja de övriga planerarna tillsammans med huvudprojekteraren

 • välja byggnadstyp och byggsätt tillsammans med huvudprojekteraren

 1. Under planeringen
 • underrätta grannarna om att en ansökan om bygglov anhängiggjorts

 • informera om byggandet på tomten

 • säkerställa att bygglovet vunnit laga kraft

 1. Under byggandet
 • sammankalla ett inledande möte och delta i mötet

 • sköta de uppgifter som fastställs för den som inleder byggprojektet på det inledande mötet

 • samarbeta med huvudprojekteraren och den ansvariga arbetsledaren

 • tillsammans med huvudprojekteraren se till att en bruks- och underhållsanvisning utarbetas

 1. Under garantitiden
 • arkivera bygglovet

För att uppfylla omsorgsplikten vid byggande skall den som inleder ett byggprojekt allra först skaffa en HUVUDPROJEKTERARE. Huvudprojekteraren kan vara arkitekt, byggnadsarkitekt, byggmästare, diplomingenjör eller byggnadsingenjör. Huruvida huvudprojekteraren är behörig eller inte avgörs av byggnadstillsynsmyndigheten; både projekterarens erfarenhet och utbildning inverkar på behörigheten. Huvudprojekteraren är en betrodd man för familjen under hela planeringsprocessen. Ca 90 % av de slutliga byggnadskostnaderna slås fast redan vid planeringsskedet, likaså är planeringsskedet avgörande för hur funktionell hela fastigheten blir.

Huvudprojekteraren ser till att byggplanerna och specialplanerna bildar en helhet som uppfyller de krav som ställts på den. Dessutom svarar huvudprojekteraren bl.a. för att utgångsuppgifterna kontrolleras och att uppgifterna delges även de övriga planerarna. Huvudprojekteraren säkerställer att det finns tillräckligt med sakkunskap med i projektet. Man kunde kalla huvudprojekteraren även projektledare.

Huvudprojekteraren bör ha erfarenhet av och insikt över hur man samordnar planerna inom de olika områdena. Huvudprojekteraren kan också vara byggnadsplanerare (arkitektplanerare), någon specialplanerare eller ansvarig arbetsledare i projektet 

Huvudprojekteraren beaktar i planeringen att byggnaden kan på ett flexibelt sätt anpassas efter familjens livssituation. Han förstår terminologin i byggbranschen och känner till lagstiftningen. Huvudprojekteraren sköter förhandlingar med myndigheter och ansökan om bygglov tillsammans med den som inleder byggprojektet. Huvudprojekteraren skall i samråd med den som inleder byggprojektet kartlägga familjens önskemål och omsätta dem till planer. Närmare förteckning över uppgifter finns i byggbestämmelsesamlingen (RT 10-10833, Pientalohankkeen tehtäväluettelot).

De övriga ”obligatoriska” aktörerna i projektet är

-          byggnadsplanerare
-          konstruktör, huvudkonstruktör vid behov
-          fva-planerare (fastighetens vatten- och avloppsanordningar)
-          ventilationsplanerare
-          elplanerare
-          ansvarig arbetsledare
-          fva-arbetsledare, ventilationsarbetsledare och
-          elinstallatör

Det är bäst att träffa ett skriftligt avtal inkl. en uppgiftsförteckning med alla konsulter och aktörer. I avtalet fastslås den tid som arbetet räknas ta samt omfattningen av arbetet.

Byggaren har nytta av god planering, eftersom han då får ett hus som motsvarar hans behov utan några onödiga och opraktiska lösningar. Byggnaden passar bra in i miljön. Problemen på bygget minskar, för ”god planering är halva jobbet”.

Det andra steget i att uppfylla omsorgsplikten vid byggande är att skaffa en ANSVARIG ARBETSLEDARE. Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd skall det finnas en person som är ansvarig för utförandet av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om byggande samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed. Byggnadsarbeten får inte inledas eller fortsättas, om projektet inte har en ansvarig arbetsledare som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten. Den ansvariga arbetsledaren kan vara en person som avlagt minst examen som byggmästare och som därtill har tillräckligt med erfarenhet av att leda byggarbeten.

Den ansvariga arbetsledaren är en betrodd man för byggaren under själva byggprocessen.

Den ansvariga arbetsledaren deltar i det inledande mötet. Den ansvariga arbetsledaren beställer de syner som föreskrivs i bygglovet och närvarar vid synerna samt ser till att byggnadstillsynsmyndigheterna informeras om att byggandet påbörjats. 

Den ansvariga arbetsledaren bistår med att välja byggsättet och reda ut förhållandena på tomten. Han hjälper till med val och anskaffning av material, övervakar och godkänner arbetsskedena i byggandet, ser till att de godkända ritningarna är tillgängliga på bygget och håller inspektionsprotokollet för bygget à jour.  

Den ansvariga arbetsledaren skall omedelbart meddela byggnadstillsynsmyndigheten om själv observerade eller inrapporterade fel eller situationer som kräver särskild uppmärksamhet, såsom om skador som uppkommer under byggarbetets gång och om andra missförhållanden i konstruktioner, tekniska system eller byggprodukter. Närmare uppgiftsförteckning ingår i byggbestämmelsesamlingen (RT 10-10833, Pientalohankkeen tehtäväluettelot). Om man vill inkludera andra än lagstadgade uppgifter i den ansvariga arbetsledarens uppgifter, skall man komma överens om dessa särskilt. Det är all anledning att träffa ett skriftligt avtal och fastslå uppgiftens omfattning och den tid som arbetet räknas ta i avtalet.

Vid byggnadstillsynen kundservice finns en pärm för kontaktinformation, där planerare, ansvariga arbetsledare och byggentreprenörer lämnat sina kontaktuppgifter. Dessa kan utnyttjas av byggare.

Generalisten vid Pargas stads kundservice i Pargas och i Korpo bistår med råd, blanketter och mera information.

Vid kundservicen kan man även beställa tid till byggnadsinspektör eller beställa tid för det nödvändiga besöket på byggplatsen.

Upp