Till innehållet


Anvisningar för konstruktionsplanerare


ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV KONSTRUKTIONSPLANER I PARGAS

En konstruktionsplan skall alltid uppvisas i god tid innan arbetet påbörjas för att projekteraren vid behov har tillräckligt med tid att komplettera planen. 

Finlands byggbestämmelsesamling A2, Planerare av byggnader och byggnadsprojekt, föreskrifter och anvisningar 2002, innehåller bestämmelser om vad som skall presenteras i planerna och vilka som är behörighetsvillkoren för projekterare inom ett specialområde. Projekterarna skall absolut bekanta sig med dessa bestämmelser och följa dem.

Särskilt bör man fästa uppmärksamhet vid följande punkter: 

1.        Planernas utformning och framställning

1.1.   Sidan med faktaruta skall vara överst, inte tejpad eller häftad utan som en del av ritningen. Ritningar med tejp får inte inlämnas. I en detaljbunt i storlek A4 kan en separat sida med faktaruta häftas överst.

1.2.   Planerna inlämnas i multipler av A4-format.

1.3.   Faktarutan bör förses med korrekta identifierande uppgifter i enlighet med bygglovet, bl.a.:

 • stadsdel, kvarter och tomt
 • byggobjektets namn och adress, att adressen är korrekt bör kontrolleras i bygglovet
 • bygglovets beteckning (t.ex. 05-800-R), fås i bygglovsbeslutet
 • löpande nummer, ritningar som inlämnas till byggnadsinspektionen förses med eget löpande nummer
 • innehållet i ritningen (t.ex. armeringsritning nivå + 6.500)
 • projekterarens namn, examen (ev. kompetensklass), underskrift, kontaktuppgifter och telefonnummer

 

2.        Inlämnande av planer

2.1.   Byggnadsinspektionen kan inte ta emot alla konstruktionsplaner vid stora byggobjekt. Byggnadsinspektionen arkiverar ritningar över väsentliga bärande konstruktioner samt ritningar över konstruktioner som kan påverka säkerheten och hälsan. Sådana är t.ex. stora och tunga sänkta tak och vattenisoleringsdetaljer. Beträffande elementkonstruktioner bör scheman och tillverkningsritningar på typiska element inlämnas.

2.2.   Ritningarna inlämnas till byggnadsinspektionen i två serier, av vilka den ena arkiveras av byggnadsinspektionen och den andra levereras till bygget av konstruktionsprojekteraren. Ritningar som blir kvar i arkivet inlämnas helst utan ryggar.

2.3.   Löpande numret skall vara detsamma i ändringsritningarna (= som i de först inlämnade ritningarna). Ritningarna bör vara försedda med revisionsanteckning (t.ex. A, B, C) och därtill skall det finnas text ”BYTESRITNING" ovanför faktarutan i ritningen samt en kort beskrivning av ändringarna. De punkter som ändrats markeras med en pil.

2.4.   Ansvariga konstruktionsprojekteraren ser till att planerna är adekvata och att kopieserierna motsvarar det som ovan beskrivits.

2.5.   Dessa anvisningar gäller även leverantörer av färdiga delar, såsom husfabriker och planerare/tillverkare av takstolar, planer över hålelement och element.

2.6.   Ansvariga konstruktionsprojekteraren skall kontrollera att konstruktionsplanerna är förenliga och underteckna alla konstruktionsplaner för objektet, även tillverkningsritningar för takstolar.

2.7.   Ritningarna inlämnas antingen i helheter som utgörs av olika delområden (grund, mellanbotten, översta bjälklag …) eller alla på en gång. Till exempel handläggs inte enskilda ritningar av takstolar utan en ritning över våningsplan för översta bjälklaget. 

3. Särskilda punkter i planerna

3.1. I planerna fästs utöver normala ritningar över våningsplan och detaljritningar samt ritningar över färdiga delar uppmärksamhet vid bl.a. följande särskilda punkter:

 • radonskydd bör presenteras: bl.a. radonrör, tätning av skarvställen i bottenbjälklaget, tätning av genomföringar
 • över tjälisolering och täckdiken uppvisas en ritning över våningsplan
 • över byggnadens stabilitet bör finnas en redovisning och förstyvande konstruktionsdelar med skarvdetaljer bör presenteras i konstruktionsplanerna
 • belastningen på byggnaden bör presenteras och speciellt bör belastningen från snö och vind beaktas
 • gränserna för den brandtekniska sektioneringen bör presenteras även i konstruktionsplanerna, likaså bör behövliga konstruktionstyper och brandmotståndstider för sektionerande byggnadsdelar samt behövliga detaljritningar över hur sektioneringen genomförs presenteras
 • uppmärksamhet bör fästas vid helhetsmässig förstyvning av takstolarna
 • över våta utrymmen bör en konstruktionsplan uppvisas
 • i områden med trafikbuller (information om kraven finns i planbestämmelserna eller i bygglovet) bör uppmärksamhet fästas vid bekämpning av buller med hjälp av konstruktioner och vid behov bör en bedömning av ljudreduktionstalet uppvisas


Upp