Till innehållet


Ansök om lov

Nytt år 2018 och nya tillvägagångssätt inom byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen börjar förbereda sig på en elektronisk framtid genast efter årsskiftet. Alla huvudritningar och specialbeskrivningar som ska bifogas till lovansökan ska efter årsskiftet lämnas in både på papper och elektroniskt oberoende av på vilket sätt man söker lov. Elektroniska dokument ska skickas in till adressen planer.byggnadstillsyn@pargas.fi och i dokumenten ska alltid anges fastighetsbeteckning och lovnummer och en kort beskrivning av den planerade åtgärden, ifall projektet inte har gjorts anhängigt i det elektroniska systemet för lovansökan.

Pappersansökan
Huvudritningarna på papper lämnas in i två serier i samband med lovansökan; de ska vara undertecknade av projekteraren. Samtidigt lämnas in en serie elektroniska huvudritningar i pdf/A-format; de ska kunna läsas vågrätt och vara undertecknade. De elektroniska huvudritningarna ska skickas in senast på anslagsdagen. Huvudprojekteraren ansvarar för att beskrivningarna är lika på papper och i elektronisk form.

Om ritningarna inte har skickats in elektroniskt, skannas de in på bekostnad av den som påbörjar byggprojektet.

Inskanningen av huvudritningarna och specialbeskrivningarna faktureras med viss eftersläpning. Fakturorna skickas alltid efter en utförd inskanningsomgång, vilket betyder att det kan komma flera fakturor på grund av att huvudritningarna, ventilationsbeskrivningarna, FVA-beskrivningarna och konstruktionsbeskrivningarna har skannats in under olika omgångar.

Elektronisk ansökan
Lov kan även sökas elektroniskt via systemet Lupapiste. Projekteraren skickar in de ritningar som ska bifogas till den elektroniska ansökan i pdf/A-format. Motsvarande pappersritningar lämnas in till byggnadstillsynen efter att den person som bereder det aktuella lovet meddelar att det är ok. Projekteraren intygar med sin namnteckning att beskrivningarna är lika på papper och i elektronisk form.

Trädfällningar och rivningslov och rivningsanmälningar
Det behöver inte skickas in elektroniska beskrivningar i samband med trädfällningar, rivningslov eller rivningsanmälningar.

Förlängning av bygglovs giltighetstid
De inskannade huvudritningarna ska skickas in på samma sätt som när det är fråga om ett nybygge.

Ändring under byggtiden
Huvudritningarna lämnas in till byggnadstillsynen i två serier på papper och i elektronisk form på samma sätt som när det är fråga om ett nybygge.

                                  _________________________

Pargas stad har lanserat möjligheten att förutom på papper söka lov elektroniskt via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi.

 1. Ett byggprojekt inleds med förhandsvägledning, vanligen i samband med en syn på byggplatsen. Du kan beställa synen genom att ringa vår kundtjänst eller skicka e-post. Telefontid eller besök hos byggnadstillsynens kontor kan du boka via vår elektroniska tidsbokningstjänst. På Lupapiste.fi kan du fråga efter förhandsvägledning för ditt projekt via en chattfunktion; på detta sätt lagras all information ända från projektstarten i en gemensam databas.
 1. Ta reda på vad det är för lov som du behöver innan du börjar samla informationen och fylla i blanketterna (bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan). Om du är osäker på vad det är för lov som gäller, ta kontakt med oss på byggnadstillsynen, vi hjälper dig gärna.
 1. Välj rätt lov i menyn till vänster och följ anvisningarna om vilka bilagor och handlingar som ska bifogas till ansökan.

  Ladda ner de blanketter som du behöver till din egen dator genom att öppna filen och välja "ladda ner".
  Om du inte har tillgång till dator eller skrivare, kan du också hämta alla blanketterna hos oss på byggnadstillsynen i Pargas eller Korpo.
 1. Se till att ha rätt mängd ritningar till lovansökan och att de är uppgjorda av behörig projekterare. Ritningarna ska vara ihopbundna eller ihopsatta med gem i serier så att det finns en av varje ritning i varje serie (situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning). Situationsplanen ska alltid vara på en ensam ritning, men övriga ritningar kan sammanställas på en ritning enligt behov/preferens.

  Ritningarna ska vara uppgjorda av en behörig projekterare (bostadshus ska planeras av en arkitekt, ingenjör eller byggmästare).


 1. Gå avslutningsvis igenom alla handlingar och jämför dem med anvisningarna.
 1. Om du vill att inspektören ska se igenom ansökan, boka tid för ett besök.
 1. Huvudprojekteraren ska ha gått igenom handlingarna innan de lämnas in till byggnadstillsynen!


OBS! Kom ihåg att ju fullständigare ansökan, desto snabbare handläggningsprocess. Ofullständiga ansökningar med bilagor går inte framåt i processen.


Byggnadstillsynsmyndigheten i Pargas är bygg- och miljönämnden.


Beslut som fattas av byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna anslås på anslagstavlan varje vecka på fredagar. Beslut som fattas av nämnden anslås inom en vecka efter sammanträdet.


En fullständig ansökan ska vara registrerad hos byggnadstillsynen senast tre veckor före bygg- och miljönämndens sammanträde för att den ska kunna tas upp till behandling.


Beslutet om lov eller tillstånd samt räkningen över de avgifter som tas ut skickas till den adress som sökanden uppger.


Upp