Till innehållet


Brandsyn

Syftet med brandsynen är att förebygga faror som människor, egendom eller miljö kan utsättas för vid brand eller andra olyckor. Vid brandsyn ges upplysning om den allmänna brand- och personsäkerheten.

Vid en brandsyn kontrolleras byggnadens eller anläggningens och dess omgivnings säkerhet och att fastighetsägaren eller -innehavaren har beredskap för förebyggande av olyckor och förhindrande av skador samt beredskap för undantagsförhållanden såsom lagstiftningen förutsätter.

Enligt 80 § i räddningslagen (379/2011) ska brandinspektören ges tillträde till alla utrymmen som synen gäller.

Mera information om brandsäkerhet på Egentliga Finlands räddningsverks webbsidor.

Upp