Till innehållet


Anvisningar för ifyllandet av elektronisk ansökan

1.    Barnets personuppgifter:

Barnets fullständiga namn och personbeteckning.

Barnets adress den dag från och med vilken form av småbarnspedagogik önskas. Om du inte vet adressen ännu, skriv barnets nuvarande adress och ange den eventuella framtida adressen under punkt 8, Ytterligare information, på sidan 4.

2.    Vårdnadshavarnas personuppgifter:

Programmet anger innehavaren av nätbankskoden som vårdnadshavare

 • Vårdnadshavarens uppgifter: första vårdnadshavaren är vanligtvis mamman; ange dock gärna samma person som första vårdnadshavare i ansökningarna för småbarnspedagogik  för familjens samtliga barn.
 • Telefonnummer dagtid: Nummer på vilken vårdnadshavaren kan nås dagtid (obligatorisk information).
 • Genom att kruxa "Jag tillåter elektronisk förmedling...." skickas placerings- och avgiftsbesluten elektroniskt. För att kunna göra det behövs din e-postadress, skriv in det i rutan. Du får sedan ett meddelande till e-posten, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen, dit du loggar in med dina bankkoder.
 • Arbetstid: Välj tiden som motsvarar vårdnadshavarens arbetstid (om arbetstiden är regelbunden, ange klockslag i form hh.mm – hh.mm, t.ex. 8.00 – 16.00).
 • Arbetsplats/läroanstalt. Om denna uppgift inte anges, tolkas ansökan som icke-brådskande.
 • Skiftesarbete: Uppgifterna anges under punkt 8, Ytterligare information (obligatorisk information).
 • Den högsta avgiften godtas: Välj denna punkt, om ni godtar den högsta avgiften. Då behöver ni inte lämna in era inkomstuppgifter.
 • Om ni vill att avgiften för småbarnspedagogik räknas ut efter era inkomster, ska ni lämna eller skicka in en ifylld och undertecknad inkomstutredningsblankett med inkomstverifikat senast vid utgången av den månad barnet har börjat i småbarnspedagogik till adressen Bildningsavdelningen, Småbarnspedagogik , Strandvägen 28, 21600 PARGAS. Avgiften för småbarnspedagogik utgår från den högsta avgiften, om ni inte har lämnat in uppgifter om era inkomster inom utsatt tid. Avgiften för småbarnspedagogik rättas inte retroaktivt. Om familjen lämnar in sina inkomstuppgifter för sent bestäms avgiften efter familjens inkomstuppgifter först från och med ingången av den månad kansliet för småbarnspedagogik har fått in inkomstuppgifterna. Avgiftskalkylatorn kan användas till hjälp för att räkna ut avgiften utifrån familjens inkomster.

Uppgifter om maka/make/sambo som bor i samma hushåll:

Makans/Makens/Sambons uppgifter fylls i under de punkter som syns på formuläret.

 • Arbetstid: Välj tiden som motsvarar makans/makens/sambons arbetstid (om arbetstiden är regelbunden, ange klockslag i form hh.mm – hh.mm, t.ex. 8.00 – 16.00).
 • Arbetsplats och dess adress.
 • Skiftesarbete: Uppgifterna anges under punkt 8, Ytterligare information (obligatorisk information).

3.    Övriga familjemedlemmars personuppgifter:

Uppgifter om familjens övriga barn under 18 år:

 • Här anges familjens övriga barn under 18 år som påverkar avgiften för småbarnspedagogik för det barn för vilket dagvårdsplats söks. Också syskonens eventuella kommunala dagvårdsplatser anges här. För varje syskon för vilken dagvårdsplats söks fylls dessutom i en egen ansökan om småbarnspedagogik.
 • Familjens storlek påverkar avgiften för småbarnspedagogik .

4.    Avgiftskalkylator:

 • Med hjälp av avgiftskalkylatorn kan ni bedöma den kommande avgiften för småbarnspedagogik utifrån era inkomster. Ange era bruttoinkomster plus 5 % semesterpenning. Samtliga familjemedlemmarnas uppgifter ska vara öppnade innan avgiftskalkylatorn kan användas. Observera att det är frågan om en inofficiell beräkning.

5.    Dagvårdsplats:

 • Intern ansökan: Om ni vill att ert barn flyttas till en annan dagvårds-plats, fyll i en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik och ange barnets nuvarande dagvårdsplats i ansökan. Obs! Byte av dagvårdsplats görs i allmänhet inte under pågående verksamhetsår, utan i augusti då det nya verksamhetsåret inleds! Motiveringen till varför ni vill att barnet flyttas ska ni ange under punkt 8, Ytterligare information (sidan 4)

 • Nuvarande dagvårdsplats: Om denna punkt lämnas tom, antas att barnet vårdas hemma.

 • Ange under denna punkt eller under Ytterligare information den dag barnet har börjat i småbarnspedagogik och hur länge barnet har varit i småbarnspedagogik i en annan kommun under pågående verksamhetsperiod.

6.    Önskad form av småbarnspedagogik, dagvårdsplats och tid:

För att kunna besvara frågorna som gäller dagvård är det bra om ni först bekantar er med den dagvård som Pargas stad tillhandahåller

 • Om den dagliga vårdtiden varierar, anges vårdtiderna under punkt 8 (Ytterligare information). Ange vårdtiden så exakt som möjligt!
 • Omfattning av vård: välj antingen 20 h/ vecka (max 86 h/ månad, avgift 50 %) eller Mer omfattande behov (alla alternativ över 20 h/ vecka)
 • Om ni valt 20 h/ vecka behöver ni inte fylla i Vårdbehov antal h/ månad.
 • Om ni valt alternativet Mer omfattande behov, välj då antal h/ månad enligt följande:
  - max. 25 h/ vecka el. max. 107 h/ mån, avgift 65 %, fyll i 107 eller
  - mindre än 35 h/ vecka el. högst 150 h/ mån, avgift 80 %, fyll i 150 
 • Dagvårdsform: välj från alternativen deltids-, delvecka eller heltidsvård. Fyll därefter i vårdformen från alternativen som ges. 

 • Behov av skiftesvård: Vårdtiderna för skiftesvård och behovet av vård kvälls-, nattetid eller på lördagar eller söndagar anges under punkt 8 (Ytterligare information). Om barnet är i behov av dagvård vardagar före kl.6.30 och efter kl.17.00 och/eller lördagar, söndagar och andra helgdagar, ska i Pargas kommunområde väljas daghemmet Villa Kamomilla som erbjuder skiftesvård. För närmare information om skiftesvård se dagvårdens webbsidor.

7.    Barnets hälsotillstånd:

 • Barnets hälsotillstånd, allergier m.m. ska anges här eller under punkt 8 (Ytterligare information).

Är det något annat vi bör beakta för att kunna hitta en så bra dagvårdsplats som möjligt för ditt barn? Det kan gälla barnets behov av stöd och eventuella utlåtanden. Skriftliga utlåtanden skickas så snabbt som möjligt, men senast innan barnet börjar i dagvård, till adressen Bildningsavdelningen, Småbarnspedagogik, Strandvägen 28, 21600 PARGAS.

8.    Ytterligare information:

Här kan ni bland annat ange:

 • adressen till mamman/pappan som bor på en annan adress än barnet

 • om mamman/pappan oväntat får arbete eller en studieplats

 • om familjen har djur hemma

 • information som gäller behovet av skiftesvård och dagliga vårdtider

 • inflyttarnas nuvarande/framtida adress och den tilltänkta flyttidpunkten

 • annan sådan information som ni vill att vi inom dagvården vet om barnet

 • barnets nuvarande dagvårdsplats

 • vid ansökan om intern flytt, kontakta den nuvarande dagvårdsplatsens ledare samt skriv motivering på ansökan till varför flytt önskas

Upp