Till innehållet


Barnrådgivning

Målet med barnrådgivningen är att trygga en optimal hälsa för varje barn samt att stödja familjen i föräldraskapet, så att barnet har optimala förutsättningar för en sund fysisk och psykisk utveckling.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Barnrådgivningens program för hälsokontroller
Råd i barnhälsovård ges av hälsovårdare och läkare i samråd med annan expertis. Barnrådgivningen är en naturlig fortsättning på mödrarådgivningen och betjänar barnet och familjen från barnets födelse tills barnet uppnår skolåldern. Antalet rådgivnings- och hembesök varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål.

Omfattande hälsokontroll
Vid de omfattande hälsokontrollerna utreds hela familjens hälsotillstånd, välbefinnande samt behov av stöd. De omfattande hälsokontrollerna innehåller kontroll hos både läkare och hälsovårdare. De omfattande hälsokontrollerna infaller i åldrarna 4 mån, 18 mån och 4 år. Till rådgivningen inbjuds barnets båda föräldrar.

Voimaperheet-wwwlogo.jpg

Voimaperheet-verksamhetsmodellen genomförs i Pargas på barnrådgivningarna. I samband med 4-års rådgivningsbesöket ber man alla föräldrar fylla i Voimaperheet-rådgivningsförfrågningen. Förfrågningen postas hem till familjerna under månaden innan barnet fyller 4 år. Ifall ni inte mottagit förfrågningen, får ni den av hälsovårdaren under rådgivningsbesöket.

Syftet med förfrågningen är att igenkänna de familjer som gynnas av föräldrahandledning på distans, per internet och telefon. Programmets målsättning är att lära ut positivt föräldraskap och öka föräldrarnas förmåga att hantera vardagen med barnet, i handledning av en familjehandledare. Programmet strävar till att nå de familjer som har barn med beteenderelaterade utmaningar.  Föräldrahandledningen genomförs av Voimaperheet-arbetsgruppen på Åbo Universitet.

Tilläggsinformation:
www.utu.fi/voimaperheet
voimaperheet@utu.fi

Pargas
Familjehuset Ankaret
Urnlundsvägen 4, 21600 Pargas

Outi Ramstedt
Tfn 040 488 5541
vardagar kl. 8.30-9.30

Nina Asplund
Tfn 040 488 5540
vardagar kl. 8.30-9.30   

Hedda Mattsson
Tfn 040 488 5505
vardagar kl. 8.00-9.00 

Sonja Strömborg (vårdledig)
vik. Sabina Sjödahl
Tfn 040 488 5844
vardagar kl. 8.00-9.00   


Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
Annika Alopaeus
Tfn 0400 117 153
vardagar kl. 11.30-12.00

Korpo hälsostation
Tallbackavägen 4
Carita Lindbom-Johansson
Tfn 040 488 5815
vardagar kl. 12.30-13.00

Hälsostation i Houtskär
Riggosvägen 2 A
Carita Lindbom-Johansson
Tfn 040 488 5815
vardagar kl. 12.30-13.00

Hälsostation i Iniö
Norrby
Nina Grandell
Tfn 0400 117 121
vardagar kl. 9.00-10.00

Upp