Till innehållet


Projekt

Inom EU finns ett stort antal fonder och program som kan bevilja finansiering för utvecklings- och kunskapsutbytesprojekt. Strukturfondernas mål är att utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU. Alla medlemsländer har möjlighet att ansöka om dessa pengar. Den nya strukturperioden, som pågår 2014-2020, har öppnats för ansökningar, vilket betyder att man nu kan ansöka om externa projektmedel för utvecklingsåtgärder i regionen.

Utgångpunkten för EU-projekt som startas och drivs av Pargas stad är att stöda utvecklingen av regionen, till exempel genom att förbättra möjligheterna att bo och verka i skärgården, stärka livskvaliteten på orten, utveckla hållbara lösningar eller stöda livslångt lärande och innovationsverksamhet. Innehållet i projekten kan vara allt från att utveckla näringsliv och turism, utarbeta nya metoder inom social- och hälsovård, stöda kunskapsutbyte mellan skolor till att förbättra infrastrukturen.

De flesta projekt genomförs i samarbete med andra kommuner, regioner eller medlemsländer.

I balken till höger finns länkar till några av de centrala fonderna och programmen.

Mera information om stadens projektverksamhet ges av projektkoordinatorerna Teresia Blomberg tfn 040 164 6958 och Petra Palmroos tfn 040 839 7170, e-post förnamn.efternamn@pargas.fi

Nedan finns en lista på vilka EU-projekt som pågår eller som just avslutats:

Pågående projekt


FamilyPorts
CB and EU flag.JPG

Green and Family-friendly Archipelago Ports (FamilyPorts) är ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt som har som målsättning att förbättra servicen i fyra gästhamnar i Åboland (Nagu och Dalsbruk) och på Gotland (Ronehamn och Lickershamn).  

Inom ramen för projektet ska familjevänliga servicebyggnader byggas i alla fyra hamnar. Hamnarna kommer också att göra satsningar på miljövänlig teknologi och skapa gemensamt marknadsföringsmaterial.

Pargas stads samarbetsparter i projektet är Kimitoöns kommun, Region Gotland och Lickershamns Fiskareförening.

Projekttid: 1.7.2016-31.3.2019
Totalbudget: Cirka 1,05 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic

Kontaktperson i Pargas:
P
rojektkoordinator Petra Palmroos
Tfn 040 839 7170

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------


St Olav Waterway - Pilgrim på havet


CB and EU flag.JPG

St Olav Waterway är ett gränsöverskridande Central Baltic projekt och genomförs av Pargas stad i samarbete med Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Föreningen Franciscus, Sottunga, Söderhamn, Östhammar och Pilgrimstid Sverige.


Projektets målsättning är att skapa en ny pilgrimsrutt kallad S:t Olavsleden, från Åbo via skärgården och Åland till Hudiksvall i Sverige, där den knyts ihop med existerande S:t Olovleder i Sverige och Norge. Projektet kommer att identifiera ett antal så kallade turismnoder längs med rutten, och paketera service till attraktiva helheter för besökare. St Olav Waterway kommer att markeras med S:t Olavledens märken när leden är certifierad.

Mera information om projektet finns här:

www.st-olav.com

Projekttid: 1.10.2016 - 31.8.2019
Totalbudget: Cirka 1,5 miljoner euro
Finansiärer: Central Baltic
Projektledare i Pargas: James Simpson, tfn 040 488 5977

----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt KulTa 
Kosthåll med konsumenten i fokus

Europeiska jordbruksfonden.jpg

Projektet förverkligas i hela Egentliga Finland av projektledare i Pargas, Kimitoön, Salo, Nystad, Åbo och Loimaa.

KulTa är ett informationsförmedlingsprojekt med följande målsättningar:

- Förbättra konkurrenskraften hos livsmedelsföretag genom att förmedla den alltid nyaste informationen, hitta samarbetsmöjligheter och- nätverk och ordna stidieresor.
- Uppmuntra till nyföretagsamhet och nya affärsmodeller genom att känna till konsumentbeteendet.
- Uppmuntra tillväxten hos hela livsmedlesektorn samt stödja de företag som vill växa och utvecklas genom att dela kunskap.
- Uppmuntra småföretag till att använda sig av digital teknik i sin verksamhet.
- Förevisa olika former av delningsekonomi och informera om erfarenheter man fått av dem till hela livsmedelssektorn
- Öka kännedomen om ett hållbart livsmedelssystem bland konsumenter och företagare.
- Lyfta upp maten som en väsentlig del av besöksnäringen.
- Öka hela livsmedelssektorns betydelse i Egentliga Finland

Projektet arbetar med fem olika arbetspaket:

  1. Kommunicera om effektivitet och ansvarsfullhet genom uppsamling av information om konsumentbeteende.

  2. Innovativa livsmedelskedjor som den framtida vägen till konsumenterna.

  3. Utöka digitaliseringen i livsmedelskedjan.

  4. Utöka matupplevelsen inom besöksnäringen.

  5. Stödja livsmedelsföretagens tillväxt

Projekttid: 1.4.2018 – 31.12.2020
Totalbugdet 1.297.642,80 € varav Pargas andel 174.406
90% kommer från landsbygdsprogrammet  10% finansieras av Pargas stad

Projektet förverkligas genom programmet för utveckling av landsbygden i fastlandsfinland 2014 – 2020 och finansieras av Egentliga Finlands ntm-central och kommunerna i Egentliga Finland

Man kan läsa mera om projektets evenemang på websidan.

Projektansvarig i Pargas:
Margot Wikström
tel. 040 735 0593

------------------------------------------------------------------------------------

DigiCompEdge II

Europeiska jordbruksfonden.jpg


DigiCompEdge II är ett utbildningsprojekt för en företagsgrupp av skärgårdens mikroföretag som opererar inom turismbranschen och stödjande industrier. Genom IKT-utbildning och coaching kommer de deltagande företagen att dra nytta av den intelligenta teknologi som utvecklas inom digitaliseringen samt kunna implementera de mest lämpliga digitala lösningarna i sin egen affärsverksamhet för förbättra lönsamhet, höja konkurrensförmågan och ta fram en mera uvecklad affärsmodell. 

Projekttid: 16.6.2018-30.4.2019
Finansiär: ELY/Landsbygdsprogrammet
Projektledare: Joanna Carlsson, tfn 040 488 6067

--------------------------------------------------------------------------------------------

PROFFS 3.0

PROFFS 3.0 är ett ämnesövergripande projekt för elever i årskurserna 7-9 där man med hjälp av makerkulturen, ny teknologi och utforskande arbetssätt kommer att förstärka digitala lösningar i undervisingen. I projektet kommer man att använda sig av virtuell och förstärkt verklighet samt av programmering.

Projektets mål är att öka det ämnesövergripande samarbetet i åk 7-9 med hjälp av digitala lösningar, ta fram en modell för hur man kan arbete med making och ny teknologi inom bildningsväsendet i kommunerna samt ordna PROFFSdays och utforma material för PROFFS-resursbanken.

Pargas stads samarbetspartner i projektet är Kimitoöns kommun och Åbo stad.

Projekttid: 5.6.2018-30.6.2020
Totalbudget: 50.500 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Kontaktperson: Projektkoordinator Petra Palmroos

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nyfiken på språk

Projekt kommer att utveckla modeller baserade på nya tekniska lösningar för att förnya den traditionella språkundervisningen. Projektet strävar efter att man fördomsfritt kan laborera med teknik och element från barnens verklighet. Modellerna strävar till att flytta språkundervisningens fokus från grammatik, struktur och lärobokens teman till det talade språket genom multimodala och språkövergripande arbetssätt, baserade på den verklighet barnen känner igen, t.ex. genom fenomenbaserat lärande. Modeller byggs upp bestående av närstudier, nätbaserade studier och användning av såväl humanoid robotteknik (AI) som virtuella miljöer med hjälp av 3D (VR).

Projekttid: 11.6.2018-31.12.2019
Totalbudget: 50.500 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Kontaktperson: Projektkoordiantor Petra Palmroos

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gäddan och gängets mobila skärgårdskulturlabb

gäddan&gänget.jpg

”Gäddan och gängets mobila skärgårdskulturlabb” är ett projekt inom småbarnspedagogiken som kommer att arbeta med skärgårdskultur på dagvårdsenheterna inom staden. Tillsammans med barnen kommer Gäddan och gänget att utforska och dokumentera barnens uppfattning om skärgårdskultur.

Projekttid: 1.8.2018-31.5.2019
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Projektledare: Aija Mäkinen, tfn 040 1346837

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nyligen avslutade projekt

RIBS
Rolling Images in Business Startups

CB and EU flag.JPG

RIBS är ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt som har som målsättning att förbättra ungdomars kunskaper om företagsamhet och ungdomars mediekunskaper. Samtidigt ska projektet skapa en positiv attityd till företagsamhet hos ungdomarna. 

Projektet arbetar i huvudsak inom Pargas svenska gymnasium, och målet är att kurser i företagsamhet ska integreras i gymnasiets verksamhet, så att eleverna också efter projekttiden kan erbjudas möjlighet att delta i företagsamhetskurser. Ungdomarna har möjlighet att delta i olika typer av internationella utbyten tillsammans med ungdomar från Åland, Stockholm, Gotland och Estland och de kommer att lära sig att samarbeta med ungdomar i gränsöverskridande team. Också lärare kommer att få delta i utbytena.

Pargas stads samarbetsparter i projektet är Film Stockholm, Film på Gotland, Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation (Åland), Kinobuss, Saaremaa Development Center och Kuressaare stad (Estland).

www.ribsproject.com

Projekttid: 1.9.2015-30.11.2018
Totalbudget: 1,8 miljoner euro
Finansiärer: Central Baltic, Svenska kulturfonden

Project manager: Teresia Blomberg, tfn 040 164 6958
Financial manager: Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
----------------------------------------------------------------------------------------------

målsättning att förbättra ungdomars kunskaper om företagsamhet och ungdomars mediekunskaper. Samtidigt ska projektet skapa en positiv attityd till företagsamhet hos ungdomarna. 

Projektet arbetar i huvudsak inom Pargas svenska gymnasium, och målet är att kurser i företagsamhet ska integreras i gymnasiets verksamhet, så att eleverna också efter projekttiden kan erbjudas möjlighet att delta i företagsamhetskurser. Ungdomarna har möjlighet att delta i olika typer av internationella utbyten tillsammans med ungdomar från Åland, Stockholm, Gotland och Estland och de kommer att lära sig att samarbeta med ungdomar i gränsöverskridande team. Också lärare kommer att få delta i utbytena.

Pargas stads samarbetsparter i projektet är Film Stockholm, Film på Gotland, Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation (Åland), Kinobuss, Saaremaa Development Center och Kuressaare stad (Estland).

www.ribsproject.com

Projekttid: 1.9.2015-30.11.2018
Totalbudget: 1,8 miljoner euro
Finansiärer: Central Baltic, Svenska kulturfonden

Project manager: Teresia Blomberg, tfn 040 164 6958
Financial manager: Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
----------------------------------------------------------------------------------------------


Socioekonomisk utredning av fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu

 

Projektets mål är att göra en socioekonomisk utredning av vilka ekonomiska effekter en fast förbindelse skulle ha för regionen. Utredningen ska även beskriva nuläget och samtidigt fungera som ett avgörande underlag för vidare planering. Utredningen ska omfatta vad en fast vägförbindelse betyder för skärgården, regionens befolkning och näringsliv, samt hur en fast vägförbindelse kan tänkas finansieras i form av några olika scenarier.

 

Huvudman för projektet är Stiftelsen för projektforskning, och åtgärderna genomförs i samarbete med Pargas stad.

 

Projekttid: 1.1.2018-31.12.2018

Finansiär: Leader

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Norrbyholmen - Malmens smultronställe


Målet med projektet är att förbättra möjligheterna till friluftsliv och rekreation på Norrbyholmen. Norrbyholmen har klassificerats som värdefull vårdbiotop på landskapsnivå och detta är något som kommer att tas i beaktande när friluftsanordningar och skötselåtgärder på ön planeras. Projektet är ett experimentellt pilotprojekt för att hitta fungerande arbetssätt, friluftsanordningar och samarbetsformer. Avsikten är också att kartlägga olika alternativ för att förbättra Norrbyholmens tillgänglighet.

Mer information: Facebook & Instagram @norrbyholmen
Projekttid: 15.6–14.12.2018 
Finansiär: Leader
Projektledare: Helena Särkijärvi, tfn 040 820 7430

Projektet Norrbyholmen – Malmin mansikkapaikka – Malmens smultronställe genomförs under tiden 15.6–14.12.2018.
Projektet finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och finansieringen har sökts via Leader-aktionsgruppen I samma båt – Samassa veneessä rf.

------------------------------------------------------------------------------------------

Upp