Till innehållet

 


Kallelse till syn, Verkanhamn 445-630-2-0 i Korpogård by

5.12.2017


Pargas stads vattentjänstverk har lämnat en tillståndsansökan om byggande av pumpstation för havsvatten på fastigheten Verkanhamn 445-630-2-0 i Korpogård by.

Enligt Markanvändnings- och bygglagens 133 §:s 1 moment skall grannarna underrättas om att en ansökan anhängiggjorts, om detta inte med beaktande av projektets ringa betydelse eller läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannens intresse. Enligt 2 momentet i samma paragraf skall vid behov förrättas syn för att utreda hur konstruktionen passar in i miljön, bedöma konsekvenserna av byggandet och höra grannarna.

I egenskap av fastighet-/vattensägare och/eller granne kallas Ni härmed till syn den 20 december 2017  kl 13.00. Samlingsplats: Kabeluddsvägen 3, 21710 KORPO.

Eventuella anmärkningar i ärendet ska framföras vid syneförrättningen, muntligt och gärna också skriftligt. Tidigare skriftligt inlämnade anmärkningar beaktas.

Ifall en deltagare företräder en annan person, ett samfund, bolag, dödsbo eller någon annan sammanslutning, skall han/hon lämna in en fullmakt från den som företräds vid synen.

Pargas den 5.12.2017
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn

Upp