Till innehållet

 


Vägunderhållsbidrag 2017

15.6.2017Information till väglagen om 2017 års vägunderhållsbidrag

Miljönämnden beslöt 12.4.2017 § 80 att vägunderhållsbidragen till de enskilda vägarna beviljas enligt följande principer och kriterier:

1. Bidrag beviljas till enskilda vägar som är minst 500 m långa och minst en person skall vara permanent bosatt vid vägen.

2. Bidraget fördelas i proportion till väglagens godkända underhållskostnader, dock max 50%, eller vad som stadens vägunderhållsbidragsmedel medger.

3. Väglaget skall vara officiellt grundat och hålla årsstämma varje år eller minst vart fjärde år. (Lagen om enskilda vägar 65 §). Till ansökan bifogas årsstämmans protokoll, debiteringslängd samt för varje år uppgjort bokslut där underhållskostnaderna är uträknade och en redogörelse över granskningens resultat eller revisionsberättelse, alternativt av årsstämman godkänt bokslut (där underhållskostnaderna är uträknade) för föregående år. I ansökan skall även anges den officiella längden på den enskilda vägen. 

4. Väglaget skall uppbära vägavgifter av vägdelägarna minst vart fjärde år.

Bidraget till väglagsfärjor

För privata (väglag) färjor betalas lika stort procentuellt bidrag i proportion till de verkliga utgifterna anslaget ger möjlighet till. Bidraget räknas ut enligt formeln sammanlagt bidrag till färjor (95.000€)/färjornas sammanlagda egenandel*den enskilda färjans egenandel. Bidraget utgör max den privata färjans egen andel efter statligt bidrag.


Allmänt:

Vägunderhållsbidrag under 200€ betalas inte ut.

Enligt handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar från 2010 ingår i viktenheterna avfallstransporter och andra servicetransporter och väglag som tilldelats kommunalt vägunderhållsbidrag får därför inte skilt debitera staden eller andra aktörer vägavgift.

Ansökningarna jämte bifogade handlingar skall vara teknik enheten tillhanda senast den 17:e augusti 2017 kl. 12.00. Ansökningar inlämnade efter detta datum handläggs inte och returneras till sökande.


  

Ansökningsblanketter finns även att få vid stadshuset och områdeskontoren.

Tilläggsinformation ges av sahmhällsingenjör Matias Jensén, fornamn.efternamn@pargas.fi, tel. 044 358 5724.                             

                        

Miljönämnden i Pargas stadUpp