Till innehållet


Miljöavdelningen

Avdelningschef: miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927

Enheter: miljöförvaltning, mätning, planläggning, miljövård, byggnadstillsyn

Mätning:

Verksamheten vid mätningsenheten innefattar kartläggning, utmärkning av byggplatser, karttjänster, fastighetsbildning, förvaltning av stadens obebyggda fastigheter, markpolitik, adresser och registerarbeten.

Planläggning:

Enheten utvecklar Pargas stad genom planering av markanvändningen. Syftet är att skapa trivsamma, trygga och stimulerande livsmiljöer. Planläggning innebär generalplanering och detaljplanering. Arbetet innefattar såväl ändring av redan i kraft varande planer som att uppgöra helt nya.

Till enhetens uppgifter hör även regional intressebevakning, samt att bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom rådgivning i byggnadsvårdsfrågor. Även beredning av ansökningar om undantag och bedömning av särskilda förutsättningar för bygglov behandlas vid planläggningsenheten.

Miljövård:

Myndighetsuppgifterna inom miljövården går ut på att fungera som kommunal tillstånds- och tillsynsmyndighet. En målsättning är även att erbjuda saklig och god information och rådgivning i miljöärenden och att medverka till att staden i sin verksamhet främjar hållbar utveckling.

Byggnadstillsyn:

Till enhetens uppgifter hör rådgivning i byggärenden, handläggning av ansökningar samt att bevilja bygglov, åtgärdstillstånd och behandla anmälningar. Till uppgifterna hör även att under byggnadsarbetena övervaka hur beviljade lov och tillstånd förverkligas, att övervaka skicket hos bebyggda miljöer och att gripa in vid olovligt byggande. 


Upp