Mene sisältöön


Tietosuoja


Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaalisia palveluja käytettäessä.
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Näitä oikeuksia ovat oikeus saada tietoja omien henkilötietojen käsittelystä, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tulla unohdetuksi, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, käsittelyn vastustamisoikeus sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. On kuitenkin huomioitava, että kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät koske lakisääteistä henkilötietojen käsittelyä.

Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • tietojen täsmällisyys
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
  • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Rekisteröidyn informointi: Paraisten kaupungin tietosuojaselosteet


Paraisten kaupungin tietosuojavastaavana toimii
Sari Eriksson-Lumikko
Rantatie 28
21600 Parainen
tietosuoja(at)parainen.fi

Tietosuojavastaavan tehtävänä on ohjeistaa ja valvoa tietosuojan toteutumista Paraisten kaupungissa, neuvoa rekisteröityjä tietosuojakysymyksiin liittyvissä asioissa sekä yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa.

Yleistä tietoa GDPR:stä ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi


Sivun alkuun