Länkstig

Sysselsättning av personer som talar ett främmande språk

Sysselsättning av personer som talar ett främmande språk

[for english see below]

För arbetssökande

Staden erbjuder stöd i sysselsättningsfrågor för Pargasbor och inflyttade personer som deltar i projektet Välkommen hem och har ett annat modersmål än finska eller svenska. Vi erbjuder personlig handledning för att utveckla färdigheter i arbetssökning och lyfta fram kunskaper. Vi ordnar besök på företag som intresserar de arbetssökande.

Är du en arbetslös person som talar ett främmande språk och behöver stöd för något som har att göra med något i listan nedan? Ta kontakt. Heidi Valtasaari, sysselsättningscoach, 046 920 0656.

 • Arbetsansökan
 • CV
 • Videoansökan
 • Kontakt med ett företag
 • Arbetsintervju
 • Besök på ett företag

I en föränderlig arbetssituation kan det vara utmanande att få ett permanent heltidsjobb. Det lönar sig att spjälka upp sysselsättningsmålsättningen i mindre delar. Skaffa arbetserfarenhet i kortare arbetsförhållanden genom deltidsarbete eller vid behov med nolltimmarsavtal och utöka din kunskap genom att utbilda dig. Egen aktivitet är viktig, men man behöver inte göra allting själv. Vi erbjuder dig ett starkt nätverk som stöd så att du kan ta ett steg framåt i dina målsättningar. Vi samarbetar med bland annat arbets- och näringsbyrån, yrkesläroanstalter, en företagsrådgivare och stadens myndigheter.

För arbetsgivare

Ett företag med rekryteringsbehov kan ordna en presentation av företaget för arbetssökande och få information om och stöd för sysselsättningen. Arbetsgivare kan också erbjuda praktik-, arbetsprövning- eller läroavtalsplats genom att ta kontakt med sysselsättningscoahen.

Länkar

Kolla arbetssökandes rätt att arbeta från en uppehållstillståndkort 
Rätt att arbeta innan uppehållstillstånd 

Rätt att arbeta - asylsökande - Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
Begäran om intyg av asylsökandes rätt att arbeta 

Annat användbar (Arbetsgivares Enter Finland osv.) 

Guideböcker (på finska)

Suomen yrittäjien julkaisemat oppaat Oppaat yrittäjälle | Yrittajat.fi
Maahanmuuttajat työpaikalla – Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin. Osuma, Koulutuskeskus Salpaus, ESR (2007) 

Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla – Opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen, Ossi - Osaaminen esiin; Vauhtia työllistymiseen, Opetus ja kulttuuriministeriö, ESR (2017)

Monikulttuurisen työpaikkaohjauksen vihko, Nuotta, ELY, ESR (2019)
 
Puhu vähän hitaammin, jooko? Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

                

  

Employing persons who speak a foreign language

 

For job seeker

The city offers support regarding employment issues for residents of Pargas and persons who are moving here and taking part in the Welcome Home project, who do not speak Finnish or Swedish as their mother tongue. We offer personal counselling to develop job searching skills and emphasise one’s knowledge. We arrange visits to companies of interest to the job seekers.

Are you an unemployed person who speaks a foreign language and in need of support regarding matters listed below? Contact us. Heidi Valtasaari, employment coach, 046 920 0656.

 • Job application
 • CV
 • Video application
 • Contacting a company
 • Job interview
 • Visiting a company

It can be challenging to find permanent full-time employment in a changing employment situation. It is better to split one’s employment goals into smaller pieces. Gain work experience in shorter employment relationships through part-time work or a zero-hours contract if necessary and expand your knowledge through education. Being active is important, but you don’t have to do everything yourself. We offer you a good network to support you in taking a step closer to reaching your goals. Our partnerships include the Finnish public employment and business services, vocational schools, a business advisor and city authorities.

 

For employer

A company needing to recruit can arrange a presentation of their company for job seekers and receive information about and support for employment. An employer can also offer work replacement, work try-out or apprenticeship contract by contacting the employment coach.

Links

Right to work - Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
Work without residence permit - Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
Asylum seeker’s right to work - Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
Certificate requests - Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
Other useful (Employer`s Enter Finland ect.)  

Guides (in Finnish)

Maahanmuuttajat työpaikalla – Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin. Osuma, Koulutuskeskus Salpaus, ESR (2007) 
Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla – Opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen, Ossi - Osaaminen esiin; Vauhtia työllistymiseen, Opetus ja kulttuuriministeriö, ESR (2017) 

Monikulttuurisen työpaikkaohjauksen vihko, Nuotta, ELY, ESR (2019)
 
Puhu vähän hitaammin, jooko? by Länsirannikon Koulutus Oy WinNova - issuu