Coronavaccinationerna i Pargas

Coronavaccinationerna i Pargas

 

Uppdaterat 25.11.2021

Tredje coronavaccinationen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje coronavaccindos;

Personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar kan ta tredje coronavaccindosen när det gått minst två månader sedan andra dosen. Alla de övriga grupperna kan ta tredje dosen när det har gått minst 6 månader sedan andra dosen.

Tredje dosen rekommenderas inte till män under 30 år om de inte hör till riskgrupp 1 eller 2 eller till gruppen som har kraftigt nedsatt immunförsvar.
 

De flesta +85 åringarna som inte har regelbunden hemvård, har nu blivit uppringda från hälsocentralen och erbjudits tid för både tredje coronavaccinationsdosen samt säsonginfluensavaccinationen.
Vänligen kontakta hälsocentralen ifall du inte ännu har blivit kontaktad.

Vaccinationerna i Pargas ges t.o.m. 2.12 på samma ställe där coronavaccinationerna ges. Fr.o.m. 7.12 ges alla vaccinationerna på hälsocentralens läkarmottagningen.

Personer som har regelbunden hemvård får sin tredje coronavaccindos samt säsonginfluensavaccinet av hemvården.

Tider kan bokas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralen 02 4545200 vardagar kl. 9 – 13. Obs! Numret har ändrat!


Befolkningen uppmanas använda ansiktsmask för egen och andras säkerhet!

I kollektivtrafik, i offentliga utrymmen inomhus, skolor och läroverk från och med klass 6, när du är på väg på coronatest, när du besöker hälsocentralen, tandvårdscentralen eller sjukhus, därtill kan var och en använda munskydd enligt egen bedömning.


Enligt smittskyddslagen ansvarar hemkommunen för vården av smittsamma sjukdomar. Covid-19 har orsakat en pandemi i världen och i Finland styr smittskyddslagen organiseringen av vården, vaccinering etc. och den regionala organiseringen i ledning av sjukvårdsdistrikten. Vaccinationerna mot covid-19 sker vid egen hemort och vaccindoserna fördelas till kommunen enligt kommunens befolkningsmängd. Pargas blir inte tilldelad vaccin utöver det som är uträknat till personer med Pargas som hemort. Därutöver är personalresurserna inte dimensionerade till att vaccinera utomortsbor. Därför ombeds fritidsboare i Pargas att vända sig till sin egen hemort för vaccinering av covid-19. Personer som inte har hemkommun i Finland eller som har gjort s.k. hälsocentralbyte till Pargas, kan bli vaccinerad i Pargas om hen inte av dessa eller andra övervägande orsaker har möjlighet att åka till egen hemort.
 

​​​​​​Vaccinet är frivilligt och gratis. Det består av två doser, den andra dosen tas efter 12 veckor. Vid första vaccinationstillfället ges tiden för dos nummer två. Vi önskar att de givna tiderna följs, vi kan inte erbjuda möjlighet att kunna välja dag för följande vaccination.

Vänligen meddela när du beställer tid, ifall du tidigare har fått en anafylaktisk reaktion av vaccin. 

-    Kom frisk till din reserverade vaccinationstid
-    Använd ansiktsmask 
-    Desinficera händerna när du kommer och går
-    Håll 2 meters avstånd från andra personer
-    Ta med dig ditt FPA kort 
-    Klä dig så, att du enkelt får fram överarmen 
-    Bered dig att bli kvar 15 minuter för observation efter vaccineringen 

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. Man kan få allmänna symtom så som huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående. Därtill kan lokala symtom vid stickstället förekomma så som värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda eller hudutslag. 

Vaccinationsläget i hela landet och per sjukvårdsdistrikt
Antal vaccinerade, kommunvis uppföljning

Vaccinationsmottagningar

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.  

I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen. 

FPA ersätter inte taxiresor till coronavaccinering, tilläggsinfo

Vaccinationsordning

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds anvisningar när det gäller vaccinationsordningen för Pargasborna.

Information om vacciner

Social- och hälsovårdsministeriet: coronaviruset och vaccinutvecklingen

THL: information om vacciner och coronaviruset

Fimeas coronainfo (endast på finska)

Europeiska vaccinationsinformationsportalen