Servicesedlar för äldre

Servicesedlar för äldre

För tillfället erbjuder Pargas stad servicesedlar för serviceboende med heldyngsomsorg, detta inkluderar vanligt boende och boende för de med minnessjukdom.

Du kan beviljas en servicesedel för serviceboende med heldygnsomsorg om du inte längre klarar dig hemma med hjälp av hemvård och andra stödåtgärder. Fördelen med servicesedeln är att valmöjligheterna ökat, eftersom du själv kan välja enhet för serviceboendet från listan på av kommunen godkända serviceproducenter. Servicesedeln kan även möjliggöra en snabbare flytt. Vi godkänner serviceproducenter kontinuerligt, har du egna önskemål om platser där du vill använda din servicesedel kan du föreslå att serviceproducenten gör en ansöker till oss. Servicesedeln täcker en del av vårddygnets pris. Serviceproducenten fakturerar dig månatligen för din självriskandel och hyra.

Exempel på servicesedlar för serviceboende med heldygnsomsorg

Klienten har beviljats en servicesedel för serviceboende med heldygnsomsorg. Klientens inkomster är 1 200 euro per månad. Klienten beviljas en servicesedel utgående från sina inkomster. Sedelns värde är 82,00 euro per månad.

Klienten väljer en serviceproducent vars pris per vårddygn är 90 euro. Klienten betalar själv differensen mellan servicesedeln och serviceproducentens pris: 90,00 – 82,00 = 8 euro/dygn För månader med 30 dagar betalar klienten 30 x 8 = 240,00 euro/månad.


Kontaktuppgifter i frågor gällande servicesedlar för äldre:
Bettina Aaltonen +358 404 885560, Bettina.Aaltonen@pargas.fi