Länkstig

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Service för personer med funktionsnedsättning

Handikappservice i Pargas/3.4.2020                          

Instruktioner under undantagsförhållandena t.o.m. 13.5.2020


Under undantagsförhållandena betjänar handikappservice i första hand per telefon och skriftligt. Kontakta alltid handikappservicen vid behov: 

Socialarbetare Katja Koivu, tfn 044 358 5976
Pargas stad
Strandvägen 28
21600 Pargas

Vi följer regeringens och olika myndigheters anvisningar. Vi uppdaterar också anvisningarna för handikappservicen efter behov. 

Allmänna anvisningar: 

Det är särskilt viktigt att sörja för god handhygien! 

Tvätta händerna alltid
•    när du kommer in utifrån
•    före matlagning och måltider
•    efter toalettbesök eller blöjbyte
•    efter att du snutit dig, hostat eller nyst
•    när du rört vid samma ytor som en förkyld person.
Rör inte ögonen, näsan eller munnen om du inte har tvättat händerna nyss.

Stoppa spridningen av mikrober
•    Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.
•    Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen, inte i händerna.
•    Släng genast den använda näsduken i soporna.
•    När du söker dig till en hälso- och sjukvårdsinrättning för undersökning, vård eller behandling kan det hända att du får ett mun-nässkydd av papper för att skydda personalen och andra patienter mot smitta om du hostar och nyser.


Instruktioner gällande personlig assistans: 

När det gäller skydd i olika situationer inom hälso- och sjukvården, socialväsendet eller något annat klientarbete följer handikappservicen i Pargas anvisningar från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (EFSVD). Närmare information finns också på http://www.vsshp.fi/sv/Sidor/default.aspx.   
                        
Skyddsutrustningen är avsedd för arbetstagarna, dvs. personliga assistenter, och den finns tillgänglig endast i begränsad utsträckning. Skyddsutrustningen ska inte användas för säkerhets skull och utgångspunkten är att en frisk person inte smittar. Därför är det 
mycket viktigt att skyddsutrustningen endast används i enlighet med EFSVD:s anvisning. Enligt hälsovårdens anvisningar delas skyddsutrustningen inte i detta skede ut till den som får assistans, dvs. till arbetsgivaren. 

Den nödvändiga skyddsutrustningen för personliga assistenter kan hämtas från Seniorum: 

Seniorum
Strandvägen 30 
21600 Pargas

Öppet: Måndag till torsdag kl. 9–15 samt på fredagar kl. 9–14.
Servicerådgivaren Virpi Järvenpää, tfn 040 488 5692. 

Om du själv insjuknar, kan du kontakta:
Vardagar kl. 8–16, Pargas hälsocentral, tfn: 02 454 5220
Vardagar kl. 16–08, på veckoslut och helger ÅUCS, tfn: 02 313 8800 

Om din assistent blir sjuk och du behöver hjälp med att skaffa vikarie, kontakta handikappservicen.

Socialservice för personer med funktionsnedsättning ordnas i första hand enligt socialvårdslagen. Om personen inte med stöd av någon annan lag kan få tillräcklig eller lämplig service eller stöd, ordnas servicen enligt handikappservicelagen eller specialomsorgslagen.

Lag om service och stöd på grund av handikapp

Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Servicen som ordnas enligt handikappservicelagen förutsätter handikapp eller gravt handikapp. Graden av gravt handikapp bedöms i förhållande till den service som söks.

Gravt handikapp
• Personen på grund av skada eller sjukdom har under långa tider särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.
• Funktionsnedsättningen orsakar särskilda och oskäliga svårigheter och behovet av stöd är stort.

Kartläggning av ordnandet av handikappservice görs på basen av individuell bedömning av servicebehovet.

Service för gravt handikappade
• Färdtjänst
• Personlig assistans
• Ändringsarbeten i hemmet och redskap och anordningar i bostaden
• Serviceboende
• Dagverksamhet

Service bunden vid budgetanslag för handikappade och gravt handikappade
• Redskap, maskiner och anordningar som behövs för de dagliga funktionerna
• Anpassningsträning
• Stöd för extra kostnader för specialkost och kläder
• Stödpersonsverksamhet (enligt socialvårdslagen)

Service inom specialomsorg

Service enligt specialomsorgslagen ordnas för personer som på grund av medfött eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin fysiska eller psykiska utveckling och som inte med stöd av någon annan lag kan få tillräcklig eller lämplig service. 

Service och stöd för utvecklingsstörda
• Service enligt specialomsorgslagen, t.ex. boendeservice, dagverksamhet, familjevård, korttidsvård

Ansökningsförfarande:

Servicen ansöks i första hand skriftligt med ansökningsblanketten. I ansökan bör framgå sökandens handikapp eller sjukdom, begränsningar i funktionsförmågan samt servicebehovet. Till ansökan skall bifogas ett läkarutlåtande och vid behov andra expertutlåtanden. Ansökan behandlas och beslut fattas senast inom tre månader. Eventuellt behov av ytterligare tilläggsuppgifter kan förlänga behandlingstiden.

Kontaktuppgifter:
Socialarbetare Katja Koivu, tel. 044 358 5976 (telefontider mån, to kl. 13-14 och ti, ons kl. 8.30-9.00)
Socialhandledare Maria Wallin, tel. 040 488 6083 (telefontider mån, ons, fre kl. 8.15-9.00)