Länkstig

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Socialservice för personer med funktionsnedsättning ordnas i första hand enligt socialvårdslagen. Om personen inte med stöd av någon annan lag kan få tillräcklig eller lämplig service eller stöd, ordnas servicen enligt handikappservicelagen eller specialomsorgslagen.

Lag om service och stöd på grund av handikapp

Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Servicen som ordnas enligt handikappservicelagen förutsätter handikapp eller gravt handikapp. Graden av gravt handikapp bedöms i förhållande till den service som söks.

Gravt handikapp
• Personen på grund av skada eller sjukdom har under långa tider särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.
• Funktionsnedsättningen orsakar särskilda och oskäliga svårigheter och behovet av stöd är stort.

Kartläggning av ordnandet av handikappservice görs på basen av individuell bedömning av servicebehovet.

Service för gravt handikappade
• Färdtjänst
• Personlig assistans
• Ändringsarbeten i hemmet och redskap och anordningar i bostaden
• Serviceboende
• Dagverksamhet

Service bunden vid budgetanslag för handikappade och gravt handikappade
• Redskap, maskiner och anordningar som behövs för de dagliga funktionerna
• Anpassningsträning
• Stöd för extra kostnader för specialkost och kläder
• Stödpersonsverksamhet (enligt socialvårdslagen)

Service inom specialomsorg

Service enligt specialomsorgslagen ordnas för personer som på grund av medfött eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin fysiska eller psykiska utveckling och som inte med stöd av någon annan lag kan få tillräcklig eller lämplig service. 

Service och stöd för utvecklingsstörda
• Service enligt specialomsorgslagen, t.ex. boendeservice, dagverksamhet, familjevård, korttidsvård

Ansökningsförfarande:

Servicen ansöks i första hand skriftligt med ansökningsblanketten. I ansökan bör framgå sökandens handikapp eller sjukdom, begränsningar i funktionsförmågan samt servicebehovet. Till ansökan skall bifogas ett läkarutlåtande och vid behov andra expertutlåtanden. Ansökan behandlas och beslut fattas senast inom tre månader. Eventuellt behov av ytterligare tilläggsuppgifter kan förlänga behandlingstiden.

Kontaktuppgifter:
Socialarbetare Katja Koivu, tel. 044 358 5976 (telefontider mån, to kl. 13-14 och ti, ons kl. 8.30-9.00)
Socialhandledare  Ramona Lindroos 040 488 6083 (telefontider mån, ons, fre kl. 8.15-9.00)

Ledande socialarbetare Heidi Ulriksson tel. 040 4885570