Delegationer och råd

Delegationer och råd


Rådet för personer med funktionsnedsättning

Stadsstyrelsen utser rådet för personer med funktionsnedsättning. I rådet finns representanter från handikappföreningar och patientorganisationer.

Uppgifterna för rådet för personer med funktionsnedsättning: 

Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver.

Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för dem med funktionsnedsättning innan ärendena går till beslutsfattande.

Rådets medlemmar 2019-2021

Christian Andersson, ordförande
Marianna Stolzmann, vice ordförande
Ulla Alstrand
Harold Henriksson
Pirkko Karrento
Kristina Landén
Elina Lehtilä
Bo Lagerroos
Regina Lindman-Korpi
Frej Lindroos
Mauno Salminen

Protokoll

Äldrerådet

Äldrerådet

Stadsstyrelsen utser äldrerådet. Äldrerådet i Pargas är ett samarbetsorgan för pensionärsföreningar och intresseorganisationer för krigsveteraner och -invalider. 

Äldrerådets uppgift är att

Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver.

Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller den äldre befolkningen, ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för den äldre befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.

Äldrerådet kan kontaktas i frågor som berör de äldre.

Rådets medlemmar 2019-2021

Sirkka-Liisa Malmlund, ordförande
Kristina Brander, vice ordförande
Regina Agge
Marita Jansson
Stig R Karlsson
Yngve Lindqvist
Elisabeth Nymalm
Karl-Johan Palmu
Hilkka Söderholm
Erik Törnqvist
Rainer Wahtera

Protokoll
 

Utskärsdelegationen

Utskärsdelegationen

Kimitoöns kommun och Pargas stad har sedan år 2009 haft en gemensam utskärsdelegation. Delegationen består av sex medlemmar, fyra utsedda av Pargas stad och två av Kimitoöns kommun. 

Utskärsdelegationen har till uppgift att:    

  • Följa upp och ta initiativ i frågor som berör infrastruktur; förbindelsebåtstrafik, tele- och datakommunikationer, farleder och bryggor, postgång etc.
  • Behandla frågor med anknytning till miljö- och näringslivsfrågor, befolkningsutveckling, boende och trivsel i utskärgården.
  • Följa med lagstiftningen som berör skärgården.
  • Upprätthålla kontakter till myndigheter som handhar för skärgården viktiga frågor.
  • Övriga för utskärgården viktiga frågor. 

Delegationens ordförandeskap och vice ordförandeskap  alternerar mellan kommunerna.

Delegationens ordförande och vice ordförande utgör samtidigt kommunernas representanter i styrgruppen för Skärgårdshavets biosfärområde.   

Utskärsdelegationens sammansättning 2017-2021

Ordinarie:
Jan-Erik Karlsson
Laura Järvinen
Lilian Lundell
Tiina Johansson
Daniel Wilson
Jenny Örnell-Backman

Ersättare:
Tove Mattsson
Tore Johansson
Birgitta Rosenberg
Erica Helin
Wilhelm Liljeqvist
Peter Fihlman


I utskärsdelegationens möten deltar även turismchef Benjamin Donner från Kimitoöns kommun samt projektkoordinator Katja Bonnevier från Skärgårdshavets biosfärområde. Dessutom inbjuds vid behov sakkunniga från olika myndigheter.