Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

 

PATIENTSÄKERHET – ETT GEMENSAMT ANSVAR

Under de senaste åren har man i Finland fäst särskild uppmärksamhet vid patientsäkerhet. Social- och hälsovårdsministeriet har som en målsättning att patientsäkerheten i Finland ska uppnå en hög nivå, som uppfyller europeiska krav, och där yrkespersonerna och organisationerna inom hälso- och sjukvården i all sin verksamhet strävar efter att främja patientsäkerhet och ta lärdom av erfarenheter.

Patientsäkerhetsplan

Också Du som patient kan främja säkerheten i vården med att:

- Berätta tillräckliga, korrekta och aktuella uppgifter om Dig själv
- Berätta om Din sjukdom och vilka behandlingsmetoder Du har tillämpat
- Anteckna vad Du vill berätta eller fråga och vad läkaren har sagt
- Berätta om alla symtom, även de lindriga. Berätta om Du har ont eller
inte mår bra. Vårdpersonalen finns till för Dig
- Fråga om behandlingsalternativen och medicinerna och deras fördelar
och nackdelar. Kontrollera om Din medicinering bör ses över.
- Försäkra Dig om att du har förstått saker och ting rätt, i synnerhet om
orden är främmande eller Du och vårdpersonalen inte har samma
modersmål
- Fråga genast om vården bekymrar Dig

Den som frågar får svar. Vetskap ger trygghet och kraft.

Även om alla gör sitt bästa, händer det ibland misstag som oftast beror på faktorer som är oberoende av vårdpersonalen, såsom störningar i tillvägagångssätt eller system.

Meddela genast personalen om Du upplever att det skett ett fel i Din vård eller att vården inte förlöper enligt förväntningarna. Genom Din rapportering kan vi utveckla tillvägagångssätt och system för att minska på patientskadorna.

Med nedanstående blankett kan Du göra en anmärkning mot vården. Den kan skrivas ut och postas till patientsäkerhetsansvarig, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas. Blanketterna behandlas varje vardag. Du kan även skicka anmärkningen till överläkare, eller vårdchef.

Anmärkning mot vården

En patientskada kan anmälas till Patientförsäkringscentralen. Blanketten fås av patientombudsmannen som:

– informerar om patientens rättigheter och arbetar för att befrämja dem
– ger råd i problemsituationer gällande vård eller bemötande
– ger råd med att upprätta anmärkning, skadeanmälan eller klagomål

Uppgifter om patientombudsmannen fås på de olika hälsostationerna, samt på följande adress:

https://www.pargas.fi/patientombudsman

Patientens rättigheter