Länkstig

Momsfri privat socialservice

Momsfri privat socialservice 

Till invånarna  

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, funktionsnedsättning, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden. 

Kontakta själv de godkända företag av vilka du vill köpa servicetjänster. Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, ansvarar företagets representant för att kraven för momsfrihet uppfylls. 

Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem. 

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 50 % av priset på servicen. 

Godkända företag för servicetjänster i Pargas: 

Städservice 

Hannun siivous ja puunaus, tfn 040 540 5727, hannu72@gmail.com

Helppy Oy, tfn 050 547 3340, richard@helppy.fi 

Riamu, tfn. 041 3189339 asiakaspalvelu@riamu.fi

S Kotisiivouspalvelut Oy, tfn 044 749 6530, hanna.laurell@stella.fi 

Sahera Koti Puhtaaksi Oy, tfn 045 609 3031, saana@kotipuhtaaksi.fi 

Ab Tedwa Oy, tfn 040 052 4177, ted@tedwa.fi 

Sällskap/Ledsagarservice för äldre 

Gubbe Sydänystävä Oy, tfn 0400 941 989, meri-tuuli@gubbe.io

Riamu, tfn. 041 3189339 asiakaspalvelu@riamu.fi

Seurana Oy, tfn 040 555 3235, mirka.saarinen@seurana.fi 

 

 

Information för företagare och anmälningsblankett 

Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms till personer som är i behov av socialvård (vars funktionsförmåga är nedsatt t.ex. på grund av ålder eller sjukdom) endast om socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten. Det behövs inte socialmyndighetens klientspecifika beslut men följande förutsättningar måste föreligga: 

Privat socialservice är skattefri under följande förutsättningar: 

- Serviceproducenten har till den kommun där den är verksam gjort en anmälan om tillhandahållande av service. Anmälan måste göras angående tillhandahållande av stödservice inom hemservicen, t.ex. städtjänster. Om serviceproducenten är verksam i flera kommuner, måste anmälan göras till alla dessa kommuner.  

- Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan eller annan motsvarande plan tillsammans med klienten.  

- Serviceproducenten har slutit ett skriftligt serviceavtal med klienten om tillhandahållandet av tjänsterna som socialvårdstjänster. 

- Serviceproducenten ska ha en ansvarsperson som svarar för kvaliteten i servicen. 

- Serviceproducenten ska ha en plan för egenkontroll. 

 

Anmälan om privata socialtjänster: 

Anmälan görs via blankett 

Kommunens social- och hälsovårdsavdelning övervakar verksamheten. Anmälan med bilagor lämnas in per e-post till adressen sohaforvaltning@pargas.fi. Eventuella frågor riktas till sohaforvaltning@pargas.fi.  

Länkar: 

Momsbeskattning av socialvårdstjänster 

Egenkontroll inom socialvården 

Lag om privat socialservice 

Regionförvaltningsverket