Länkstig

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER FÖR ICKE ORTSBOR

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER FÖR ICKE-ORTSBOR


Brådskande sjukvård
Brådskande sjukvård, inbegripet brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd, ska ges patienten oberoende av var han eller hon är bosatt. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Av patienter som inte är bosatta på orten tas ut samma patientavgifter som av egna kommuninvånare.


Jourtiderna i Pargas

Skol- och studerandehälsovård
Hälsovårdscentralen tillhandahåller hälsovårdstjänster inom skol- och studerandehälsovården för elever i den grundläggande utbildningen och för studerande vid gymnasiet och yrkesläroinrättningar inom kommunens område.

Val av vårdenhet
Från och med 1.1.2014 utvidgas patientens rätt att välja vårdenhet. Patienten har möjlighet att välja enhet inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården bland alla hälsovårdscentraler och sjukhus i Finland. Patienten ska göra en anmälan om byte av hälsostation både till den nya hälsostationen och till den gamla hälsostationen minst tre veckor före bytet. Bytet kan göras med en blankett som är avsedd för ändamålet. Patienten kan välja hälsostation på nytt tidigast om ett år.

Byte av hälsocentral

Hälso- och sjukvårdstjänster kan användas under tillfällig vistelse på orten enligt vårdplan
Om en person på grund av arbete, studier, fritid, en nära anhörigs eller annan närstående persons boende eller någon annan orsak är bosatt eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför sin hemkommun, får personen för vård enligt vårdplanen också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsovårdscentralen ändras.

Vårdansvaret kvarstår hos hälsovårdscentralen på hemorten. Patientavgifterna är desamma för icke-ortsbor som för ortsbor.

Patienten ska ha med sig en skriftlig vårdplan från den egna hälsovårdscentralen. Patienten ska meddela om sitt vårdbehov minst tre veckor före behovet den hälsostation vid hälsovårdscentralen i Pargas stad som han eller hon avser besöka.

Sjukvård till utländska patienter
Personer som är försäkrade i ett EU/EES-land eller i Schweiz har rätt att få sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl under en tillfällig vistelse i Finland. Det europeiska sjukvårdskortet styrker rätten till nödvändig sjukvård. En person som bor i ett annat nordiskt land eller i Storbritannien bevisar sin rätt att få sjukvård med pass eller en officiell identitetshandling. Patientavgifterna är desamma som för patienter som bor stadigvarande i Finland.
Mera information om sjukvården till utländska patienter i Finland finns att läsa på
FPAs sidor.