Coronavaccinationerna i Pargas

Coronavaccinationerna i Pargas

 

Uppdaterat 13.10.2021

Antalet coronaviruspositiva och coronavirusexponerade är högt i Egentliga Finland. Belastningen på sjukhus- och intensivvården är hög, likaså arbetet inom smittspårningen.  90% av alla som behövt intensivvård är ovaccinerade.

Sjukvårdsdistriktet uppmanar alla som ännu inte vaccinerat sig att ta vaccinet, du kan fortfarande boka tid för första dosen och om du har missat din andra dos tid kan du boka ny tid.

Tredje vaccindosen erbjuds till personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar och de har gått minst två månader sedan andra dosen;

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAKblockerare
 • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt framskriden eller oskött HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

En tredje dos rekommenderas också till personer som vaccinerats med kort dosintervall, under 6 veckors mellanrum och det har förflutit minst 6 månader sedan den andra dosen. Män under 30 år vaccineras tillsvidare inte med tredje dosen, undantag är personer som har kraftigt nedsatt immunitet och vars risk att få en allvarlig coronavirussjukdom är påtagligt större än för andra i samma ålder.

Män under 30 år som får sin första eller andra dos vaccineras med Pfizer BionTechs vaccin.

Tiden kan beställas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralens tidsbeställningsnummer 02 4545222 vardagar kl. 9 – 13. Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blåa stora skyltar med Covid-19 vaccinering).

Befolkningen uppmanas använda ansiktsmask för egen och andras säkerhet!

I kollektivtrafik, i offentliga utrymmen inomhus, skolor och läroverk från och med klass 6, när du är på väg på coronatest, när du besöker hälsocentralen, tandvårdscentralen eller sjukhus, därtill kan var och en använda munskydd enligt egen bedömning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 28.9.2021

Coronavaccinationerna fortsätter för dem som behöver sin första dos. Den som väntar på sin andra dos, kan försnabba sin andra vaccinationstid ifall det har gått minst 6 veckor sedan första dosen. Tredje vaccindosen erbjuds till personer som har kraftigt nedsatt immunförssvar och det har gått minst två månader sedan andra dosen;

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAKblockerare
 • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt framskriden eller oskött HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

En tredje dos rekommenderas också till personer som vaccinerats med kort dosintervall, under 6 veckors mellanrum och det har förflutit minst 6 månader sedan den andra dosen.

Tillsvidare rekommenderar THL inte en tredje vaccindos till under 30-åriga män, begränsningen gäller inte personer som har kraftigt nedsatt immunitet.

Tiden kan beställas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralens tidsbeställningsnummer 02 4545222 vardagar kl. 9 – 13.  

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blåa stora skyltar med Covid-19 vaccinering).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 27.9.2021

Fr.o.m. 27.9 kan tidsbokning för coronavaccinationer göras på hälsocentralens tidsbeställningsnummer 02 4545222 vardagar kl. 9 – 13 eller via stadens webbplats

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enligt smittskyddslagen ansvarar hemkommunen för vården av smittsamma sjukdomar. Covid-19 har orsakat en pandemi i världen och i Finland styr smittskyddslagen organiseringen av vården, vaccinering etc. och den regionala organiseringen i ledning av sjukvårdsdistrikten. Vaccinationerna mot covid-19 sker vid egen hemort och vaccindoserna fördelas till kommunen enligt kommunens befolkningsmängd. Pargas blir inte tilldelad vaccin utöver det som är uträknat till personer med Pargas som hemort. Därutöver är personalresurserna inte dimensionerade till att vaccinera utomortsbor. Därför ombeds fritidsboare i Pargas att vända sig till sin egen hemort för vaccinering av covid-19. Personer som inte har hemkommun i Finland eller som har gjort s.k. hälsocentralbyte till Pargas, kan bli vaccinerad i Pargas om hen inte av dessa eller andra övervägande orsaker har möjlighet att åka till egen hemort.
 

​​​​​​Vaccinet är frivilligt och gratis. Det består av två doser, den andra dosen tas efter 12 veckor. Vid första vaccinationstillfället ges tiden för dos nummer två. Vi önskar att de givna tiderna följs, vi kan inte erbjuda möjlighet att kunna välja dag för följande vaccination.

Vänligen meddela när du beställer tid, ifall du tidigare har fått en anafylaktisk reaktion av vaccin. 

-    Kom frisk till din reserverade vaccinationstid
-    Använd ansiktsmask 
-    Desinficera händerna när du kommer och går
-    Håll 2 meters avstånd från andra personer
-    Ta med dig ditt FPA kort 
-    Klä dig så, att du enkelt får fram överarmen 
-    Bered dig att bli kvar 15 minuter för observation efter vaccineringen 

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. Man kan få allmänna symtom så som huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående. Därtill kan lokala symtom vid stickstället förekomma så som värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda eller hudutslag. 

Vaccinationsläget i hela landet och per sjukvårdsdistrikt
Antal vaccinerade, kommunvis uppföljning

Vaccinationsmottagningar

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.  

I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen. 

FPA ersätter inte taxiresor till coronavaccinering, tilläggsinfo

Vaccinationsordning

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds anvisningar när det gäller vaccinationsordningen för Pargasborna.

Information om vacciner

Social- och hälsovårdsministeriet: coronaviruset och vaccinutvecklingen

THL: information om vacciner och coronaviruset

Fimeas coronainfo (endast på finska)

Europeiska vaccinationsinformationsportalen