Coronavaccinationerna i Pargas

Coronavaccinationerna i Pargas


Uppdaterat 10.1.2022

Tredje coronavaccinationen

Enligt THL https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/coronavirusvacciner-dvs.-covid-19-vaccin-anvisningar-for-yrkesutbildade/en-tredje-coronavaccindos ges den tredje vaccindosen:

  • Till personer med kraftig immunbrist rekommenderar vi en tredje vaccindos, när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen.
  • Till personer som har fyllt 60 år och till personer som hör till riskgrupperna, kan en tredje vaccindos ges, när det har gått 3-4 månader sedan den andra dosen.
  • Till personer under 60 år, som inte hör till riskgruppen kan en tredje vaccindos erbjudas 4-6 månader efter den andra dosen

Vaccinationerna på hälsocentralens läkarmottagning, Vapparvägen 15.

Personer som har regelbunden hemvård får sin tredje coronavaccindos samt säsonginfluensavaccinet av hemvården.

Tider kan bokas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralen 02 4545200 vardagar kl. 9 – 13. 

 


CORONAVACCINATIONER FÖR BARN I RISKGRUPP I 5 – 11 ÅRS ÅLDER    
Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar vaccination för barn i följande riskgrupper: Coronavaccinationer för 5—11-åriga barn - THL 
-    Övervikt, ISO-BMI 30 eller mer
-    Organ- eller stamcellstransplantation
-    Kraftig immunosuppressiv behandling eller immunbrist
-    Sällsynta sjukdomar    
-    Kronisk lungsjukdom
-    Hjärtsjukdom 
-    Kronisk njursjukdom
-    Svår kronisk leversjukdom
-    Neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
-    Down syndrom
-    Typ 1 och 2 diabetes
-    Astma som kräver regelbunden medicinering 

I Pargas ges riskgruppsvaccinationer för barn i åldern 5 – 11 år med tidsbokning på onsdag 12.1. Vaccinationerna ges på barnrådgivningen, invid hälsocentralen, Vapparvägen 15. 
Tidsbokning via rådgivningen eller egen skolhälsovårdare.
Vaccinationerna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges på hälsostationen enligt tidsbokning
Förälder med tillgång till uträttande av ärende för annan person, kan boka tid via www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa 02 4545200 kl. 9 – 13. 


Enligt smittskyddslagen ansvarar hemkommunen för vården av smittsamma sjukdomar. Covid-19 har orsakat en pandemi i världen och i Finland styr smittskyddslagen organiseringen av vården, vaccinering etc. och den regionala organiseringen i ledning av sjukvårdsdistrikten. Vaccinationerna mot covid-19 sker vid egen hemort och vaccindoserna fördelas till kommunen enligt kommunens befolkningsmängd. Pargas blir inte tilldelad vaccin utöver det som är uträknat till personer med Pargas som hemort. Därutöver är personalresurserna inte dimensionerade till att vaccinera utomortsbor. Därför ombeds fritidsboare i Pargas att vända sig till sin egen hemort för vaccinering av covid-19. Personer som inte har hemkommun i Finland eller som har gjort s.k. hälsocentralbyte till Pargas, kan bli vaccinerad i Pargas om hen inte av dessa eller andra övervägande orsaker har möjlighet att åka till egen hemort.
 

​​​​​​Vaccinet är frivilligt och gratis. Det består av två doser, den andra dosen tas efter 12 veckor. Vid första vaccinationstillfället ges tiden för dos nummer två. Vi önskar att de givna tiderna följs, vi kan inte erbjuda möjlighet att kunna välja dag för följande vaccination.

Vänligen meddela när du beställer tid, ifall du tidigare har fått en anafylaktisk reaktion av vaccin. 

-    Kom frisk till din reserverade vaccinationstid
-    Använd ansiktsmask 
-    Desinficera händerna när du kommer och går
-    Håll 2 meters avstånd från andra personer
-    Ta med dig ditt FPA kort 
-    Klä dig så, att du enkelt får fram överarmen 
-    Bered dig att bli kvar 15 minuter för observation efter vaccineringen 

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. Man kan få allmänna symtom så som huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående. Därtill kan lokala symtom vid stickstället förekomma så som värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda eller hudutslag. 

Vaccinationsläget i hela landet och per sjukvårdsdistrikt
Antal vaccinerade, kommunvis uppföljning

Vaccinationsmottagningar

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.  

I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen. 

FPA ersätter inte taxiresor till coronavaccinering, tilläggsinfo

Vaccinationsordning

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds anvisningar när det gäller vaccinationsordningen för Pargasborna.

Information om vacciner

Social- och hälsovårdsministeriet: coronaviruset och vaccinutvecklingen

THL: information om vacciner och coronaviruset

Fimeas coronainfo (endast på finska)

Europeiska vaccinationsinformationsportalen