Avgiftstaket

Avgiftstak för hälso- och sjukvården

För klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak per kalenderår. Avgiftstaket uppgår från och med 1.1.2022 till 692 euro per år.

I avgiftstaket ingår

 • avgifter för läkartjänster inom öppenvården vid hälsocentraler
 • avgifter för fysioterapi
 • avgifter för vård som ges i serie
 • poliklinikavgifter på sjukhus
 • avgifter för dagkirurgi
 • avgifter för kortvarig sluten vård och kortvarig service på en institution inom hälso- och sjukvården eller inom socialvården
 • avgifter för natt- eller dagsjukvård
 • avgifter för rehabilitering
 • avgifter för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården (med undantag för tandtekniska kostnader för proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor)
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård
 • avgifter för terapitjänster
 • avgifter som betalats med utkomststöd.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för

 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som gjorts på remiss av privatläkare
 • socialvårdstjänster (med undantag av kortvarig sluten vård)
 • inkomstrelaterade tjänster
 • självrisken för servicesedlar
 • självrisken inom färdtjänsten
 • helt privata tjänster som kommunen inte ansvarar för att ordna.

När avgiftstaket har nåtts

 • får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt.
 • kan det för kortvarig sluten vård eller service på institution tas ut en s.k. avgift för uppehälle på högst 22,80 euro per vårddag (2022).

Av fakturan ska framgå om avgiften beaktas i avgiftstaket eller inte.

Vad ska jag göra när avgiftstaket har nåtts?

 • Klienten ska själv hålla koll på om avgiftstaket har nåtts.
 • Fyll i blanketten "Ansökan om frikort eller återbetalning". 
 • De ursprungliga kvittona ska bevaras och vid behov visas upp.
 • När avgiftstaket har nåtts ger kommunen eller samkommunen klienten ett intyg över att avgiftstaket har nåtts.

Om klienten under kalenderåret har betalat mera än 692 euro i avgifter för tjänster som ingår i avgiftstaket, har han eller hon rätt att få tillbaka de avgifter som betalats till för högt belopp. Kravet på återbetalning av de avgifter som betalts till ett alltför högt belopp ska ställas före utgången av kalenderåret efter det år då gränsen överskridits.

Läkemedelskostnaderna har ett separat tak per kalenderår.

För mer information, se https://stm.fi/sv/avgiftstak-for-halso-och-sjukvarden