Innehållspublicerare

null Rävsundsbrons rörelser har ökat eftersom begränsningarna av den tunga trafiken inte alltid följts
10.06.2024

NTM-centralen uppmanar den tunga trafikens förare att följa de trafikbegränsningar som fastställts för Rävsundsbron. Brons rörelser har återigen ökat och det har framgått att orsaken är att trafikbegränsningarna inte alltid följts. Det har observerats att tunga fordon mötts och kört efter varandra utan tillräckligt avstånd på bron. Situationen är oroväckande, eftersom varje sådan händelse ökar risken för att skadorna på bron förvärras. Om brons skick försämras blir NTM-centralen tvungen att införa ytterligare trafikbegränsningar. Sådana skulle oundvikligen medföra betydande olägenheter och merkostnader för tunga transporter och för näringslivet.

 

Vid monitoreringen av Rävsundsbron har man återigen observerat flera enskilda stora rörelser och belastningar under de senaste månaderna. Brons rörelser har varit reversibla. Det har framgått att orsaken till rörelserna är att trafikbegränsningarna inte alltid följts, vilket lett till att tunga fordon kunnat mötas på brodäcket. Stora brorörelser har också observerats i fall där tunga fordon inte hållit tillräckligt avstånd till föregående tunga fordon. För bron är det ytterst viktigt att begränsningarna följs och att förskjutningarna hålls på en måttlig nivå. Polisen har också ökat övervakningen av trafikarrangemangen på Rävsundsbron.

Rävsundsbrons trafikljus har skadats ett par gånger i månadsskiftet maj–juni, uppenbarligen på grund av åsknedslag, varvid ljusen blinkat gult i flera timmar. Då observerades en större belastning än genomsnittet på bron. Största delen av de enskilda stora rörelserna och påfrestningarna på bron har ändå uppstått vid tidpunkter då trafikljusen fungerat normalt.

I majoriteten av fallen där begränsningarna inte följts har det varit fråga om att tillräckligt avstånd inte iakttagits på bron. Tunga fordon ska hålla minst 60 meters avstånd till framförvarande fordon på bron. Att två tunga fordon kör efter varandra på bron utan tillräckligt avstånd orsakar nästan lika stor belastning på bron som då två tunga fordon möts på bron. Därför är det också ytterst viktigt att iaktta ett avstånd på minst 60 meter för att trygga brons skick.

På Rävsundsbron utfördes en konditionsgranskning av stålkonstruktionerna vecka 22. Vid denna inspekterades bland annat brons rörelser, ståldelarnas fogars skick, pendelstavarnas skick, lagrens funktionsduglighet samt hur rostbildningen framskrider i olika delar. Inga nya skador som föranleder åtgärder hittades under inspektionsdagen. Riskerna för att skadorna på bron ska öka växer dock hela tiden, ju fler gånger det händer att tunga fordon möts eller kör efter varandra på bron.

Det är tryggt att trafikera bron och brons skick övervakas kontinuerligt. Nästa mer omfattande inspektion av stålkonstruktionen görs enligt den preliminära tidtabellen på hösten.

Det är ännu lång tid kvar tills den nya bron blir färdig i slutet av 2025. Varje gång två tunga fordon möts eller kör efter varandra på bron ökar brons rörelser och skadorna på bron. Genom samarbete och ansvar från den tunga trafikens förare tryggas trafikeringen av bron tills den nya bron blir färdig.

Om brons skick försämras blir NTM-centralen tvungen att införa ytterligare trafikbegränsningar. Alternativen är till exempel att sänka viktbegränsningen eller att göra all fordonstrafik enkelriktad med trafikljus. Bägge skulle orsaka betydande olägenheter och merkostnader för transporterna med tunga fordon och för näringslivet.

 

NTM-centralen uppmanar den tunga trafikens förare att följa de trafikbegränsningar som fastställts för Rävsundsbron. Även polisen övervakar att trafikarrangemangen följs.

 

Du kan bekanta dig närmare med trafikarrangemangen med hjälp av en illustrationsvideo (youtube.com)

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, kontakt via Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600