Stödtjänster

Stödtjänster

Stödtjänster finns till som stöd för självständigt boende och vid behov som komplement till hemvård och till hjälp som anhöriga, vänner och frivilliga ger. Stödtjänster ingår inte i priset för hemvården, utan faktureras separat.

Stödtjänster beviljas utifrån en individuell bedömning av servicebehovet. För kunden utarbetas en individuell vård- och serviceplan där man tillsammans med kunden och anhöriga/närstående kommer överens om hemvårdstjänsternas innehåll och omfattning. Vård- och serviceplanen utvärderas med regelbundna intervaller och/eller efter behov.

I Pargas tillhandahålls följande stödtjänster:

  • måltidsservice

  • trygghetsservice

  • butiksservice

  • apoteksservice

  • bastuservice

  • dagverksamhet

Avgifter

Måltidsservice

Måltidsservice är avsedd för personer som på grund av sin sjukdom eller nedsatta funktionsförmåga inte kan tillreda sina måltider själv, inte får hjälp till detta från anhöriga eller närstående och inte kan ta sig självständigt utanför hemmet för att inta måltid. Med stöd av måltidsservice är det möjligt för kunden att bo kvar hemma längre. Mångsidiga och näringsrika måltider stödjer en äldre persons funktionsförmåga och egen aktivitet.

Måltiderna levereras hem till kunden på överenskomna dagar. En måltid består av varmrätt, sallad och efterrätt. I måltiderna beaktas eventuella dieter och allergier.  Veckans matsedel finns tillgänglig på Kaareas webbplats. Vid behov får kunden hjälp med att öppna locken på matboxarna och duka fram maten eller kärlen.

Eventuella ändringar i måltidsservicen, som till exempel avbokningar, ska göras senast dagen före, från måndag till fredag kl. 8.00–13.30 till hemvården, i första hand per e-post hemservice@pargas.fi eller tfn 050 596 2655 eller 050 596 2654. Köket fakturerar för varje bokad måltid som inte avbokas.

Eventuella kommentarer önskar vi att lämnas direkt till tillredningsköket Malmkullas kök, tfn 040 488 5602 / malmkulla.kok@kaarea.fi.

 

Trygghetsservice

Trygghetsservicen ger stöd och trygghet dygnet runt till äldre personer som bor kvar hemma. Trygghetsservicen ordnas i form av en trygghetstelefontjänst där en larmsändare kopplas till en vanlig fast telefonlinje eller en gsm-modul. Kunden kan själv välja mellan att bära larmknappen som armband eller som halsband runt halsen. Genom att trycka på larmknappen får man i Pargas kontakt med trygghetsteamet som svarar på larm dygnet runt.  I skärgården går larmen till personalen på serviceboenden.

 

Butiksservice

Butiksservice är avsedd för personer som inte klarar att göra sina inköp själv i butik och inte får hjälp till detta från anhöriga, vänner eller frivilliga. Målet med butiksservice är att garantera att kunden får de dagligvaror som hon eller han behöver. Det är möjligt att få butiksservice högst en gång i veckan. I stadens butiksservicen ingår beställning av varor, hemkörning och uppackning av varorna. 

 

Apoteksservice

För hemvårdskunder med regelbunden medicinering rekommenderas apotekets automatiska dosdispensering. Dosdispensering är ett säkert och tillförlitligt sätt för kunden att få sina läkemedel dispenserade. Närmare information om apotekets dosdispensering får man på Pargas Apotek eller av hemvårdspersonalen. Det är även möjligt att köpa dosdispenseringstjänsten direkt via apoteket.

Sjukskötare eller närvårdare kan dela kundens läkemedel i dosett, om apotekets dosdispensering inte lämpar sig för kunden på grund av befintlig medicinering eller om apotekets dosdispensering inte är tillräcklig för att garantera en säker läkemedelsbehandling.

I båda fallen ska kunden vara stamkund på apoteket.

 

Bastuservice

Bastuservicen är avsedd för kunder som inte har möjlighet till bad hemma och för vilka denna möjlighet inte kan ordnas av anhöriga, vänner, frivilliga eller en privat serviceproducent. Kunden har möjlighet till bastuservice på Björkebo två gånger i veckan, och i bastuservicen kan vid behov även inkluderas färdtjänst och klädtvättservice. Klädtvättservice kan beviljas kunder som inte har möjlighet att tvätta sina kläder hemma och för vilka denna möjlighet inte kan ordnas av anhöriga, vänner, frivilliga eller en privat serviceproducent.

 

Dagverksamhet

Målsättningen med dagverksamheten är att i förebyggande syfte erbjuda de äldre rådgivning, olika former av aktivering samt social samvaro. Verksamheten erbjuder även avlösning för anhöriga.

Dagverksamhet ordnas i Pargas i dagvårdsenheter Solgläntan och Seniorstugan samt i servicehusen i alla kommunområden.

Minneskoordinator 
Emma Soveri
tel. 050 569 1814

Ansökan till dagvård

 

Innehållspublicerare