Länkstig

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset

De senaste och ikraftvarande direktiven från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hittar du HÄR

 

Uppdaterad 26.1.2022

PARGAS HÄLSOCENTRAL INFORMERAR
Den 25.1.2022 har två fall av covid-19 konstaterats vid Pargas hälsocentrals akutavdelning. Som en försiktighetsåtgärd, för att förhindra möjlig smittspridning, rekommenderar vi att man för tillfället undviker besök.  Besök till allvarligt sjuka eller till patienter som får vård i livets slutskede tillåts, vänligen kontakta avdelningen innan besöket tfn 040 4885520.

 

Upptaderad 20.1.2022

 

HÄLSOCENTRALEN I PARGAS INFORMERAR ANGÅENDE CORONASITUATIONEN 

Smittspridningen ökar i hela landet och märks även klart i Pargas.

Belastningen är hög på sjukvården, smittspårningen och telefonin.  

Coronavirusepidemin år 2022 (vsshp.fi)

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds direktiv och önskar att personer med lindriga coronasymtom självisolerar sig i fem dagar. Coronahemtest kan göras, ett positivt hemtest behöver inte bekräftas med PCR-test. Vissa arbetsgivare godkänner egen sjukanmälan, sjukintyg kan begäras från egen företagshälsovård, alternativt kan sjukintyg skrivas från hvc.

Ett officiellt isoleringsbeslut som ger rätt till smittskyddsdagpeng från FPA kräver ett positivt PCR-test.

Eftersom testbehovet nu är stort prioriteras främst följande grupper för PCR-test:

 • Social- och hälsovårdspersonal
 • Personer som arbetar och är boende inom dygnet runt- och andra vårdinrättningar och inrättningar för utvecklingsstörda
 • Personer som har risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom p.g.a. ålder eller grundsjukdom
 • Gravida                 

I allmänhet behöver man inte gå på test vid lindriga coronavirussymtom - undvik kontakt med andra i fem dagar och följ regionala anvisningar - Pressmeddelande - THL

Stadens smittskyddsenhet tar kontakt med personer som fått ett positivt PCR-testsvar, närkontakterna, främst den egna familjens vårdbehov kartläggs. Isoleringstiden för den insjuknade är 5–10 dygn, beroende på sjukdomsbilden. I övrigt önskar vi att den positiva meddelar sina andra närkontakter om att risk för exponering har skett och att det är skäl att följa med sitt mående.

Om coronasymtom uppstår hos barn skall de bli borta från daghem och skola i minst fem dagar. Barn som hör till klar riskgrupp kan PCR-testas. Hemtest kan tas, men alla positiva hemtest kan inte bekräftas. I det här skedet sätts inte hela dagvårdsgrupper eller skolklasser i karantän. Stadens smittskyddsenhet har inte heller mer möjlighet att kontakta alla exponerade i daghem eller skolor. Vårdnadshavare kan, om de så önskar, meddela om det positiva fallet till klassen eller gruppen. Många dagisgrupper och skolklasser har t.ex. Whatsapp-grupper där de kan informera varandra.

Rekommendation för situationer av coronaexponering inom småbarnspedagogiken, i skolan och vid läroanstalterna - THL

För att återgå till arbetet, skola eller dagvård skall man vara två dygn symtomfri. Symtomfri innebär att man är feberfri och att man inte längre har produktiv hosta eller snuva. Om man fortfarande har symtom, kontaktas sjukvården.

Fortfarande är det bästa sättet att skydda sig från en allvarlig coronavirussjukdom att vaccinera sig. Två doser ger redan skydd, den tredje dosen förbättrar skyddet märkbart.

 


Uppdaterad 18.1.2022

Mängden coronafall ökar fortfarande kraftigt i Egentliga Finland. Förra veckan konstaterades som mest närmare 900 nya fall per dag.

För närvarande är incidensen av corona under 14 dygn 1519 per 100 000 invånare i Egentliga Finland, vilket innebär en kraftig ökning. För en vecka sedan var incidensen 1061.

– Epidemin har accelererat med 50 procent under den senaste veckan om man ser till incidensen, säger Egentliga Finlands ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar Harri Marttila.

Andelen positiva prov är för tillfället 33,3 procent. Cirka hälften av smittorna har konstaterats i Åbo och hälften i övriga kommuner i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område.

Unga vuxnas (20–29-åringars) andel av smittorna är fortfarande anmärkningsbar i den gångna veckans siffror men coronafallen har ändå ökat i alla åldersgrupper.

Smittspårningen är mycket överbelastad i flera kommuner.

– Detta har lett till att vi inte längre uppmuntrar alla som fått ett positivt hemtest att söka sig till hälsovårdens coronatest, utan endast de som nödvändigt behöver en officiell försäkran om sin infektion, konstaterar Marttila.

Visa att du bryr dig – ta vaccinet

Vaccinationerna med den tredje dosen har framskridit väl i Egentliga Finland. Av de som fyllt 12 år och bor i Egentliga Finland har 86,3 procent tagit två vaccindoser och 42,9 procent har tagit tre doser. Också vaccinationerna av barn har kommit igång fint i Egentliga Finland. Över 9000 barn i åldern 5–11 år har fått den första dosen coronavaccin.

– Av dem som fått två vaccindoser har redan nästan hälften också tagit den tredje dosen, säger Marttila.

Fortfarande ges också den första dosen coronavaccin till personer över 12 år, cirka 700 doser i veckan.

Hälften av coronapatienterna är på sjukhus på grund av corona

För tillfället finns 19 coronapatienter vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), varav fem får intensivvård.

Hälften av de coronaviruspositiva patienterna som kommit till sjukhuset för vård har sökt sig till vård på grund av symtom som förorsakats av coronaviruset. För övriga patienter finns det någon annan primär medicinsk orsak till behovet av sjukhusvård. Hos dessa personer har corona konstaterats som ett bifynd. Till denna sistnämnda grupp hör exempelvis i övrigt friska föderskor, som har konstaterats ha corona.

– Omikrons förmåga att förorsaka en svår sjukdomsform är till all lycka hittills mindre än tidigare varianter, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Behovet av intensivvård är trots allt fortfarande högt.

– Ifall behovet av intensivvård ytterligare ökar är vi tvungna att minska på den elektiva verksamheten, alltså planerade operationer. Tills vidare har vi lyckligtvis varit tvungna att flytta på rätt få ingrepp, säger Pietilä.

På sitt möte den 18 januari 2022 gjorde Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp inga förändringar i de gällande rekommendationerna.

Mer information: chefsöverläkare Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi eller tel. 050 515 0615 och tf. överläkare Harri Marttila harri.marttila@tyks.fi eller tel. 050 478 6844.

 

Uppdaterad 18.1.2022

Covid-19, omikronvarianten har tagit fart även inom Pargas. Den här veckan har rekordmånga fall uppdagats.

THL (Institutet för hälsa- och välfärd) har den 13.1.2022 kommit ut med ett nytt direktiv för hela landet, det finns att läsa här: I allmänhet behöver man inte gå på test vid lindriga coronavirussymtom - undvik kontakt med andra i fem dagar och följ regionala anvisningar - Pressmeddelande - THL I korthet handlar det om att man inte mera behöver göra ett officiellt test om symptomen är lindriga, trots att hemmatestet är positivt. Hemmatesten ger ett rätt tillförlitligt svar. I rekommendationen finns skrivet om vilka grupper som behöver gå på ett officiellt test. Rekommendationerna är nya och det kommer att ta en tid innan vi alla är uppdaterade, så förvirring mellan officiella PCR-test och hemmatest och frivillig karantän och officiell karantän kommer säkert att ske.

Då ett positivt hemmatest uppdagas i en skolklass eller i en dagisgrupp, kommer det inte att föranleda någon smittspårning från kommunens sida. Barnet som får ett positivt hemmatest blir hemma som i ”vanlig flunssa” och hålls hemma i åtminstone 5 dagar, så att de två sista dagarna är så gott som symptomfria. En eventuell exponering (smittspridning) kan ske i klassen eller i de grupper som finns, men här fungerar alla på samma sätt. Om barnet får symptom, även lindriga symptom, blir barnet hemma.

 

Uppdaterad 17.1.2022

Pop-up coronavaccinering söndagen 23.1.2022 för barn i åldern 5-11 år samt för 18 år fyllda

Pargas stad ordnar ett pop-up-vaccinationstillfälle för barn i åldern 5-11 år

I Pargas hälsocentral/rådgivningen 23.1 kl. 10 – 15

I Nagu hälsocentral/läkarmottagningen 23.1 kl. 12 – 15

Coronavaccinationerna ges i Pargas vid rådgivningens nya utrymmen på Vapparvägen 15.  Ingången till familjecentret i byggnadens högra hörn på andra våningen. I Nagu sker vaccinationerna på hälsocentralens läkarmottagning.

Om båda vårdnadshavarna inte är med, behövs vårdnadshavarnas samtycke till den minderårigas coronavaccination. Enklast är att printa ut den och fylla i innan vaccinationen: https://thl.fi/documents/533976/5918974/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_SV_16122021_Tulostus.pdf/fa8d604b-0aa9-718e-19d4-74476a6cd4c4?t=1639653046897

Till pop-up-tillfället behövs ingen tidsbeställning. Om tidsbeställning önskas kontaktas den egna hälsovårdaren i rådgivningen eller i skolan eller elektronisk tidsbeställning på www.pargas.fi/sv/etjanster.

Pargas stad ordnar pop-up vaccinationstillfällen för 18 år fyllda

Pargas hälsocentral / läkarmottagningen 23.1 kl. 10 – 18

Nagu hälsocentral/läkarmottagningen 23.1 kl. 12 – 15

Söndagen 23.1.2022 ordnas pop-up coronavaccinering för 18 år fyllda vid Pargas hälsocentral, Vapparvägen 15 (Följ de blåa skyltarna) samt i Nagu hälsocentral läkarmottagningen.  Pop-up-tillfällena fungerar utan tidsbeställning. Vaccinationen riktar sig främst till alla som behöver sin 3 vaccinationsdos, men även första och andra dosen ges. Fjärde vaccinationsdosen ges till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist.

Enligt THL https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/coronavirusvacciner-dvs.-covid-19-vaccin-anvisningar-for-yrkesutbildade/en-tredje-coronavaccindos ges vaccindoserna:

 

 • Till personer med kraftig immunbrist rekommenderar vi en tredje vaccindos, när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen samt en fjärde dos när det har gått 3 – 4 månader sedan tredje dosen.
 • Till personer som har fyllt 60 år och till personer som hör till riskgrupperna, kan en tredje vaccindos ges, när det har gått 3-4 månader sedan den andra dosen.
 • Till personer under 60 år, som inte hör till riskgruppen kan en tredje vaccindos erbjudas 4-6 månader efter den andra dosen.

För tidsbeställning till andra dagar rekommenderas www.pargas.fi/sv/etjanster eftersom telefonlinjerna är överbelastade.

 

Mer information hv Carola Silander-Lehtinen, tfn 040 488 5504

Hv Outi Ramstedt, tfn 040 488 5541 (barnvaccinationerna)


Uppdaterat 11.1.2022

Coronans takt accelererar i Egentliga Finland

För närvarande är incidensen av corona under 14 dygn 1061 per 100 000 invånare i Egentliga Finland, vilket innebär en kraftig ökning. Antalet fall är cirka 600 per dag och procentandelen av positiva test är nästan 30.

– Procentandelen av positiva test motsvarar de normala topparna av influensaepidemier, det vill säga vi är i väldigt höga tal, men man har ännu inte sett toppen av denna våg, säger Harri Marttila, tf. överläkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Nästan alla fall representerar omikronvarianten.

– Behovet av sjukhusvård har förblivit ungefär lika stort i sjukvårdsdistriktet och hos oss har patientantalet ökat måttligare än på många andra områden, säger Marttila.

Även om omikronvarianten antas vara lindrigare än deltavarianten, kan den ändå orsaka behov av sjukhusvård, i synnerhet för personer i riskgrupper och ovaccinerade. På ÅUCS vårdades den 11 januari på morgonen 20 patienter på vårdavdelningar och fem patienter på intensivvårdsavdelningen. Hos en del av dessa patienter har sjukdomen visat sig orsakas av omikronvarianten.

Individuell idrott rekommenderas

Coronakoordinationsgruppen anser att man i stället för lag- och gruppidrott kan rekommendera individuell idrott där smittorisken är mindre än inom lag- eller gruppidrotten.

I all idrottsverksamhet ska man dock se till att det finns praxis för coronasäker användning av gym och i idrottsutrymmen. I dessa åtgärder ingår användning av ansiktsmask, handhygien, säkerhetsavstånd samt undvikande av onödig vistelse i idrottsutrymmen och omklädningsrum.

– Gruppen anser att grupphobbyverksamhet för barn kan fortsätta särskilt med beaktande av hälsoskyddspraxis såsom handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och användning av munskydd i de fall där idrottsgrenen så tillåter, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Skolorna har redan länge vidtagit hälsoskyddsåtgärder och i förhållande till det totala antalet, har smittor som spåras till skolor och hobbyer varit måttlig. Coronakoordinationsgruppen ansåg att de olägenheter som pauserna medför är större än nyttan.


Högst fem personer utanför familjen får delta i privata tillställningar

Vid privata tillställningar måste coronaministergruppens rekommendation följas: Högst fem personer utanför familjen får delta.
Personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas söka sin boosterdos enligt THL:s anvisningar. Coronakoordinationsgruppen vill i synnerhet skydda personer med nedsatt immunförsvar eftersom deras risk för allvarlig coronainfektion som kräver sjukhusvård är större än hos den övriga befolkningen.
 
Mer information: chefsöverläkare Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi eller tfn 050 515 0615 och tf. överläkare Harri Marttila harri.marttila@tyks.fi och 050 478 6844.
 
 
 


Tredje coronavaccinationen

Enligt THL https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/coronavirusvacciner-dvs.-covid-19-vaccin-anvisningar-for-yrkesutbildade/en-tredje-coronavaccindos ges den tredje vaccindosen:

 • Till personer med kraftig immunbrist rekommenderar vi en tredje vaccindos, när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen.
 • Till personer som har fyllt 60 år och till personer som hör till riskgrupperna, kan en tredje vaccindos ges, när det har gått 3-4 månader sedan den andra dosen.
 • Till personer under 60 år, som inte hör till riskgruppen kan en tredje vaccindos erbjudas 4-6 månader efter den andra dosen

Vaccinationerna på hälsocentralens läkarmottagning, Vapparvägen 15.

Personer som har regelbunden hemvård får sin tredje coronavaccindos samt säsonginfluensavaccinet av hemvården.

Tider kan bokas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralen 02 4545200 vardagar kl. 9 – 13. Vi rekommenderar elektronisk bokning  på grund av överbelastning av telefonlinjerna.


Uppdaterat 7.1.2022

Sjukvårdsdistriktet: Coronaläget i Egentliga Finland eskalerar

Coronapandemin sprider sig med ny kraft i Egentliga Finland. Det nya året har beklagligt nog inletts i rekordantalets tecken.

I början av veckan 3-6.1 bokfördes 1505 nya coronafall i Egentliga Finland. Under samma tidpunkt en vecka tidigare låg siffran på 1168. Det mikrobiologiska laboratoriet vid ÅUCS har under de senaste dagarna undersökt över 1200 coronaprover i dygnet och av dessa har omkring 29 procent varit positiva.

– Vi har inte sett toppen av pandemin ännu. Omikronvarianten har erövrat mycket snabbt. Mer eller mindre alla positiva coronatestresultat är nu av omkrionvarianten. Behovet av sjukhusvård har för närvarande ändå inte ökat i samma takt som antalet positiva fall, men behovet av sjukhusvård kan också komma först en vecka efter att man insjuknat, säger infektionsläkare Harri Marttila.

För närvarande är incidensen för coronasmittorna per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen 895,5, och därmed i kraftig ökning. För en vecka sedan låg incidensen på 594,7.

– Antalet smittfall är i realiteten fler än detta, eftersom kommunernas smittspårning förståeligt nog är överbelastad. En del av smittfallen har man ännu inte hunnit registrera och därmed har man inte heller haft möjlighet att vara i kontakt med dem som smittats, säger Harri Marttila.

Hemtestens resultat är naturligtvis inte heller synliga i de här talen.

– Man bör stanna hemma vid minsta symtom. Det rekommenderas att man gör ett hemtest om man planerar träffa sina bekanta men särskilt vid möten med personer med nedsatt immunförsvar. Tyvärr tillåter det rådande läget inte samlingar inomhus, säger ledande överläkare Mikko Pietilä.

Fredagen den 7 januari har ÅUCS 21 patienter intagna för behandling av coronasjukdom, varav färre än fem ligger på intensivvårdsavdelningen. Några nya intensivvårdsbehandlingar har inte inletts sedan början av år 2022. Under den nästan två år långa pandemitiden har man i Egentliga Finland rapporterat om 142 dödsfall där en covid-19 diagnos konstaterats (medelålder 80,6 år)

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp samlas igen nästa vecka. Man följer konstant med epidemiläget och de nationella linjedragningarna.


Uppdaterat 4.1.2022

Coronakoordineringsgruppen rekommenderar coronahemtest

Nu då förekomsten av coronasmittor ökar kraftigt uppmanar coronakoordineringsgruppen befolkningen att testa sig för corona hemma. Gruppen rekommenderar hemtestning för alla som har kontakt med  social- och hälsovården. 

Coronavirusläget försämras snabbt i Egentliga Finland. Incidensen för coronasmitta nådde åter ett nytt rekord,  627 smittfall per  100 000 invånare under de föregående två veckorna.

– Den vanligaste coronavarianten är nu omikron. Detta virus har påträffats i alla kommuner i Egentliga Finland. De flesta smittorna förekommer bland personer i åldern 20–30 år, men smittan förekommer nog i alla åldersgrupper, berättar infektionsläkare Harri Marttila vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Smittspårningen är trängd men pågår fortfarande. I endel kommuner har man varit tvungen att prioritera spårningen enligt anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd THL. Inom sjukvårdsdistriktet är spårningsfrekevensen nu 70 procent.  Den vanligaste smittkällan är fortfarande människorna i närkretsen.

– Omikron har visat sig vara utomordentligt smittsam. Bland dem som smittats finns allt oftare personer som fått två och t.o.m. tre doser vaccin, säger Marttila.
 

Näs-munskydd och hemtest ska användas

Coronakoordineringsgruppen konstaterade vid sitt möte den 4 januari att det behövs ytterligare åtgärder för att stävja virusspridningen. Förutom näs-munskydd rekommenderar gruppen hemtest.

– Det är bra att ta ett hemtest före besök till social- och hälsovården. Dessutom kan var och en själv göra testet t.ex. före besök hos vänner och bekanta. Det är särskilt viktigt att skydda personer med nedsatt immunförsvar t.ex. på grund av någon sjukdom, sade ordföranden för koordineringsgruppen Mikko Pietilä.

På morgonen 4.1.22 var antalet patienter som var intagna för intensivvård på sjukhusen i Egentliga Finland färre än fem och på de andra avdelningarna vårdades 24 smittade patienter. Antalet personer som avled på grund av coronasjukdom steg i december till det högsta under någon tidigare månad under pandemin, till 24 personer.
 

Idrott, gym och motion under coronatrygga förhållanden

Coronakoordineringsgruppen diskuterade villkoren för motion och annan idrottshobby då idrottsanläggningarna och gymmen öppnar igen efter stängningsbeslutet som togs av Södra Finlands regionförvaltningsverk. Dessa begränsningar upphör den 15. januari.

– Då anläggningarna åter öppnar blir det viktigt att vi bedömer särskilt omsorgsfullt hur det går att fortsätta på ett coronatryggt sätt individuella sportgrenar och gemensamma motionsevenemang i mindre grupper. Särskilt då det gäller hobbyverksamheten som idkas av barn och unga bör begränsningar inte komma ifråga, säger Mikko Pietilä.


Uppdaterat 30.12.2021

Regionförvaltningsverket har förordnat nya coronabegränsnignar för offentliga tillställningar och användningen av utrymmen

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har förordnat nya coronabegränsningar för Egentliga Finland och Satakunta som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt användning och stängning av utrymmen. Stängningen av utrymmen gäller inte hobbyverksamhet för dem som är under 18 år. Besluten är i kraft 1–15.1.2022.

Inga offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster, utrymmen för idrott och rekreation stängs

I Egentliga Finland och Satakunta förbjuds oberoende av antalet personer alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus.

Dessutom förordnar regionförvaltningsverket att utrymmen för kunder och deltagare och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets vistelse och som används för idrott, sport, nöjen eller rekreation ska stängas. Dylika utrymmen är

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Begränsningarna i Satakunta och Egentliga Finland är nu enhetliga. Beslutet om stängning av utrymmen gäller emellertid inte:

 • ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2004 eller senare
 • professionell idrott
 • verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet
 • lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering
 • affärslokaler inom detaljhandeln och utrymmen som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler

Det är inte möjligt att kringgå förordnandena om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster eller stängningen av utrymmen genom att förutsätta att deltagarna har coronapass.
 

Smittrisken kan förebyggas med många åtgärder i allmänna utrymmen

Verksamheten ska i övriga allmänna utrymmena ordnas så att det är möjligt att förebygga den smittrisk som orsakas av närkontakt mellan deltagare och sällskap. En skriftlig plan för vilka åtgärder som vidtas för att minska smittrisken ska hållas framlagd för kunder och deltagare i utrymmena. Det kan exempelvis vara att förutsätta att munskydd används, att effektivisera ventilationen, begränsa antalet kunder, dela upp besökarna i skift eller placera kundplatserna glesare.

I utrymmen för kunder och allmänheten ska dessutom följas allmänna hygienkrav som är effektiviserad rengöring av utrymmen och ytor samt möjlighet att rengöra händerna och hålla tillräckligt avstånd.

Läs mera på regionförvaltningsverkets sida


 

Uppdaterat 21.12.2021

Besök till äldreboendeenheter och hälsovårdens avdelningar

Egentliga Finlands coronagrupp rekommenderar ett snabbtest för Covid-19 innan besök på avdelningen. Detta för att trygga patienternas hälsa.


 

Uppdaterat 17.12.2021

Coronavaccinationer för barn i riskgrupp i 5-11 års ålder   

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar vaccination för barn i följande riskgrupper: Coronavaccinationer för 5—11-åriga barn - THL 
-    Övervikt, ISO-BMI 30 eller mer
-    Organ- eller stamcellstransplantation
-    Kraftig immunosuppressiv behandling eller immunbrist
-    Sällsynta sjukdomar    
-    Kronisk lungsjukdom
-    Hjärtsjukdom 
-    Kronisk njursjukdom
-    Svår kronisk leversjukdom
-    Neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
-    Down syndrom
-    Typ 1 och 2 diabetes
-    Astma som kräver regelbunden medicinering 

I Pargas ges riskgruppsvaccinationer för barn i åldern 5 – 11 år med tidsbokning på onsdag 5.1 och 12.1. Vaccinationerna ges på barnrådgivningen, invid hälsocentralen, Vapparvägen 15. 
Tidsbokning via rådgivningen eller egen skolhälsovårdare (t.o.m. 22.12)
Under tiden 27.12 – 4.1 kl. 8.30 – 9.30 tfn. 040 488 5541 eller kl. 8 – 9 tfn. 040 488 5505
Vaccinationerna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges på hälsostationen enligt tidsbokning
Förälder med tillgång till uträttande av ärende för annan person, kan boka tid via www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa 02 4545200 kl. 9 – 13. 

Tredje dosens vaccinationer fortsätter tillsvidare enligt tidigare information. 


 

 


Coronainfo (coronavirusfall, antal vaccinerade)