Länkstig

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset


De senaste och ikraftvarande direktiven från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hittar du HÄR


Uppdaterad 30.9.2022

Hälsocentralen informerar angående coronasituationen

Smittspridningen ökar och vid Pargas hälsovårds enhet har coronafall konstaterats. 

På grund av det rekommenderas inga besök på akutavdelningen fram till 12.10. 2022. Undantag gäller besök hos allvarligt sjuka eller till patienter som vårdas i livets slutskede. Av eventuella besökare förutsätts att man kommer frisk och använder ansiktsmask samt handhar god handhygien.
 
Fortfarande är det bästa sättet att skydda sig från en allvarlig coronavirussjukdom att vaccinera sig. 


Uppdaterad 15.5.2022

En femte vaccindos för personer med kraftig immunbrist

THL rekommenderar en femte coronavaccindos till personer över 12 år som lider av kraftig immunbrist. Boosterdosen kan ges, då 4–6 månader har gått sedan den fjärde dosen. 
 
Enligt THL:s preliminära undersökningsresultat blir mängden av antikroppar efter den fjärde dosen hos personer med kraftig immunbrist i medeltal en tredjedel av det vaccinsvar som friska vuxna personer har efter den tredje dosen.  Variationen av vaccinsvaret är stor mellan personer med kraftig immunbrist, eftersom graden av immunbrist påverkar vaccinsvaret. 
 
Även hos personer med kraftig immunbrist motsvarar coronavirussmittan en vaccindos, således behöver inte en person som genomgått coronasjukdomen och fått fyra vaccindoser i detta skede en femte vaccindos. 
 
Mera information: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

THL suosittelee vakavasti immuunipuutteisille viidettä koronarokoteannosta (endast på finska)
 


Uppdaterad 16.5.2022

Fjärde vaccindosen samt 5-12 åringarnas vaccinationer.


Uppdaterad 22.4.2022

Den allmänna rekommendationen om näs-munskydd upphör i Egentliga Finland idag 22.4.2022

I linje med tidigare beslut som fattats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) beslöt coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland vid sitt möte idag 22.4.2022 att häva den allmänna rekommendationen om användning av näs-munskydd.   

Den 14 april 2022 slopade Institutet för hälsa och välfärd den allmänna rekommendationen om näs-munskydd med följande tre undantag:

  • För personer i offentliga inomhusutrymmen och i offentliga trafikmedel på väg till behandling eller testning av misstanke om coronasmitta.
  • För personer med symtom på övre luftvägsinfektion om det är nödvändigt att röra sig utanför hemmet.
  • För personer som vet att de exponerats för coronaviruset (t.ex. då någon inom familjen har diagnostiserad coronasjukdom) om närkontakter med personer utanför hemmet inte kan undvikas. 

För personer med symtom rekommenderas alltid att i första hand hållas hemma ända tills symtomen upphört.  

Användning av näs-munskydd rekommenderas dock inom Egentliga Finland fortfarande för personal och besökare i följande situationer: på alla verksamhetsenheter inom hälsovården (sjukhusen, hälsocentralerna, mottagningarna), på serviceboendeenheterna med heldygnsomsorg, på serviceenheterna för personer med funktionsnedsättning, inom institutions- och hemvården för äldre personer, för personer som hör till någon riskgrupp och, vid behov, inom socialvården.   

– Envar kan enligt egen bedömning fortfarande använda näs-munskydd, till exempel i sådana utrymmen inomhus där det är svår att undvika närkontakt med andra människor, säger infektionsläkare Harri Marttila vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

Han påpekar att personer som är ovaccinerade och personer med risk för allvarlig coronasjukdom trots vaccination kunde gärna överväga att använda sådant näs-munskydd som skyddar också användaren effektivt.  

På arbetsplatserna kan det finnas mera ingående instruktioner som utgetts och beslutats om av arbetsgivaren. Arbetshälsoinstitutet publicerade en nyhet 14.4 (på finska) enligt vilket arbetsgivaren utger instruktioner om användning av näs-munskydd på arbetsplatsen på basis av riskbedömning.  

Epidemin avmattas 

Antalet nya vårdperioder på ÅUCS för coronaviruspositiva patienter har minskat nu redan i fyra veckor. Detta beror på att epidemin håller på att mattas av. För närvarande vårdas 23 coronapatienter på ÅUCS. Av dessa är 17 intagna på grund av coronasjukdom och hos sex patienter är coronaviruset ett bifynd. På intensivvårdsavdelningen vårdas för närvarande inga coronapatienter. 

Fortfarande förekommer det dock rikligt med coronasjukdom hos äldre personer, och på vårdavdelningarna inom primärvården vårdas ett stort antal patienter med coronasjukdom. En del coronaepidemier har på sistone registrerats vid vårdinstitutioner. 

– I och med vårdarstrejken har antalet coronatester skurits ner och därför är de nu utgivna incidenssiffrorna inte pålitliga, men vår bedömning är att det egentliga antalet coronasmittor håller på att sjunka. Om testningen återgår till det normala, kommer vi att ha tillgång till jämförbara incidenssiffror kring valborg, antar Marttila. 

– Det hot som coronavirusepidemin utgjort mot hälsovårdens bärkraft håller äntligen sakta på att minska då epidemisituationen blir bättre, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  

Coronakoordinationsgruppen tidigarelade sitt möte till fredagen 22.4. och detta möte ersatte mötet som planerats till tisdagen 26.4. Nästa gång Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp kommer att sammanträda blir tisdag 10.5.2022. 


Uppdaterad 12.4.2022

Sjukvårdsdistriktet: Kulmen av coronaepidemin passerad i Egentliga Finland 

Kulmen av coronapandemin nåddes 23.3.2022, då tvåveckorsincidensen per 100 000 invånare uppnådde siffran 1967. Under den pågående vårdarstrejken, från och med 1.4.2022, har betydligt färre coronatester tagits än i mars. Därför kan det aktuella antalet konstaterade smittfall eller incidenstalet inte jämföras med tidigare siffror. 
 
– Epidemin började dock klart lugna sig redan innan strejken utbröt. Dessutom har antalet nya sjukhusvårdperioder vid ÅUCS minskat redan tre veckor i följd.  Det verkar alltså som om läget skulle hålla på att lugna sig, säger infektionsläkare Harri Marttila vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS). 
 
På tisdagsmorgonen 12 april låg 26 patienter inne för coronasjukdom och av dem behövde färre än fem intensivvård. För 21 av dessa patienter var coronasmitta den primära orsaken till sjukhusvården. Trots att belastningen på specialsjukvården minskat, ligger ännu ett stort antal patienter inne för vård på grund av coronasjukdom inom primärvården. Siffran för Egentliga Finland är cirka 40 patienter.
 
Trots att epidemikulmen redan är passerad, cirkulerar ett stort antal coronainfektioner fortfarande bland befolkningen. Av coronatesterna är andelen positiva testresultat enligt de färskaste siffrorna i Egentliga Finland 51 procent.
– Vi har visserligen kravlat oss upp ur vaken, men är inte ännu på stranden, än mindre inne i trygg och skön bastuvärme, beskriver Marttila läget. 
 

Fjärde vaccindosen är viktig för 80-plussarna 

I Finland har 80-plussarna vältäckande vaccinskydd. Nästan 97 procent av den över 80 åriga populationen har fått den första vaccindosen. Andra dosen har knappt 96 procent av denna åldersgrupp fått, och för den tredje vaccindosen är siffran 88,5 procent. Ännu har ingen statistik gällande den fjärde vaccindosen publicerats. 
– Jag skulle bedöma att cirka en fjärdedel av invånarna i Egentliga Finland som är över 80 år har fått den fjärde vaccindosen, säger Harri Marttila. 
 
Den fjärde dosen är viktig för denna åldersgrupp. Det kan i många fall ha varit rätt längre sedan den tredje vaccindosen och effekten av den kan ha försvagats. Anhöriga till vår äldrebefolkning har en viktig funktion i att hjälpa de gamla. De kan exempelvis behöva hjälp med transport för att få den fjärde vaccindosen given. 
– Särskilt under strejken är det utomordentligt viktigt att vi tar hand om våra seniorer och att särskild försiktighet iakttas, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä.
 
Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp har inte vid sitt möte 12.4.2022 ändrat gällande rekommendationer. Rekommendationerna för användning av näs-munskydd är de samma som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utgett. Också i övrigt är de tidigare anvisningarna aktuella och i kraft: använd näs-munskydd, tvätta händerna, håll tryggt avstånd till andra människor i större folksamlingar. 
 


Uppdaterad 30.3.2022

Hälsocentralen informerar angående coronasituationen:

Smittspridningen ökar och märks även klart i Pargas.
Belastningen är hög på sjukvården, smittspårningen och telefonin.
Coronavirusepidemin år 2022 (vsshp.fi)

Vid Pargas hälsovårds och äldreomsorgs enheter har coronafall konstaterats. På grund av det är geriatriska avdelningen isolerad minst till 7.4.2022. Under den här tiden rekommenderas inga besök med undantag av besök hos allvarligt sjuka eller till patienter som vårdas i livets slutskede. 
 
För att återgå till arbetet, skola eller dagvård skall man vara två dygn symtomfri. Symtomfri innebär att man är feberfri och att man inte längre har produktiv hosta eller snuva. Om man fortfarande har symtom, kontaktas sjukvården.
 
Fortfarande är det bästa sättet att skydda sig från en allvarlig coronavirussjukdom att vaccinera sig. Två doser ger redan skydd, den tredje dosen förbättrar skyddet märkbart.
 


Uppdaterat 28.3.20212

Hälsocentralen informerar angående coronatestning

Smittspridningen ökar fortfarande i hela landet och märks även klart i Pargas. 
Belastningen är hög på sjukvården, smittspårningen och telefonin. På grund av corona har också många i personalen insjuknat vilket kan inverka på verksamheten. 
Coronavirusepidemin år 2022 (vsshp.fi)

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds direktiv och önskar att personer med lindriga coronasymtom självisolerar sig i fem dagar. Coronahemtest kan göras, ett positivt hemtest behöver inte bekräftas med PCR-test. Vissa arbetsgivare godkänner egen sjukanmälan, sjukintyg kan begäras från egen företagshälsovård, alternativt kan sjukintyg skrivas från hvc. 
Smittskyddsdagpeng som söks från FPA kräver ett positivt PCR-test.

Eftersom testbehovet nu är stort prioriteras främst följande grupper för PCR-test: 

  • Social- och hälsovårdspersonal
  • Personer som arbetar och är boende inom dygnet runt- och andra vårdinrättningar och inrättningar för utvecklingsstörda
  • Personer som har risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom p.g.a. ålder eller grundsjukdom
  • Gravida    

Tidsbokning, tel. 02 4545200 kl. 9 - 13


Uppdaterad 16.3.2022

Coronavirusläget i Egentliga Finland:

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen.
Incidensen av coronasmittan ökar fortfarande och snart når vi nytt rekord. Det gäller fortfarande att hålla grundprinciperna i minnet: Tvätta händerna, använd näs-munskydd, håll avstånd till andra människor och hosta i ärmen.

Läs mera: Coronavirusepidemin år 2022 (vsshp.fi)


Uppdaterad 3.3.2022

Sjukvårdsdistriktet: Rekommendationen för omfattande distansarbete upphör också i Egentliga Finland 

Under de senaste dagarna har Institutets för hälsa och välfärd THL register över smittsamma sjukdomar haft brister, men enligt statistiken som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt själv för, är coronaincidensen fortfarande hög och uppgick under de två senaste veckorna till cirka 1400 fall per 100 000 invånare.  Minskningen som sker är långsam. 

– Av alla sjukdomsfall utgör andelen av omikron 2-varianten till cirka 30 procent. Omikron 1 är alltså fortfarande den förhärskande varianten. Det möjligt att den ökande förekomsten av omikron 2 förlänger pandemivågen, säger överläkare Harri Marttila som är ansvarig smittskyddsläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Cirka 49 procent av alla coronatester som tagits under de senaste dagarna har utfallit positivt. Detta är nytt rekord. 

Den riksomfattande rekommendationen för omfattande distansarbete har upphört och avslutas nu också i Egentliga Finland från och med idag.  För arbetsplatserna rekommenderas dock vid behov anpassade lämpliga hybridmodeller för att garantera arbetsgemenskapernas fortsatta funktion. 

Belastningen på sjukhusen fortfarande hög

Sjukhusen är fortfarande kraftigt belastade: idag 1.3.2022 var 30 patienter med coronarelaterade sjukdomar inskrivna på sjukhusen i Egentliga Finland och färre än fem patienter låg på intensivvårdsavdelning. Hos 15 av dessa patienter var corona ett tilläggs- eller bifynd och patientens behov av sjukhusvård berodde på någon annan orsak. Inom primärhälsovården var 23 coronapatienter inskrivna på vårdavdelning i Egentliga Finland. 

– Senaste vecka påbörjade 56 coronapatienter en sjukhusvårdperiod. Av dessa intogs 27 patienter på grund av coronainfektion och hos 29 var corona ett bifynd, berättar Marttila. 

Vaccinationstakten har avmattats betydligt och under vecka 8 gavs bara knappt 3500 vaccindoser. 

– Vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig coronasjukdom och min varma rekommendation är att envar som inte ännu tagit coronavaccin alls eller som missat någon boosterdos skulle låta vaccinera sig, säger Marttila. 

Näs-munskydden hålls på

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp diskuterade ingående frågan om användning av näs-munskydd.  Om coronasituationen inte förvärrats per nästa möte som hålls 15.3.2022, kunde rekommendationen gällande användning av näs-munskydd lindras ytterligare, till exempel så att den skulle endast gälla från och med klass 5.

Det är bra att använda näs-munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där risken för smitta kan vara hög.

– Varje medborgare bör bära sitt ansvar för att läget inte försvåras. Trots att vi alla är utleda på corona, härjar epidemin fortfarande med kraft ibland oss inom samhället. Det är därför viktigt att fortfarande använda näs-munskydd, att hålla tillräckligt avstånd till andra människor, att sköta handhygienen minutiöst och att hållas hemma vid sjukdom. Tyvärr är inte epidemin över, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 
 
Mer information: chefsöverläkare Mikko Pietilä mikko.pietila(at)tyks.fi eller tel. 050 515 0615 och t.f. överläkare Harri Marttila harri.marttila(at)tyks.fi eller tel. 050 478 6844.
 


Coronavaccineringarna fortsätter (11.2.2022)


Tredje coronavaccinationen

Enligt THL https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/coronavirusvacciner-dvs.-covid-19-vaccin-anvisningar-for-yrkesutbildade/en-tredje-coronavaccindos ges den tredje vaccindosen:

  • Till personer med kraftig immunbrist rekommenderar vi en tredje vaccindos, när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen.
  • Till personer som har fyllt 60 år och till personer som hör till riskgrupperna, kan en tredje vaccindos ges, när det har gått 3-4 månader sedan den andra dosen.
  • Till personer under 60 år, som inte hör till riskgruppen kan en tredje vaccindos erbjudas 4-6 månader efter den andra dosen

Vaccinationerna på hälsocentralens läkarmottagning, Vapparvägen 15.

Personer som har regelbunden hemvård får sin tredje coronavaccindos samt säsonginfluensavaccinet av hemvården.

Tider kan bokas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralen 02 4545200 vardagar kl. 9 – 13. Vi rekommenderar elektronisk bokning  på grund av överbelastning av telefonlinjerna.


Coronainfo (coronavirusfall, antal vaccinerade)