Hemvårdsavgifter

Avgifter 

 

Service i hemmet och serviceboende

Hemvård och stödtjänster är avgiftsbelagda. Hemvårdskunder med regelbunden vård och/eller sjukvård samt kunder inom serviceboende betalar en månadsavgift för vården. Månadsavgiften fastställs enligt kundens vård- och serviceplan och påverkas av kundens betalningsförmåga. Kunder på serviceboenden betalar också en månadsavgift för vården. Avgifterna för hemvård uppbäras på basen av den tid servicen tar. För stödtjänster uppbärs en separat avgift.
För tillfällig hemservice och hemsjukvård uppbärs en avgift per besök.

 

Avgifter

 

Serviceboende med heldygnsomsorg

För serviceboenden med heldygsomsorg uppbärs en månadsavgift som faställs enligt klientens månatliga nettoinkomster. Avgiften får vara högst 85 procent av klientens månatliga inkomster. Om klienten omedelbart innan servicen inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande och klientens inkomster är större än makens eller sambons inkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas eller sambornas sammanräknade månadsinkomster. Avgiften får då vara högst 42,5 procent av makarnas sammanräknade månadsinkomster.