Handledning och rådgivning

Handledning och rådgivning

Rådgivning och vägledning för seniorer kan förutom på Seniorum och välfärdsfrämjande hembesök fås från olika verksamhetsenheter inom äldreomsorgen.

Seniorpunkten, rådgivningscentralen för seniorer

Rådgivningscentralen för seniorer bedriver förebyggande verksamhet i syfte att främja seniorernas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga.

Målet är att seniorerna och deras anhöriga skall få information och rådgivning i frågor som gäller åldrande, hälsa och sociala problem samt var och hur man kan få stöd och tjänster.

Personalen på rådgivningscentralen informerar, handleder och ger råd m.m. beträffande:

· Service och förmåner
· Hälsa och sjukvård
· Säker läkemedelsbehandling
· Hjälpmedel och förebyggande av olyckor
· Alternativa boendeformer
· Rekreationsmöjligheter och motionstjänster
· Olika organisationers verksamhet

 

Rådgivningscentralen Seniorpunkten

Strandvägen 30, 21600 Pargas

Servicehandledare Medris Jurs

tfn 040 488 5692

 

Besökstid på rådgivningscentralen må - to kl. 10-12.

En minneskoordinator, hälsovårdare, socialarbetare, handledare för närståendevård, fysioterapeut och ergoterapeut är anträffbara på rådgivningscentralen enligt överenskommelse.

 

Hembesök som främjar välbefinnandet

Hembesök som främjar välbefinnandet görs hos äldre kommuninvånare som inte får social- och hälsovårdstjänster regelbundet.

Målet med besöken är att främja de äldres välbefinnande, funktionsförmåga och hälsa. Under hembesöket samtalar servicehandledaren med den äldre om hans eller hennes nuvarande situation och kommande behov och ger handledning som syftar till att främja den äldres välbefinnande. Under hembesöket får den äldre också information om de tjänster som kommunen tillhandahåller för de äldre och om förmåner som de äldre har rätt till.

Varje år skickas ett brev till kommuninvånare som fyller 80 år med ett erbjudande om hembesök. Hembesöket är frivilligt och gratis.

 

Orosanmälan

Blankett: Kontakt med socialvården för bedömning av en persons stödbehov