Länkstig

Förutsättningar för beviljande av stöd för närståendevård

Förutsättningar för beviljande av stöd för närståendevård

Vården och omsorgen är personlig, bindande och daglig. Närståendevårdaren har inte rätt till stöd för närståendevård om den vårdbehövande endast behöver hjälp med följeslagaruppgifter, uträttande av ärenden och hushållsarbete. Vid bedömning av bundenheten av vården av sjuka och handikappade barn utgår man från bundenheten av vården av friska barn i samma ålder. Föräldrarollen och vårdarrollen bör skiljas åt från varandra. Föräldraskapet stöds vid behov med hjälp av andra social- och hälsovårdstjänster.

Vårdaren bör vara över 18 år och lämpa sig som närståendevårdare med tanke på sin livssituation, hälsa och funktionsförmåga samt sina vårdkunskaper och resurser. Vårdaren ska kunna bära huvudansvaret för den vårdbehövande.

Under bedömningen av servicebehovet av närståendevård bedöms bl.a.

  • behovet av daglig vård, omsorg, handledning och tillsyn enligt barnets/den ungas ålder

  • den vårdbehövandes hälsotillstånd och behov av vårdåtgärder

  • den vårdbehövandes funktionsförmåga, t.ex. rörelseförmåga, kommunikationsfärdigheter och sociala kompetens

  • den vårdbehövandes förmåga att klara av dagliga sysslor

  • den vårdbehövandes verklighetsuppfattning och hantering av känslor

  • den vårdbehövandes minne och förmåga att fatta beslut

  • vårdarens hälsotillstånd, funktionsförmåga och resurser

  • vårdarens livssituation och förmåga att vårda och hjälpa den närstående personen

  • hemmet som vårdmiljö

  • att beviljandet av stöd för närståendevård är förenlig med vårdbehövandes bästa