Vammaispalvelut

Vammaisten palvelut

Sosiaalipalvelut vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain nojalla. Palveluita järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaan, jos henkilö ei muun lain nojalla saa riittäviä ja sopivia palveluita tai tukitoimia.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

Vammaispalvelulain nojalla järjestettävät palvelut edellyttävät joko vammaisuutta tai vaikeavammaisuutta. Vaikeavammaisuutta arvioidaan suhteessa haettavaan palveluun.

Vaikeavammaisuus
• Henkilöllä on vammasta tai sairaudesta johtuen pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.
• Vamma aiheuttaa erityisiä ja kohtuuttoman suuria vaikeuksia ja avun tarve on runsasta.

Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämistä kartoitetaan yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella.  

Vaikeavammaisuutta edellyttävät palvelut
•  Kuljetuspalvelu
•  Henkilökohtainen apu
•  Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
•  Palveluasuminen
•  Päivätoiminta

Määrärahasidonnaiset palvelut vammaisille ja vaikeavammaisille
•  Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
•  Sopeutumisvalmennus
•  Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin ja vaatekustannuksiin
•  Tukihenkilötoiminta (sosiaalihuoltolain mukaan)

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammalain nojalla järjestetään palveluita henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvittavia palveluita.

Kehitysvammaisten palvelut

• Kehitysvammahuollon mukaiset palvelut, esim. asumispalvelut, päivätoiminta, perhehoito, tilapäishoito

Hakumenettely:

Palveluita haetaan ensisijaisesti kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vamma tai sairaus, toimintakyvyn rajoitteet sekä palvelun tarve. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto ja tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja. Hakemus käsitellään ja siitä annetaan päätös viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Mahdollinen lisäselvitystarve voi pidentää käsittelyaikaa.

Yhteystiedot:
Sosiaalityöntekijä Katja Koivu puh: 044 3585976 (puhelinaika ma, to klo 13-14 ja ti, ke klo 8.30-9.00)
Sosiaaliohjaaja  Ramona Lindroos 040 488 6083 (puhelinaika ma, ke, pe klo 8.15-9.00)

Johtava sosiaalityöntekijä Heidi Ulriksson puh: 040 4885570