ULKOPAIKKAKUNTALAISTEN TERVEYSPALVELUT

ULKOPAIKKAKUNTALAISTEN TERVEYSPALVELUT


Kiireellinen sairaanhoito
Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava asiakkaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.
Ulkopaikkakuntalaiselta asiakkaalta peritään samat potilasmaksut kuin kunnan omilta asukkailtakin.

Päivystysajat Paraisilla

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Terveyskeskus tuottaa kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kunnan alueella sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille.

Hoitopaikan valinta
1.1.2014 lähtien potilaan oikeus valita hoitopaikkansa laajenee. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksikön voi valita mistä tahansa Suomen terveysasemista ja sairaaloista. Terveysaseman vaihdosta on tehtävä ilmoitus sekä uudelle, että vanhalle terveysasemalle vähintään kolme viikkoa ennen vaihtoa. Terveysaseman vaihdon voit tehdä käyttämällä valmista lomaketta. Terveysasemaa voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua.

Terveyskeskuksen vaihtaminen

Tilapäisen oleskelun aikana voit käyttää terveyspalveluja hoitosuunnitelman mukaisesti
Henkilö, joka asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun syyn vuoksi, voi käyttää hoitosuunnitelman mukaisen kiireettömän hoidon toteuttamiseen myös muun kuin oman kuntansa perusterveydenhuollon palveluita hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta.

Hoitovastuu säilyy omassa terveyskeskuksessa. Asiakasmaksut peritään samoin kuin kunnan asukkailta.

Asiakkaalla on oltava oman terveyskeskuksensa tekemä kirjallinen hoitosuunnitelma. Hoidon tarpeesta on ilmoitettava vähintään kolme viikkoa ennen tarvetta Paraisten terveyskeskuksen sille terveysasemalle, jolle henkilö on hakeutumassa.

Ulkomaalaisten sairaanhoito
EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä vakuutetulla on oikeus saada Suomessa tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisistä syistä välttämätöntä sairaanhoitoa. Oikeus osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Pohjoismaassa ja Isossa-Britanniassa asuva osoittaa oikeutensa passilla tai virallisella henkilöllisyystodistuksella. Asiakasmaksut ovat samat kuin Suomessa vakinaisesti asuvilla.
Lisätietoja ulkomaalaisten sairaanhoidosta Suomessa löytyy Kelan sivuilta.