Rakennusaikaiset katselmukset

Katselmukset ja tarkastukset


Lupapäätöksessäsi mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä rakennusvalvonnasta. Katselmusten määrä on lupakohtaista, joten seuraavassa mainittujen katselmusten tarve selviää lupapäätöksestä.

Katselmuksia voivat olla mm.:

Aloituskokous
Rakennuslupa vaativissa rakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Aloituskokouksessa on oltava mukana: hankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, mahdollisesti muu rakennusvalvonnan edellyttämä asiantuntija.

 

Aloittamisilmoitus
Töitten aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaan joko puhelimitse
asiakaspalvelunumeroon 040 4886080  tai sähköpostitse.

Rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä.

Rakennuspaikan merkitseminen
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä on tehtävä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään vastaavan rakennusmestarin tai asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen tai kun vakuusmaksu rakennustöiden aloittamiseksi ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta on maksettu. Suositellaan linjapukkien rakentamista ennen paikan merkitsemistä.

Merkitseminen tilataan Mittaustoimiston mittauspäällikön kautta, puh 050 5365556, ja suoritetaan mittausryhmän toimesta.

Merkitseminen tilataan kuitenkin rakennusvalvonnasta eräissä tapauksissa. Tämä koskee vapaa-ajan asuntoja, saunoja ja talousrakennuksia asemakaava-alueen ulkopuolella entisissä saaristokunnissa seuraavasti:

Nauvo puh. 0400 536 532
Korppoo, Houtskari ja Iniö puh. 040 488 5914

Huomioikaa, että erillinen mittaustoimiston suorittama sijaintikatselmus on suoritettava kaikille uudisrakennuksille asemakaava-alueella sekä myös kaikille omakotirakennuksille asemakaava-alueen ulkopuolella.

Rakennuksen sijaintikatselmus
Kunnan kiinteistö- ja mittausyksikkö suorittaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman tarkistuksen asemakaava-alueilla. Haja-asutusalueilla katselmuksen suorittaa rakennustarkastaja. Tarkistuksella varmistetaan, että rakennettu rakennus on kooltaan luvan mukainen, on rakennettu luvan mukaiselle paikalle ja luvan mukaiseen korkoon. Rakennuksen sijainnin tarkistuksen tulee varata sitten, kun sokkelit on tehty.

Vastaava rakennusmestari tilaa katselmuksen Mittaustoimiston mittauspäällikön kautta, puh 050 5365556.

Hormikatselmus
Hormitarkastuksen suorittaa rakennustyön vastaava työnjohtaja varmentaa tehdyn tarkastuksen kuittauksella rakennustyön hormitarkastuskirjaan.

Rakennekatselmus 
Rakennekatselmuksen voit varata, kun kantavat rakenteet ja vesikattorakenteet on tehty ja rakenteet ovat näkyvissä. Rakennekatselmus tilataan rakennusvalvonnasta.

Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus
Kaikki vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset suorittaa KVV-työnjohtaja ja kuittaa tekemänsä katselmuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirja luovutetaan rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä.

Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus
Ilmanvaihtolaitteistojen tarkastus suoritetaan, kun ilmanvaihtolaitteisto on asennettu. Vastaava iv-työnjohtaja tarkastaa asennukset, ilmamäärien mittaukset ja kuittaa tarkastuksen tarkastuspöytäkirjaan. Tarkastuspöytäkirja luovutetaan rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)
Ennen kuin voit muuttaa tai ottaa rakentamasi rakennuksen käyttöön tulee rakennuksessa olla suoritettuna osittainen loppukatselmus eli käyttöönottokatselmus. Osittainen loppukatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittain siltä osalta, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi ( MRL 153 §). Osittaisessa loppukatselmuksessa rakennuksen tulee täyttää terveellisyyden ja turvallisuusvaatimukset niiltä osin kuin ne aiotaan ottaa käyttöön.

Osittaisessa loppukatselmuksessa tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • varaa aika osittaiselle loppukatselmukselle riittävän ajoissa mahdollista käyttöönottoa ajatellen
 • varmista, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu
 • talon numero on kiinnitetty seinään selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna
 • kiinteistön jätehuollosta on sovittu
 • talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu.
 • kaiteet on asennettu
 • savuhormitarkastus on suoritettu
 • vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja
 • sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on laadittu pöytäkirja
 • IV-tarkastus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja
 • yläkerrasta tulee olla varatiemahdollisuus (kaikista makuuhuoneista kaikissa kerroksissa on oltava kiintein painikkein avattava ikkuna)
 • palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä
 • palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä
   

Loppukatselmus
Loppukatselmuksen pitämisellä saatetaan loppuun rakennushanke. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin vastaavien työnjohtajienkin vastuu päättyy. Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin käyttöönotettavissa. Loppukatselmuksenyhteydessä esitetään rakennusvalvonnalle luvassa mahdollisesti edellytetty Rakennuksen käyttö ja huolto-ohje.

Rakennuslupia koskevat katselmukset tilaa vastaava työnjohtaja, jonka on oltava läsnä katselmuksissa.

Katselmukset ja tarkastukset varataan numerosta 040 488 6080