Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Hoito ja huolenpito on henkilökohtaista, sitovaa ja päivittäistä. Omaishoitajalla ei ole oikeutta omaishoidon tukeen, jos hoidettavan avuntarve kohdistuu pelkästään saattaja-, asiointi- ja kodinhoitotehtäviin. Sairaan tai vammaisen lapsen hoidon sitovuutta arvioitaessa vertailukohtana on samanikäisen terveen lapsen hoito. Vanhemman ja hoitajan roolit tulee pitää toisistaan erillään. Vanhemmuutta tuetaan tarvittaessa muilla tukimuodoilla.

Hoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja elämäntilanteensa, hoitotaitojensa, voimavarojensa, terveytensä ja toimintakykynsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Hoitajan tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta.

Omaishoidon palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan mm.

  • lapsen/nuoren ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve

  • hoidettavan terveydentila ja hoitotoimenpiteiden tarve

  • hoidettavan toimintakyky, kuten liikuntakyky, yhteistyö- ja sosiaaliset taidot

  • hoidettavan kyky selviytyä arjen perustoiminnoista

  • hoidettavan tunteiden hallinta ja todellisuuden taju

  • hoidettavan muisti ja päätöksentekokyky

  • hoidettavan terveydentila, toimintakyky ja voimavarat

  • hoitajan elämäntilanne ja kyky hoitaa ja auttaa läheistään

  • koti hoitoympäristönä

  • tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista