Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukainen lupahakemus
08.04.2020

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukainen lupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä
8.4.2020

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.4.2020.

Hakija
Heimon Kala Oy, Käräjämäentie 6, 14300 Renko (Y-tunnus 0426956-8)

Asia
Lupahakemus Houtskarin Mossalassa, kiinteistöllä Västervatugård 445-663-12-0 sijaitsevan yrityksen perkaamon toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi, lupamääräysten tarkistamiseksi sekä luvan saamiseksi toiminnan aloittamiseen. Muutos koskee perkausmäärän kasvattamista 500 tonnista 850 tonniin vuodessa.

Nykyinen ympäristölupa sekä lupa- ja valvontaviranomainen
Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt kalanperkaamolle ympäristöluvan 26.5.2008 (LOS-2006-Y-935-111). Lupa on voimassa toistaiseksi. Valvontavastuu perkaamon toiminnasta on siirretty 20.12.2017 valtion valvontaviranomaiselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen tässä lupa-asiassa.

Toiminnan kuvaus sekä tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä
Yrityksen kalanviljelyksillä kasvatetut kalat (kirjolohet) toimitetaan elävinä perkaamoon, jossa ne verestetään, perataan ja huuhdotaan. Kalojen mäti otetaan talteen. Perattu kala ja mäti toimitetaan päivittäin rekalla yrityksen Kokkolassa sijaitsevaan laitokseen jatkojalostusta varten. Perkausta harjoitetaan pääasiassa loka - joulukuussa, 40 - 45 päivänä vuodessa. Toiminnassa syntyvä jätevesi, 25 - 40 m3 vuorokaudessa, käsitellään puhdistamossa. Jätevedenpuhdistusta on tehostettu syksyllä 2019. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputken kautta mereen. Hakemuksen mukaan 850 kalatonnin perkaamisesta aiheutuva vesistökuormitus on vuositasolla 320 kg BOD7, 100 kg N-kok ja 5 kg P-kok. Sivutuotteet (kalanperkeet), 80 - 100 tonnia vuodessa, kalanviljelyksiltä peräisin olevat kuolleet kalat, 2 - 10 tonnia vuodessa, erottimien liete ja rasva, 50 m3 vuodessa, sekä muu jäte toimitetaan vastaanottopaikkoihin käsittelyä tai kierrätystä varten.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Toiminnalla saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: Båtplats väst 445-663-878-13 & Samf. båtplats 445-654-878-1

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Kuulutus ja olennaisimmat hakemusasiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville 8.4. - 15.5.2020 Paraisten kaupungin verkkosivuille. Asiakirjat ovat nähtävillä sivun alalaidassa.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 15.5.2020 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen tai rakennus-ymparistolautakunta(at)parainen.fi

Lisätiedot
Lisätietoja antavat ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

Parainen 8.4.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
 


Asiakirjat ovat nähtävillä 8.4.2020 - 15.5.2020

Liitteet poistettu 18.5.2020