Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ympäristölupahakemus, Haverö, Nauvo
11.09.2019

KUULUTUS

Haverön Lohi Oy (Y-tunnus 0734478-9) hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaista lupaa yhtiön perkaamon toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi kiinteistöllä Pajula 445-548-6-13 Nauvon Haverössä sekä lupaa toiminnan aloittamiseksi.

Hakemus koskee

  1. Perkausmäärän kasvattamista enintään 530 tonniin vuodessa
  2. Yhtiön kompostointilaitoksen sisällyttämistä perkaamon ympäristölupaan
  3. Lupamääräysten tarkistamista

 

Nykyinen ympäristölupa sekä lupa- ja valvontaviranomainen

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi kalanperkaamolle ympäristöluvan 23.4.2007 (LOS-2005-Y-1213-111). Lupa on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 3.11.2009 (605/1/09). Lupa on voimassa toistaiseksi. Valvontavastuu perkaamon toiminnasta on siirretty 7.11.2017 valtion valvontaviranomaiselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen tässä lupa-asiassa.

 

Toiminnan kuvaus sekä tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Kasvatetut kalat, pääasiassa kirjolohet, toimitetaan elävinä perkaamoon, jossa ne verestetään ja perataan. Osa peratuista kaloista fileerataan. Kalojen mäti otetaan talteen ja jatkojalostetaan. Perkausta harjoitetaan pääasiassa 3–4 syys- ja talvikuukautena, noin 50–100 päivänä vuodessa.

 

Toiminnassa syntyvä jätevesi, noin 1000 m3 vuodessa, käsitellään vasta rakennetussa jätevedenpuhdistamossa, joka otettiin käyttöön vuonna 2015. Jätevedet puhdistetaan niin, että ainakin seuraavat puhdistusvaatimukset täyttyvät: BOD7 90 %, P-kok 85 %, N-kok 40 %. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputken kautta mereen. 530 kalatonnin perkaamisesta aiheutuva vesistökuormitus on vuositasolla enintään 265 kg BOD7, 159 kg N-kok, 4,0 kg P-kok.

 

Sivutuotteet (kalanperkeet ja fileerausjätteet), yhteensä enintään 200 tonnia vuodessa, toimitetaan laitoksiin, joissa ne käytetään esim. kalaöljyn, biodieselin ja rehun tuotannossa. Erottimien liete ja rasva, noin 15 m3 vuodessa, toimitetaan laitokseen käsiteltäväksi. Muut jätteet toimitetaan hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan käsiteltäväksi tai kierrätettäväksi. Viljelylaitoksista peräisin olevat kuolleet kalat, noin 20 tonnia vuodessa, kompostoidaan yhtiön kompostointilaitoksessa yhdessä jätevedenpuhdistamolla erotellun kiintoaineen kanssa. Seosaineena käytetään hevosenlantaa tai turvetta. Valmis kompostointituote käytetään maanparannusaineena omilla pelloilla.

 

Kuulutus- ja nähtävilläoloaika sekä mahdollisuus muistutusten tai mielipiteiden esittämiseen

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 12.9.–12.10.2019 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28, ja Nauvon aluekonttorissa, Brinkastentie 1. Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 12.10.2019 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen, tai rakennus-ymparistolautakunta(at)parainen.fi

 

Lisätiedot

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

 

Parainen 11.9.2019

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta