Sisältöjulkaisija

null Julkinen kuulutus, maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, NT-Murske
01.04.2021

JULKINEN KUULUTUS

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä
1.4.2021

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.4.2021.

Hakija
NT-Murske, Saaristotie 3504, 21650 Lillandet

Asia
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Toiminnan kuvaus sekä tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä
Toiminta käsittää kallion louhinnan ja murskauksen sekä murskeen varastoinnin kymmenen vuoden ajan kiinteistöllä Lähdemäki 445-584-1-102 Nauvon Prostvikissä. Kyse on olemassa olevan toiminnan jatkamisesta. Ottamisaluetta tai ottosyvyyttä ei laajenneta nykyisestä. Toimintaa harjoitetaan satunnaisesti 1.9. ja 31.5. välisenä aikana. Murskeen arvioitu tuotantomäärä on 67 500 tonnia vuodessa. Toiminnasta aiheutuu lähinnä melu- ja pölypäästöjä. Toiminnasta ei aiheudu suuria jätemääriä.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Kuulutus ja olennaisimmat hakemusasiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville 1.4.–10.5.2021 Paraisten kaupungin verkkosivuille osoitteeseen www.parainen.fi > Kuulutukset.
Hakemusasiakirjat

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Hakemuksesta jätettävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 10.5.2021 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen,
s-posti: rakennus-ymparistolautakunta(at)parainen.fi).

Lisätiedot
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

 

Parainen 1.4.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta