Stödtjänster för närståendevård

Stödtjänster för närståendevård

Närståendevårdens socialhandledare har en central roll vid planerandet av tjänster som stöder närståendevårdarens vårduppdrag. Socialhandledaren ger råd, hjälper och stöder närståendevårdaren samt koordinerar service och tjänster. Socialhandledaren samarbetar med hälso- och socialvårdssektorns olika experter och med närstående till den vårdbehövande.

Närståendevårdaren har rätt till tre lagstadgade lediga dygn i månaden. De lediga dygnen minskar inte arvodesbeloppet.

Lagstadgad ledighet och övrig ledighet överenskoms individuellt. De lediga dygnen ordnas i den mån det är möjligt enligt närståendevårdarens och den vårdbehövandes önskemål. Lediga dygn kan ordnas som:

  • avlösarservice genom uppdragsavtal

  • dagverksamhet (vuxna och äldre)

  • familjevård

  • korttidsvård

  • avlösarbesök (kortare besök)

Om ledighet från närståendevård ordnas som avlösarservice genom uppdragsavtal, ingår man ett uppdragsavtal med avlösaren. Avlösaren ska ha fyllt 18 år och bör vara en för uppgiften lämplig person som valts av närståendevårdaren och den vårdbehövande själva.

Stadens egna avlösare kan bokas för att avlösa närståendevårdare till personer i alla åldrar enligt prövning och i den mån det är möjligt. Avlösning ordnas i första hand till dem som inte kan lämna sin vårdbehövande utan tillsyn. Avlösarbesöken är avgiftsfria.

Bilagor:

Redovisningsblanketten för avlösarservice