Breadcrumb

Det kreativa lärcentret

Det kreativa lärcentret

Bild på Kreativitetscenter

Vad är det kreativa lärcentret? 

Det kreativa lärcentret är benämningen på ett nytt, högklassigt skolcampus som inspirerar till kreativitet. Campuset ska byggas i Pargas. I anslutning till det kreativa lärcentret ska det också byggas en ny idrottshall.

Var ligger det kreativa lärcentret?

Campuset ligger i Pargas centrum, på adressen Skolgatan 16.

Vilka verksamheter placeras i det kreativa lärcentret? 

Det nya skolcampuset blir tvåspråkigt, där placeras alltså både det svenska och finska gymnasiet (Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio), båda högstadieskolorna (Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu) och Axxell som erbjuder mångsidig utbildning på andra stadiet för både unga och vuxna.

Vad är det som är nytt i det kreativa lärcentret jämfört med ett s.k. traditionellt skolhus?

Bild på kreativitetscenter, insidan

 

Det kreativa lärcentret är en kombination av gammalt och nytt, av utrymmeslösningar som stödjer nya verksamhetssätt och som är bundna till skolornas egna verksamheter. Lokalerna används till stor del gemensamt av skolorna, men eleverna har egna s.k. hembon.
Målet med det kreativa lärcentret är att skapa en inspirerande lärmiljö, stödja samarbete och gemenskap mellan de olika användargrupperna och möjliggöra en levande tvåspråkighet. Och det allra viktigaste är så klart välmående användare!

Vem är det som fattar besluten om planering och byggande?

Planeringen har utgått från pedagogiska utgångspunkter. Den pedagogiska gruppen har gett utgångsfakta för byggandet, planeringen leds av en projektchef, projektet fortskrider under uppföljning av en styrgrupp och besluten godkänns av sektionen för tekniska stödtjänster och bildningsnämnden.
ORGANISATIONSSCHEMA

Vem ansvarar för planeringen?

arkitekt SAFA Mikko Uotila

Huvudarkitekten för projektet är arkitekt SAFA Mikko Uotila. Uotila har varit huvudprojekterare i många skolprojekt, bland annat i Raumo, S:t Karins och Åbo. (CV)

Enligt Uotila har det kreativa lärcentret planerats med fokus på dagens pedagogik och sociala arbetssätt. I de nya läroplanerna utnyttjas bland annat kompanjon- och teamlärarskap och lärarnas kunskaper och färdigheter fås på detta sätt bättre till elevernas förfogande och nytta. 

- Genom arkitektoniska medel kan det kreativa lärcentret erbjuda en stimulerande verksamhetsmiljö. Man har valt att bygga det kreativa lärcentret i en kompakt form som samlas runt ett kärnutrymme. Byggnaden ska vara lätt att närma sig från flera håll och därför vill man undvika långa flygelformade byggnadsdelar som skapar skuggiga ställen och utomhusutrymmen som är svåra att övervaka, konstaterar Uotila.

- Lärandet ses i dagens skola ur elevens synvinkel och som en process som äger rum i olika miljöer. Huvudvikten ligger därmed vid planeringen av studieprocesserna och stödjandet av dem i stället för vid planeringen av undervisningstimmarna. Studierna är utforskande, aktiva, inkluderande och samarbetsinriktade. De öppna utrymmena är gemensamma för alla, hemtrevliga och fulla av stimulerande intryck. I alla de över femtio skolor som jag har planerat under trettio år har åtminstone vissa utrymmeslösningar med öppen lärmiljö ingått. Vi önskar att såväl barnen som vuxna i skolan får positiva lärupplevelser i och med det nya kreativa lärcentret, säger Uotila glatt.

Vem bygger det kreativa lärcentret?

Underleverantörerna kommer att konkurrensutsättas under hösten 2021.

När färdigställs det kreativa lärcentret? 

Planen är att det kreativa lärcentret ska färdigställas i oktober 2023.

Ritningar

 

Situationsplan 7.6.21

Fasad 1, 24.5.21

Fasad 2, 24.5.21

 


Den nya idrottshallen

Vi vill skapa ett nätverk av aktivitets- och mötesplatser

En idrottshall i den omedelbara närheten av det nya skolcentret och övriga befintliga skolor, tillsammans med skolgårdar planerade för rörelse, kommer att skapa en attraktiv helhet med många möjligheter för idrott och motion, såväl utomhus som inomhus.

Hösten 2022 kommer byggandet av en ny idrottshall att starta, i samband med nuvarande PIUG hallen. Som byggherre fungerar PIUG Ab. Idrottshallen skall vara klar att tas i användning hösten 2023.

Området kommer förutom att uppfylla lokalbefolkningens behov, även att locka användare längre ifrån och bli ett kännetecken för Pargas stad.
 

Projektgrupp för idrottshallens investeringsprojekt

Stefan Lindström, ordförande
Sven Sjöström, projektchef
Jonas Nylund, stadens representant
Seppo Pihl, stadens representant
Christa Andersson, bildningen
Jessica Ranta-aho, föreningarnas representant
Mikael Enberg, vd PIUG

Aktuellt och tidtabell
*arkitektplanering pågår, ARK Mikko Uotila 
*placering invid PIUG
*projektplan inkl. kostnadsberäkningar klara sept 2021
*presentation av projektet och tekniska planer sept-okt för ministeriet
*ansökan för statsstöd inlämnas 12/2021
*bygglov inlämnas 02/2022
*beslut om statsstöd 04/2022
*byggstart 08/2022
*byggnaden i bruk, hösten/2023