Breadcrumb

Asset Publisher

null Offentlig kungörelse, ansökan enligt 89 § miljöskyddslagen (527/2014)
23.06.2020

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Ansökan enligt 89 § miljöskyddslagen (527/2014)

Kungörelsens publiceringsdatum
23.6.2020

Datum för delfående av ansökan
Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 30.6.2020.

Sökande
Tom Lindström, Skärgårdsvägen 6433, 21710 Korpo

Ärende
Sökanden anhåller om att få avvika från tillståndsbestämmelse 14 i det marktäkts- och miljötillstånd som Pargas stads bygg- och miljönämnd beviljat 12.6.2019 § 98, så att borrning, sprängning och skutknackning på fastighet Ollas 445-615-2-21 i Galtby, Korpo undantagsvis under 2020 kan påbörjas redan 1.9. Stenmaterialet behövs till ombyggnaden av färjfästena i Österretas och Pärnäs. Mängden berg som behöver brytas är 8 000 f-m3. Borrning skulle utföras uppskattningsvis 10 dagar och skutknackning två dagar.

Framläggande av kungörelsen och ansökan för allmänheten
Kungörelsen och ansökan hålls framlagda för allmänheten 23.6 - 30.7.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.
Ansökan
Bygg- och miljönämndens beslut 12.6.2019 § 98 

Anmärkningar och åsikter
De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med anledning av ansökan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall senast 30.7.2020 lämnas in skriftligen till Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi).

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970 (ej anträffbar vecka 27 & 30).

Pargas 23.6.2020

Bygg- och miljönämnden