Elektroniskansökan

Elektroniskansökan

 

 

Lupapiste.fi är en rikstäckande tjänst, råd och anvisningar för användning av tjänsten hittar du här. Registreringen i tjänsten sker med hjälp av nätbankkoder eller mobilcertifikat och för användning av tjänsten skapas eget användarnamn och lösenord.

Uppgifter om projektet


När du söker lov via Lupapiste ska du göra en egen ansökan för varje byggnad.

En beskrivning av projektet skrivs in under ”Beskrivning av projektet”, t.ex. egnahemshus med jordvärme i detaljplanerat område. Om du söker rätt att påbörja arbeten innan lovbeslutet vunnit laga kraft, nämn också det här (beslut om att bevilja rätt att påbörja arbeten är avgiftsbelagt), därtill ska du bifoga en borgensförbindelse. Om projektet förutsätter ett mindre undantag från plan eller bestämmelser, ska också det skrivas in här och en separat motivering ges i bilagorna.
Obligatoriska uppgifter är märkta med asterisk; dessa uppgifter ersätter en separat RH-blankett.

Parter


Alla innehavare av en byggplats ska vara registrerade som parter i byggprojektet; detta motsvarar underskrifter på en pappersansökan.
Alternativt kan man bifoga en fullmakt där sökandena befullmäktigar en person att underteckna ansökan. Trots detta är byggplatsens alla innehavare alltid lovsökanden. Vi önskar att projekteraren ges fullmakt att fylla i lovansökan. Om sökanden fyller i ansökan själv, måste huvudprojekteraren kallas in som part i projektet och underteckna planerna elektroniskt på Lupapiste.
Lovsökanden ska kalla in också de övriga yrkespersonerna som parter i byggprojektet för att de ska kunna komplettera och följa upp lovansökan i tjänsten.

Bilagor som behövs:

1. ÅTKOMSTHANDLINGAR

 • Lagfartsbevis (högst 6 månader gammalt), beställs från kartservicen per e-post eller via chattfunktionen på Lupapiste i samband med lovansökan.
 • Information om vad en beställning bör innehålla finns här
 • eller bevis om beviljad lagfart på stomlägenheten samt köpebrev
 • därtill kan det behövas
 • kopia av legoavtal/hyresavtal eller
 • kopia av bouppteckning eller
 • kopia av gåvobrev eller annat dokument som visar besittningsrätten till fastigheten
 • ifall ansökan inte undertecknas av sökanden själv; när det gäller bostadsaktiebolag är det bostadsaktiebolaget som är ägare till fastigheten och som söker lov 
 • utdrag ur styrelsens protokoll, om lov söks av ett bolag
 • utdrag ur handels- eller föreningsregistret, om lov söks av ett företag eller en förening

2.OFFICIELLA KARTBILAGOR (högst ett år gamla)

 • Genomsnittlig leveranstid för kartor är två veckor.
 • Beställs från kartservicen per e-post eller via diskussions-spalten i Lupapiste.fi
 • Information om vad en beställning bör innehålla finns här
 • Kartpaketets omfattning och pris bestäms utifrån vad det är för åtgärd som ska genomföras
 • Till ansökan bifogas kartpaketet i original. Om du vill ha kopior, ta dem innan du lämnar in ansökan till byggnadstillsynen.
 • Det officiella kartpaketet gäller alltid för ett enskilt lov. Om du lämnar in flera ansökningar samtidigt, kan officiella kopior av kartpaketet tas hos kundtjänsten för att bifogas till ansökningarna.

3.ÖVRIGA HANDLINGAR, bilagor till ansökan

 • RH 1-uppgifterna matas in i avsedda fält på Lupapiste, det behövs ingen separat blankett
 • Ansökningsblankett för ansvarig arbetsledare. Om behörigheten för ansvariga arbetsledare föreskrivs på Miljöministeriets sidor. För småhus ska den ansvariga arbetsledaren normalt minst ha utbildning som byggmästare. Om personen tidigare har godkänts för motsvarande uppgift som ansvarig arbetsledare och lämnat kopior på betyg, räcker det som ansökan att personen i ansökningsblanketten genom underskrift förbinder sig till projektet. Ansökan om ansvarig arbetsledare kan göras på Lupapiste först efter att lovansökan har godkänts.
 • Ansökningsblanketter för arbetsledare för FVA/ventilationsanordningar eller för andra specialområden
 • Utredning om byggplatsens grundläggnings- och grundbottenförhållanden samt det grundläggningssätt som dessa förutsätter och om andra behövliga åtgärder.
 • Grannehörande 
  Alla rågrannarna ska underrättas om projektet, också ifall man har en gemensam hörnpunkt eller grannfastigheten ligger mittemot, på andra sidan vägen. Också en granne på andra sidan av ett vattendrag ska underrättas om byggprojektet på cirka 200 m avstånd. På blanketten för hörande av granne ska alltid finnas grannens namn, kvarterets och tomtens nummer och grannens underskrift. Därtill kan namnen också skrivas in på situationsplanen. På sökandens skriftliga begäran kan staden åta sig att höra grannarna mot en avgift enligt fastställd taxa. 
 • Medgivande från grannen behövs, om man i periferin bygger en byggnation närmare än det 5m från gränsen eller 10 från närmaste byggnad på grannfastigheten.
 • Energiutredning 
  • Egnahenmshus: uträkning av värmeförlust, energiutredning och energicertifikat 
  • Fritidshus som har värmesystem och används året runt: uträkning av värmeförlust genom manteln, om kraven enligt punkt 2.10 i del D3 inte uppfylls 
  • Fritidshus som har värmesystem och används för kommersiell logiverksamhet: samma bestämmelser gäller som för egnahemshus 
  • Övriga byggnader som har värmesystem och är större än 50 m²: uträkning av värmeförlust, energiutredning och energicertifikat, men E-talet omfattas inte av något krav 
 • Energiutredning behövs inte i följande fall: 
  • Byggnader mindre än 50 m²
  • Lantbruksbyggnader som har låg energiförbrukning
  • Växthus, skyddsrum o.d.
  • Fritidshus utan värmesystem avsett att användas hela året
  • Byggnader som reses tillfälligt och som kan flyttas

4.RITNINGAR
Ritningarna ska följa miljöministeriets förordningar och anvisningar.

 • Alla ritningar ska vara försedda med faktaruta och vara multipler av A4-format. Faktarutan ska följa anvisningarna i RT-kortet 15-11124. Ovanför ska det finnas utrymme för eventuella revisionsanteckningar. Sidan med faktaruta ska i övrigt lämnas fri från anteckningar och eventuella gamla stämplar och anteckningar ska vara bortstrukna från en plan som används på nytt.
 • Situationsplaner, i detaljplanerat område 1:200, utanför detaljplanerat område 1:200–1:500
 • Av situationsplanen ska tydligt framgå bl.a. de ursprungliga och planerade höjdförhållandena för byggplatsens hörn och gränser, byggnadens hörn och gårdsområdet. Därtill ska höjderna för grannbyggnadens synliga sockel framgå. En mer detaljerad lista finns på Finlex 3–6 §
 • Byggnadsritningar 1:50–1:100, planritning(ar), sektionsritning, fasadritningar, 7–8 §
 • Färgmall som innehåller färgprov på fasader och kulörkod
 • Sektionsritning av rökkanalen 1:20, 2 ex., uppifrån också vid genomföringen
 • Detaljer 1:20, 2 ex., anslutning mellan yttervägg och golv, anslutning mellan yttervägg och tak samt genomskärningsritningar över fönster och dörrar
 • Måtten på fönster ska framgå av ritningarna
 • Kalkyl över våningsyta för hela byggplatsen
 • När bygglov söks, ska ritningarna vara uppgjorda och undertecknade av en behörig projekterare och granskade av huvudprojekteraren.

Alla konstruktionsbeskrivningar ska vara godkända av ansvariga konstruktionsprojekteraren.

 

INLÄMNANDE AV RITNINGAR

Lovsökanden ska lämna in en serie stämplade pappersritningar efter att ha ansökan fått beslut.

Specialbeskrivningar lämnas in på papper i två serier.


5. PLAN FÖR AVLOPPSVATTENSYSTEM

 • Dokumentation över hantering av avloppsvatten på fastigheten
 • Av situationsplanen ska framgå placering av avloppet, slamavskiljarna och de slutna avloppsbehållarna, eventuella efterbehandlingssystem och utloppet, höjdskillnader, byggnader, tomtgränser, egna och grannens hushållsvattenbrunnar, diken och strand. Närliggande byggnader och brunnar på grannfastigheter med mått ska framgå tydligt av situationsplanen.
 • Genomskärningsritningar, 2 ex. En ritning över hela anläggningen i skala 1:200, vid behov en konstruktionsritning över markbehandlingsfältet i skala 1:50.

6.ÖVRIGA HANDLINGAR

 • I detaljplanerat område bifogas alltid ansökningsblanketten för anslutning till vatten- och avloppsnätet till ansökan, när bygglov söks för ett nytt egnahemshus.
 • Konstruktionsritningar för grunden
 • Övriga konstruktionsritningar
 • VVS-Ritningar 
 • Ventilationsritningar 
 • Vid krav på skyddsrum ska 3 ex. av specialritningar samt anmälan om skyddsrum bifogas
 • Brandteknisk dokumentation inklusive brandtätningsplan för större objekt, bl.a. höghus, industri-, affärs- och samlingslokaler
 • Eventuellt tillstånd för väganslutning från NTM-centralen
 • Eventuell geoteknisk undersökning
 • Eventuellt rivningslov eller rivningsanmälan