Beviljandet av hemvårdstjänster

Beviljandet av hemvårdstjänster

Hemvårdstjänster beviljas utifrån en individuell bedömning av servicebehovet. För kunden utarbetas en vård- och serviceplan där man tillsammans med kunden och anhöriga/närstående kommer överens om hemvårdstjänsternas innehåll och omfattning. Vård- och serviceplanen utvärderas med regelbundna intervaller och/eller efter behov.

Behovet av hjälp kan vara kort- eller långvarigt och variera från ett besök i månaden till flera besök per dag. Utöver hemvården kan kunden få såväl fysiskt som psykiskt stöd i sin vardag via stödtjänster, som måltidsservice och dagverksamhet.

Hemvårdstjänsterna är i regel riktade till de äldre och servicebehovet hos andra personer bedöms från fall till fall. Hemvårdstjänster kan beviljas personer med väsentligt nedsatt funktionsförmåga när det gäller att klara av olika vardagliga aktiviteter. Hemvårdstjänster kan även beviljas av andra orsaker, som till exempel på grund av att

  • apotekets dosdispensering inte är tillräcklig för att garantera en säker läkemedelsbehandling

  • personen inte kan anlita social- och hälsovårdstjänster på grund av sin sjukdom eller funktionsförmåga

  • personen efter sjukhusvård behöver stöd för att klara sig hemma.

Hemvård kan inte beviljas för enstaka omvårdnadsåtgärder, som för att mäta blodtryck eller ta laboratorieprov.