Barnskydd

Barnskydd

På grund av den exceptionella situationen har vi nu förlängt våra telefontider.

Telefontider till socialarbetare och socialhandledare:

Måndag – fredag svarar vi i telefonen i mån av möjlighet kl. 9-15

Socialarbetare

Thomas Karlsson                        tfn 040 488 6007

Katinka Blomqvist                      tfn 040 488 6008

Liisa Äikäs                                   tfn 040 488 6005

Lona Kaisti                                  tfn 040 488 6004

Raakel Sjöroos                            tfn 040 488 6035

Socialhandledare

Sandra Blomqvist                       tfn 050 383 4984

Ulrika Vaihinen                           tfn 040 488 6009

Heidi Svahnström                      tfn 040 488 5999

Aurora Bisopoulou                    tfn 040 488 6006

Pia Nylund-Gabrielsson           tfn 044 358 5822

Familjearbetare

Sabine Mattila                             tfn 044 358 5992

Pia Cederholm                            tfn  040 488 5578

Susanna Sandell                         tfn 046 922 0062

Servicehandledare för barnfamiljer

Maria Wallin                                tfn 050 354 2600

____________________________________________________________________________________________________

Barnskyddet indelas i
- förebyggande barnskydd och
- skydd av enskilda barn och familjer

Det förebyggande barnskyddet förutsätter inte klientskap av barn eller familjer, utan arbetet utförs som en del av social- och hälsotjänsterna, undervisningsväsendet och annan service som är avsedd för barn, unga och familjer. Nyckelrollen innehas bl.a. av de kommunala rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård, uppfostrings- och familjerådgivningen, dagvården, skolorna, ungdomsarbetet och familjecentralerna, som koordinerar olika tjänster för familjer.

Öppenvårdstjänster
Enligt barnskyddslagen skall socialmyndigheterna i kommunen stödja familjen, barnet eller den unga med åtgärder inom den öppna vården, om uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar barnets eller den ungas hälsa och utveckling eller om barnet eller den unga genom sitt beteende äventyrar sin hälsa och utveckling. Kommunen skall ordna tillräckligt ekonomiskt stöd för familjer som har ekonomiska problem och avhjälpa eventuella brister i boendeförhållandena. Egentliga barnskyddsåtgärder vidtas först om situationen inte kan förbättras på det här sättet.

Stödåtgärder inom öppna vården
Stödåtgärder inom den öppna vården skräddarsys individuellt enligt barnets och familjens behov och enligt den rådande situationen.

Familjearbete
Familjearbete är en förebyggande och/eller korrigerande stödåtgärd inom barnskyddets öppna vård för familjer i behov av stöd. Målsättningen är att finna och förstärka barnfamiljens egna resurser att klara av vardagen. Rådgivning, dagvård, terapitjänster samt hobby- och fritidsverksamhet för barn och unga är exempel på andra stödåtgärder inom öppna vården.

Omhändertagande och vård utom hemmet
Omhändertagande och vård utom hemmet tillgrips endast om förhållandena i hemmet eller barnets beteende allvarligt hotar att äventyra barnets hälsa eller utveckling och om stödåtgärderna inom öppna vården visat sig vara otillräckliga eller om det inte är möjliga eller ändamålsenliga. Dessutom skall omhändertagandet bedömas motsvara barnets bästa.

Omhändertagandet kan genomföras antingen som brådskande skyddsåtgärd eller som egentligt omhändertagande. Omhändertagandet kan grunda sig på samtycke eller barnet kan omhändertas utan samtycke.

Barnet och hans eller hennes anhöriga skall ges tillfälle att bli hörda innan beslut om omhändertagande fattas. Om ett barn som fyllt 12 år eller barnets vårdnadshavare motsätter sig omhändertagandet skall beslutet underställas Åbo förvaltningsdomstol för fastställelse.

Kontakt till socialvården för bedömning av ett barns stödbehov

Barnskyddsanmälan

Begäran om handlingar