Avtal och vård- och serviceplan

Avtal och vård- och serviceplan

Då stöd för närståendevård påbörjas, ingås ett uppdragsavtal mellan staden och närståendevårdaren. Avtal om stöd för närståendevård gäller i huvudsak tillsvidare. Av särskilda skäl kan avtalet göras tidsbundet. Avtalet skall innehålla följande uppgifter:

  • Vårdarvodets storlek och betalningssätt

  • Närståendevårdarens rätt till lagstadgade lediga dagar

  • Avtalets längd (tillsvidare eller tidsbegränsat)

  • Hur avbrott i vården påverkar utbetalningen av vårdarvodet

En vård- och serviceplan görs i samband med beslutet om stöd för närståendevård. I den framkommer följande:

  • Omfattningen av och innehållet i den vård som närståendevårdaren ger

  • Omfattningen av och innehållet i andra social- och hälsovårdstjänster som vårdtagaren får/behöver

  • Hur vården av vårdtagaren är ordnad under närståendevårdarens ledighet

Vid en uppdatering av vård- och serviceplanen ses helheten över och justeringar av arvode, avlösning och övrig service görs. Uppdatering av vård- och serviceplanen behövs då:

  • Det sker ändringar i vårdbehövandes eller närståendevårdarens hälsotillstånd

  • Bundenheten till vården ökar eller minskar

  • Övriga social- eller hälsovårdstjänster behövs/anlitas