Ansök om lov

Ansök om lov


För uppförande av en byggnad eller för annat byggande behövs så gott som alltid ett tillstånd från kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Genom tillståndsförfarandet säkerställs att lagen och bestämmelserna samt byggnadsordningen för Pargas stad efterföljs och tillses att planerna verkställs, att byggnaderna anpassas till miljön och att grannarna vid behov blir hörda.

Beroende på åtgärden kan det behövas bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan, tillstånd för miljöåtgärder, rivningslov eller rivningsanmälan.

Hur man går till väga när man ansöker om lov: 

  1. Ett byggprojekt inleds med förhandsvägledning, vanligen i samband med en syn på byggplatsen. Du kan beställa synen genom att ringa vår kundtjänst 040 4886080 eller skicka e-post. Telefontid eller besök hos byggnadstillsynens kontor kan du boka via vår elektroniska tidsbokningstjänst. På Lupapiste.fi kan du fråga efter förhandsvägledning för ditt projekt via en chattfunktion; på detta sätt lagras all information ända från projektstarten i en gemensam databas.
  2. Ta reda på vad det är för lov som du behöver innan du börjar samla informationen och fylla i blanketterna (bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan). Om du är osäker på vad det är för lov som gäller, ta kontakt med oss på byggnadstillsynen, vi hjälper dig gärna.
  3. Följ anvisningarna om vilka bilagor och handlingar som ska bifogas till ansökan.
  4. Se till att ha rätt mängd ritningar till lovansökan och att de är uppgjorda av behörig (bostadshus ska planeras av en arkitekt, ingenjör eller byggmästare). Ritningarna ska vara ihopbundna eller ihopsatta med gem i serier så att det finns en av varje ritning i varje serie (situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning). Situationsplanen ska alltid vara på en ensam ritning, men övriga ritningar kan sammanställas på en ritning enligt behov/preferens.
  5. Gå avslutningsvis igenom alla handlingar och jämför dem med anvisningarna.
  6. Om du vill att inspektören ska se igenom ansökan, boka tid för ett besök.

 

Kom ihåg att ju fullständigare ansökan, desto snabbare handläggningsprocess.
Ofullständiga ansökningar med bilagor går inte framåt i processen.

Byggnadstillsynsmyndigheten i Pargas är bygg- och miljönämnden.
En fullständig ansökan ska vara registrerad hos byggnadstillsynen senast tre veckor före bygg- och miljönämndens sammanträde för att den ska kunna tas upp till behandling.

Beslut som fattas av byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna anslås på anslagstavlan varje vecka på fredagar. Beslut som fattas av nämnden anslås inom en vecka efter sammanträdet.

Beslutet om lov eller tillstånd samt räkningen över de avgifter som tas ut skickas till den adress som sökanden uppger.