Länkstig

Innehållspublicerare

null Tillståndsansökan enligt 29 § miljöskyddslagen (527/2014)
08.04.2020

Tillståndsansökan enligt 29 § miljöskyddslagen (527/2014)

Kungörelsens publiceringsdatum
8.4.2020

Datum för delfående av ansökan
Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 15.4.2020.

Sökande
Heimon Kala Oy, Käräjämäentie 6, 14300 Renko (FO-nr 0426956-8)

Ärende
Ansökan om tillstånd för väsentlig ändring av verksamheten vid företagets fiskrenseri på fastighet Västervatugård 445-663-12-0 i Mossala, Houtskär, översyn av tillståndsbestämmelserna, samt tillstånd till att inleda verksamheten. Ändringen gäller ökning av rensningsmängden från 500 ton/år till 850 ton/år.

Befintligt miljötillstånd, samt tillstånds- och tillsynsmyndighet
För fiskrenseriet finns ett miljötillstånd som Sydvästra Finlands miljöcentral beviljat 26.5.2008 (LOS-2006-Y-935-111). Tillståndet är giltigt tills vidare. Tillsynsansvaret över renseriverksamheten har 20.12.2017 överförts från den statliga tillsynsmyndigheten till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Den kommunala miljövårdsmyndigheten är även behörig tillståndsmyndighet i detta tillståndsärende.

Verksamhetsbeskrivning, samt uppgifter om väsentliga utsläpp och om avfall som uppkommer
Odlad fisk (regnbåge) från företagets fiskodlingar transporteras levande till renseriet där fisken blodsticks, rensas och sköljs. Fiskrom tas tillvara. Den rensade fisken och fiskrommen transporteras dagligen med långtradare till företagets anläggning i Karleby för vidareförädling. Rensningen utförs i huvudsak under perioden oktober - december, 40 - 45 dagar/år. Det avloppsvatten som uppkommer i verksamheten, 25 - 40 m3/dygn, behandlas i ett reningsverk. Avloppsvattenreningen har effektiverats hösten 2019. Det renade avloppsvattnet avleds via ett utloppsrör till havet. Enligt ansökan blir den årliga belastningen på vattendraget vid rensning av 850 ton fisk 320 kg BOD7, 100 kg N-tot, 5 kg P-tot. Biprodukter (fiskrens), 80 - 100 ton/år, döda fiskar från fiskodlingarna, 2 - 10 ton/år, slam och fett från avskiljare, 50 m3/år, samt övrigt avfall levereras till mottagningsplatser för behandling eller återvinning.

Delgivning till delägarna i icke konstituerade delägarlag
Verksamheten kan ha följder också för följande samfällda mark- eller vattenområden: Båtplats väst 445-663-878-13 & Samf. båtplats 445-654-878-1

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Kungörelsen och de väsentligaste ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 8.4 - 15.5.2020 på Pargas stads webbplats. Handlingarna finns till påseende nere på sidan.

Anmärkningar och åsikter
De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med anledning av ansökan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall senast 15.5.2020 lämnas in skriftligen till Pargas stads bygg- och miljönämnd.
Adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas eller bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

Pargas 8.4.2020

Bygg- och miljönämnden
 


Handlingar till påseende 8.4.2020 - 15.5.2020

Bilagorna borttagna 18.5.2020.