Länkstig

Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen (527/2014)
09.09.2020

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen (527/2014)

Kungörelsens publiceringsdatum
9.9.2020

Datum för delfående av ansökan
Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 16.9.2020.

Sökande
Korpo Jaktförening r.f., Korpoströmsvägen 364, 21710 Korpo (FO-nr 0927441-1)

Ärende
Ansökan om miljötillstånd för föreningens skjutbana på fastighet Skjutbanan 445-643-4-9 i Korpo.

Verksamhetsbeskrivning, samt uppgifter om väsentliga utsläpp och om avfall som uppkommer
Skjutbanan är belägen på fastighet Skjutbanan 445-643-4-9, som ägs av sökanden. Vid skjutbanan finns en kulgevärsbana, en miniatyrgevärsbana och en hagelgevärsbana. På kulgevärsbanan skjuts ca 3 000 skott per år, på miniatyrgevärsbanan ca 1 000 skott per år och på hagelgevärsbanan ca 3 000 skott per år. Verksamheten orsakar bullerutsläpp, samt utsläpp av bly och andra metaller till marken. Verksamheten ger inte upphov till några större mängder avfall.

Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län har 22.6.1971 beviljat tillstånd till anläggande av skjutbanan. Skjutbanan saknar miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Kungörelsen och de väsentligaste ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 9.9 - 16.10.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.
Ansökningshandlingarna

Anmärkningar och åsikter
De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med anledning av ansökan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall senast 16.10.2020 lämnas in skriftligen till Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden(at)pargas.fi).

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

 

Pargas 9.9.2020

Bygg- och miljönämnden